Sve o upisu studenata na fakultete u BiH, donosimo i najpopularnije odsjeke

Saznajte koji su fakulteti u BiH najtraženiji ove godine kao i sve informacije o upisu na univerzitete u BiH.


Foto: FENA
Foto: FENA

Upis studenata na univerzitete u Bosni i Hercegovini još nije završen, a prema informacijama koji su nam dostavili iz Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Bihaću, Univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta u Mostaru, te Univerziteta u Zenici studenti su najviše zainteresovani za informatiku, ali i medicinu.

Univerzitet u Bihaću

Upis na ovaj univerzitet nije okončan, odnosno prvi prijavni rok zatvoren je 16. jula 2021. godine, a drugi prijavni rok je otvoren od 19. jula do 24. septembra 2021. godine.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Zainteresiranost studenata prema uzorku iz prethodne dvije sedmice slična je onoj iz prošle godine. Na I (prvom) ciklusu studija do sada se prijavilo preko 51 posto od broja otvorenih slobodnih mjesta, odnosno preko 58 posto od broja odobrenih mjesta u kategoriji budžetskih redovnih studenata.

Prema prispjelim prijavama očito je najpopularniji odsjek elektrotehnika smjer informatika na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću, slično kao i prošle godine gdje je broj prijavljenih kandidata već prešao odobrenu upisnu kvotu.

Prema podacima Pedagoškog zavoda USK-a broj srednjoškolaca na Unsko-sanskom kantonu u zadnjih pet godina smanjio se za čak 1/3. Ova pojava je izazvana prije svega padom nataliteta, ali i sve učestalijim migracijama kompletnih porodica sa područja USK-a u zemlje EU. Ove činjenice nas upućuju na nužnost i potrebu reorganizacije univerziteta odnosno fakulteta i studijskih odsjeka.

Na Univerzitetu u Bihaću u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a već se razrađuju ideje oko osnivanja univerzitetskih studijskih programa koji bi nastali objedinjavanjem dva ili tri postojeća studijska programa pojedinih fakulteta sa ciljem stvaranja interesiranja potencijalnih kandidata za takve nove studijske programe. To naravno podrazumijeva ponudu i nekih potpuno novih studijskih programa.

Univerzitet u Mostaru

Faza prijava kandidata na Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na studijske programe Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini u prvom upisnom roku je okončana. Krajem augusta će biti raspisan Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na studijske programe Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u akademskoj 2021/2022. godini u drugom upisnom roku (vjerovatno u periodu 30. augusta do 17. septembra 2021. godine).

Konkurs za upis studenata u prvu godinu na II ciklus studija (master) je otvoren do 15. oktobra 2021. godine.

Kolika je zainteresovanost studenata naredne godine za fakultet?

Univerzitetu u Mostaru tradicionalno gravitiraju i maturanti iz sredina koje ne pripadaju Hercegovačko-neretvanskom kantonu, državljani zemalja iz regije i strani državljani. Problemi malog broja maturanata i odlazak mladih ljudi iz države (demografski problemi), kao i problem u vidu postojanja nelojalne konkurencije i visokoškolskih ustanova upitne kvalitete su, između ostalih, izazovi sa kojima se svakodnevno ovaj univerzitet susreće.

Na Univerzitetu kandidatima su atraktivni studijski programi na Fakultet informacijskih tehnologija.

Zbog procjena nadležnih da će broj studenata u narednim godinama biti manji, jer je smanjen broj upisanih srednjoškolaca, iz Univerziteta u Mostaru su nam odgovorili da li razmatraju reorganizaciju univerziteta, odnosno fakulteta i odsjeka.

 – Vizija razvoja Univerziteta ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru jeste da težimo da postanemo fleksibilna, funkcionalna i društveno odgovorna visokoškolska ustanova, u regionu prepoznatljiva po modernim studijskim programima svih ciklusa, otvorena za saradnju i internacionalizaciju i orijentisana prema kvalitetu. Univerzitet, u skladu sa postojećom strategijom razvoja i operativnim planovima, upravo to i postiže. Borba sa pandemijom COVID-19 na Univerzitetu je pokazala da je, u ovom smislu, fleksibilnost postignuta planski, sistemskim pristupom i uz uključenje svih stakeholdera. Istim pristupom ćemo nastaviti da radimo bez obzira koji spoljni problem se javio (demografija, pandemija, itd.), a na tome aktivno radi Komisija formirana na Univerzitetu prije tri godine, odgovorili su.

Univerzitet u Banjaluci

Upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2021/22 godini na Univerzitetu u Banjoj Luci nije završen. Krajem augusta mjeseca raspisat će konkurs za upis u drugom upisnom roku. Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok počinje 30. augusta 2021. godine, a završava 3. septembra 2021. godine. Polaganje prijemnog ispita je 6. septembra 2021. godine u 9.00 sati na svim članicama Univerziteta.

