Zajednička sjednica rektorskih kolegijuma dva javna univerziteta u RS i resornog ministra

U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci 3. juna 2015. godine održana je zajednička sjednica rukovodstava Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.


Foto: UNIBL
Foto: UNIBL

Pored rektora prof. dr Stanka Stanić i prof. dr Radoslava Grujića, te ministra i pomoćnika ministra prosvjete i kulture RS Dana Maleševića i Radmile Pejić, sjednici su prisustvovali predsjednici upravnih odbora, prorektori, finansijski direktori i generalni sekretari dva javna Univerziteta u Republici Srpskoj.

Advertisements

Na sjednici je razmatrano više pitanja od zajedničkog interesa za oba univerziteta, između ostalih i o problemu primjene Zakona o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske, te je nakon opširne diskusije na ovu temu, predloženo da se održi zajednički sastanak sa ministrom finansija u Vladi RS u cilju otklanjanja nelogičnosti u sadašnjem zakonu koje u značajnoj mjeri otežavaju njegovu primjenu i eventualnog iznalaženja dodatnih sredstava za povećanje određenih platnih koeficijenata. Na istom sastanku, razgovaralo bi se i o Pravilniku o standardima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova.

Takođe, na sjednici je diskutovano o troškovnicima dva javna univerziteta za akademsku 2015/16. godinu, te je dogovoreno da radna grupa koju će činiti finansijski direktori i generalni sekretari, u cilju dolaženja do jedinstvenog sadržaja ovog akta koji bi važio na oba univerziteta, rade na usaglašavanju postojećih troškovnika, nakon čega bi prijedlog jedinstvene odluke bio upućen upravnim odborima na razmatranje i odlučivanje.

Jedna od tema sastanka rukovodstva javnih univerziteta u RS i Ministarstva bila je raspisivanje konkursa za upis studenata u prvu godinu školske 2015/2016, te je zaključeno da bi, kao i prethodnih godina, tekst konkursa trebao biti jedinstven za oba univerziteta, a za usaglašavanje zajedničkog teksta konkursa zaduženi su prorektori za nastavu Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Takođe, nakon razgovora na ovu temu, dogovoreno je da se uputi prijedlog Vladi RS da ovlasti upravne odbore javnih univerziteta da donesu odluku kojom bi se, na onim studijskim programima gdje Vlada svojom Odlukom nije predvidjela upis studenata na budžet, odobrio upis po pet najbolje rangiranih studeneta na kvalifikacionim lista koji bi bili finansirani iz vlastitih prihoda javnih univerziteta.

Razgovarano je i o razmjeni nastavnog osoblja dva javna univerziteta za potrebe nastavnog procesa u akademskoj 2015/16. godini, te je u vezi sa ovim pitanjem postignut odgovor da u toku naredne sedmice Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Istočnom Sarajevu, svaki za sebe, sačine i razmijene informacije o pregledu angažovanja gostujućih profesora, uključujući i one koji dolaze sa jednog od ova dva univerziteta. Pomenuti podaci bili bi polazna osnova za razgovor dva rektora odnosno pravljenje plana angažovanja profesora i asistenata u smislu da oni koji nemaju normu na jednom javnom univerzitetu budu angažovani na drugom, dok će za ona radna mjesta na kojima su angažovani gostujući nastavnici koji nisi sa ova dva univerziteta biti raspisivani konkursi.

Isto tako, diskutovano je i rješavanju statusa nastavnika u dvojnom radnom odnosu, prije svega na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

U nastavku zajedničke sjednice, rektori Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu predložili su članove radne radne grupe koja će raditi na izmjenama ključnih odredaba Zakona o visokom obrazovanju. Takođe, predloženi su članovi radne grupe za izradu zakona o studentskom organizovanju.

Učesnici sastanka diskutovali su i o budžetu za 2016. godinu i rebalansu budžeta za 2015. godinu, odnosno o stavkama koje bi se po ocjeni rukovodstava dva javna univerziteta trebale naći u ovim dokumentima.

Pomoćnica ministra prosvjete Radmila Pejić informisala je prisutne o postupku i toku izrade strategije obrazovanja Republike Srpske. Gospođa Pejić je upoznala prisutne da je okvirni sadržaj strategije već gotov i da predstoji uključivanje predstavnika univerziteta u raspravu o strateškim ciljevima visokog obrazovanja.

Svoj boravak na Univerzitetu u Banjoj Luci ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević iskoristio je da prije početka zajedničke sjednice, zajedno sa domaćinima, obiđe Paviljon IV za smještaj studenata u sklopu Univerzitetskog grada i upozna se sa tokom gradnje ovog objekta.

(UNIBL)