Većina građana BiH na zaposlenje čeka duže od dvije godine

Polovinom aprila 2017. godine provedena je, dvanaesti put, Anketa o radnoj snazi u Bosni i Hercegovini na uzorku od 10.629 domaćinstava, od čega je u Federaciji BiH izabrano 6.196, u Republici Srpskoj 3.376 i u Brčko Distriktu BiH 1.057 domaćinstava.


Većina građana BiH na zaposlenje čeka duže od dvije godine

1313Prema ovim podacima radnu snagu u BiH (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.026.337 osoba, dok je broj neaktivnih bio 1.380.994 osoba. U okviru radne snage bilo je 815.659 zaposlenih i 210.678 nezaposlenih osoba. U okviru zaposlenih osoba bilo je 32.168 neplaćenih pomažućih članova domaćinstva. piše u rezultatima ankete koju je sprovela Agencija za statistiku BiH.

Advertisements

Prema podacima iz Ankete u 2017. godini stopa nezaposlenosti iznosila je 20,5 posto (18,9 posto za muškarce i 23,1 posto za žene), dok je u istom periodu 2016. godine bila 25,4 posto (22,5 posto za muškarce i 30 posto za žene). Stopa nezaposlenosti bila je najviša među mladim osobama starosti 15 do 24 godine i iznosila je 45,8 posto (43,1 posto za muškarce i 51,4 posto za žene).

Prema podacima iz Ankete u 2017. godini stope aktivnosti i zaposlenosti su iznosile 42,6 posto i 33,9 posto , dok su u 2016. godini bile 43,1 posto i 32,2 posto. Stope su bile značajno više za muškarce nego za žene. Stope aktivnosti i zaposlenosti za muškarce iznosile su 53,3 posto i 43,2 posto, dok su za žene iznosile 32,4 posto i 24,9 posto.

Stope aktivnosti i zaposlenosti su bile najviše u starosnoj grupi 25 do 49 godina (73,5 posto i 58,1 posto). U 2017. godini u upitnik za anketiranje uveden je novi set pitanja za radnu aktivnost u cilju dobijanja što boljih informacija o radnoj aktivnosti anketiranih osoba.

Uvođenje novog seta pitanja u 2017. godini imalo je određeni utjecaj na povećanje zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti, odnosno smanjenje stopa aktivnosti i nezaposlenosti, te povećanja stope zaposlenosti u odnosu na isti period 2016. godine.

Podaci pokazuju da u BiH manje od polovine radno sposobnog stanovništva (42,6 posto) čine aktivne osobe, tj. one koje na tržištu rada učestvuju kao zaposlene i nezaposlene osobe.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 66,2 posto osoba ima završenu srednju školu, slijede zaposleni sa završenim osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 17 posto, te osobe sa završenim akademskim obrazovanjem 16,8 posto.

Advertisements

Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 73,4 posto osoba ima završenu srednju školu, slijede nezaposleni s osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 14,6 posto, te osobe sa završenim akademskim obrazovanjem 11,9 posto.

Istodobno, podaci iz Ankete pokazuju nižu obrazovnu strukturu neaktivnih osoba starijih od 15 godina: među njima je gotovo 53,8 posto osoba sa završenom osnovnom školom ili niže, 41,5 posto su osobe sa srednjom školom, a preostalih 4,7 posto su akademski obrazovane osobe.

Struktura zaposlenih osoba prema sektoru aktivnosti pokazuje da je najveće učešće u sektoru usluga 51,6 posto , zatim u sektoru industrije i građevinarstva 29,5 posto i u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribolova 18,9 posto.

U posmatranom periodu 17,3 posto nezaposlenih osoba je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, a čak 82,1 posto nezaposlenih je tražilo posao duže od jedne godine, što je posljedica poslijeratnog stanja i tranzicije ekonomije u našoj zemlji.

Učešće u nezaposlenosti kod osoba sa završenom osnovnom školom ili manje je bilo 18,2 posto, zatim kod osoba sa srednjom školom 22,3 posto, dok je najniže učešće u nezaposlenosti bilo kod osoba sa završenom visokom školom 15,5 posto.

Detaljno istraživanje možete pogledati ovdje.

(Klix.ba)