Objavljivanje rezultata konkursa je do 8. septembra 2021. godine do 14.00 sati. Upis primljenih kandidata počinje 13. septembra i traje do 17. septembra 2021. godine. Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita u drugom roku traje od 6. do 10. septembra sa početkom u 9.00 sati. Objavljivanje rezultata konkursa je 10. septembra 2021. godine do 16.00 sati, a konačne rang-liste do 13. septembra 2021. godine.

Upis primljenih kandidata počinje 14. septembra, a završava se 17. septembra 2021. godine. Svakako na onim fakultetima/Akademiji u sastavu Univerziteta na kojima i poslije drugog upisnog roka ostane slobodnih mjesta za upis, organizovat će i treći upisni rok.

Poslije prvog upisnog roka na Univerzitetu u Banjoj Luci, najviše kandidata je ostvarilo pravo upisa na Fakultet bezbjednosnih nauka, Elektrotehnički fakultet, Medicinski fakultet, te studijske programe Predškolskog vaspitanja i Psihologija na Filozofskom fakultetu, studijski program Arhitektura na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, studijski program Matematika i informatika na Prirodno-matematičkom fakultetu, studijski program Engleski jezik na Filološkom fakultetu, te SP Političke nauke na Fakultetu političkih nauka. Veliko je interesovanje kandidata i za Akademiju umjetnosti, Ekonomski fakultet i Pravni fakultet, te pojedine studijske programe koji se izvode na Mašinskom fakultetu.

Najviše slobodnih mjesta za upis je ostalo na studijskim programima na Prirodno-matematičkom fakultetu, Tehnološkom fakultetu, Rudarskom fakultetu i Poljoprivrednom fakultetu.

Kada je riječ o prvom upisnom roku na Univerzitetu u Banjoj Luci, ističu zadovoljstvo ostvarenim rezultatima. Naime, kako su naveli za N1, kada se poredi prvi upisni rok za akademsku 2020/21. sa prvim upisnim rokom za sljedeću akademsku godinu, zaključili su da je prijemni ispit ove godine polagalo oko stotinu kandidata više.

 – Univerzitet je trajno opredijeljen da prati trendove i potrebe tržište rada, pa će shodno tome od akademske 2022/23. godine budućim studentima ponuditi nove studijske programe, a o čemu ćemo javnost informisati kada za to dođe vrijeme. O mogućoj reorganizaciji članica Univerziteta u Banjoj Luci se ne razmišlja ni u jednom trenutku, jer kao vodeća visokoškolska ustanova u Republici Srpskoj ispunjavamo sve zakonom predviđene uslove za nesmetano izvođenje nastavnog procesa na svim fakultetima/Akademiji Univerziteta. Ukoliko bi se dogodilo da na nekom studijskom programu ne postoji dovoljna zainteresovanost kandidata za upis, kandidatima koji su uspješno položili prijemni ispit i ostavili pravo upisa, daje se mogućnost da upišu neki drugi studijski program koji je kompatibilan sa željenim studijskim programom za koji su iskazali interesovanje, naglasili su iz Univerziteta u Banjaluci za N1.

Univerzitet u Sarajevu

Konačne rang liste kandidata koji su stekli pravo na upis objavljene su 13. jula 2021. godine, a upis kandidata traje od 14. jula do 23. jula 2021. godine.

Na fakultetima/akademijama/centrima na kojima bude ostalo upražnjenih mjesta u prvom prijavnom roku, kandidati se mogu prijaviti na drugom prijavnom roku. Pravo na prijavu u drugom upisnom roku imaju svi kandidati koji konkurišu prvi put za upis, kao i kandidati koji su konkurisali u prvom, roku a nisu se upisali, odnosno ispunili uvjete za upis.

Drugi prijavni rok za upis na prvi ciklus, integrirani i stručni studij bit će otvoren od:

  • 30.08. – 10.09.2021. za fakultete gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
  • 30.08. – 17.09.2021.- za fakultete gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Prijava kandidata za upis na drugi ciklus i specijalistički studij bit će omogućena u jednom prijavnom roku od:

  • 30.08. – 27.9.2021. gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
  • 30.08. – 1.10.2021. gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Za upis na prvi ciklus studija, integrisani i stručni studij Konkursom je predviđeno 6.375 mjesta, od čega je u prvom prijavnom roku pravo na upis ostvarilo 3.829 kandidata.

Za Univerzitet u Sarajevu je velika te tako 97,6 posto upisanih nastavlja studij na svim godinama studija.

Najpopularniji za godinu 2021/2022

Pri upisu na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini najpopularniji su sljedeći studijski programi: psihologija, medicina, računarstvo i informatika.

 – Kreiranje upisne politike prije svega baziramo na Prioritetima za razvoj visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2016-2026 Ministarstva civilnih poslova BiH u kojem je naznačeno da je nužno povećati obuhvat stanovništva visokim obrazovanjem u smislu da treba proširiti dostupnost visokog obrazovanja stanovništvu naše zemlje. U prilog tome govori i činjenica da je preporuka Evropske komisije u strategiji Evropa 2020 da je poželjno da 40% populacije u dobi od 30 do 34 godine ima završeno visoko obrazovanje, a ta stopa u BiH je 16%. Pored toga, kreiranje upisne politike svakako treba da bude vođeno i interesima i afinitetima studenata, naveli su za N1 komentariošući pitanje da li će doći do reorganizacije.

 – Trenutni broj studenata u jednoj školskoj godini ne smije niti može biti razlogom smanjenja i reorganizacije jer se sve strategije razvoja visokog obrazovanja i nauke donose dugoročno. Imperativ univerziteta je razvoj i širenje, a ne ograničavanje na osnovu trenutnog broja svršenih srednjoškolaca u Kantonu Sarajevo. Univerzitet obrazuje kadrove iz cijele BiH i šire, i svakako je jedan od strateških ciljeva Univerziteta internacionalizacija i njegovo dalje otvaranje ka međunarodnim studentima, kao i potpisivanje novih međunarodnih sporazuma koji vode ka značajnijem učešću nastavnika i studenata u programima mobilnosti, međunarodnim istraživačkim projekata itd., istakli su.

Univerzitet u Zenici

Konkurs za upis studenata u prvu godinu l (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022 godini (prvi upisni rok) započeo je 18. juna 2021. godine. Prvi upisni rok trajao je od 21. juna do 2. jula 2021. godine, a planirani broj studenata za upis u prvu godinu studija akademske 2021/2022. godine je 1.050. Upis primljenih studenata na fakultete Univerziteta u Zenici obavit će se prema planu fakulteta najkasnije do 23. jula 2021. godine u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022. godine.

Plan upisa u prvu godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademsku 2021/2022 i broj prijavljenih kandidata po pojedinim Organizacionim jedinicama:

1. Metalursko-tehnološki fakultet je planirao u akademskoj 2021/2022 upisati 110 studenata, na prvom upisnom roku je prijavljeno 63 kandidata.
2. Mašinski fakultet je planirao u akademskoj 2021/2022 upisati 130 studenata, na prvom upisnom roku je prijavljeno 94 kandidata.
3. Filozofski fakultet je planirao u akademskoj 2021/2022 upisati 135 studenata, na prvom upisnom roku je prijavljeno 127 kandidata.
4. Ekonomski fakultet je planirao u akademskoj 2021/2022 upisati 150 studenata, na prvom upisnom roku je prijavljeno 130 kandidata.
5. Pravni fakultet je planirao u .akademskoj 2021/2022 upisati 120 studenata, na prvom upisnom roku je prijavljeno 70 kandidata.
6. Medicinski fakultet je planirao u akademskoj 2021/2022 upisati 90 studenata, na prvom upisnom roku je prijavljeno 200 kandidata.
7. Politehnički fakultet je planirao u akademskoj 2021/2022 upisati 150 studenata, na prvom upisnom roku je prijavljeno 149 kandidata.
8. lslamski pedagoški fakultet je planirao u akademskoj 2021/2022 upisati 165 studenata, na prvom upisnom roku je prijavljeno 108 kandidata.

 – lz navedenih podataka se može zaključiti da u prvom upisnom roku postoji veliki interes učenika koji su završili srednje škole za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Zenici. Prema planu upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerziteta u Zenici postoji određeni broj nepopunjenih mjesta na pojedinim fakultetima. Sa zadovoljstvom se može konstatirati da je prvi upisni rok prošao sa velikim uspjehom, da će predviđeni plan upisa studenata u prvu godinu na Univerzitetu u Zenici biti u najvećem dijelu ispunjen, naveli su za N1 iz Univerziteta u Zenici.

Kao i ranijih godina, najveći interes budućih studenata iskazan je za smjer Opća medicina na Medicinskom fakultetu i smjer Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu. Također, postoji i veliko interesovanje za Ekonomski i Filozofski fakultet. Na Medicinskom fakultetu broj prijavljenih kandidata daleko je premašio plan upisa studenata u prvu godinu na prvom ciklusu.

 – Nadamo se da će kandidati koji se ne upišu na taj fakultet pokazati povjerenje i upisati se na neki od fakulteta našeg Univerziteta, kazali su nam.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2021/2022 godine (drugi upisni rok) bit će objavljen 30. augusta 2021. godine za fakultete Univerziteta u Zenici koji ne ispune plan upisa studenata u prvom upisnom roku.

 – Vjerujemo da će upis studenata u akademskoj godini 2021/2022. godini biti bolje nego u prethodnoj akademskoj godini, istakli su.

Univerzitet u Zenici zaključuje kako konstantno prati zahtjeve tržišta rada, kao i trend smanjenog broja upisanih učenika u srednje škole, na način da se uvode novi i atraktivniji studijski programi, kao i da se vrši prilagođavanje Plana upisa studenata na prvu godinu 1 (prvog) ciklusa studja.

Važno je školovati se i učiti, jer kako kaže ruska izreka:

 – Ko je završio učenje, završio je i rasti.

Podsjetićemo i na čuveni citat pisca Williama Shakespearea:

 – Nema većega mraka od neznanja.