UNSA: Stipendije iz fonda “Suada Dilberović” za akademsku 2015/2016. godinu

Univerzitet u Sarajevu raspisao je Konkurs za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Sarajevu iz Fonda "Suada Dilberović" u studijskoj 2015/2016. godini.


univerzitet u sarajevu cover2

Na osnovu članova 56. i 210. Statuta Univerziteta u Sarajevu, a na Prijedlog Odbora za fondove i stipendije Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-6159/15 od 14. 10. 2015. godine, Senat Univerziteta u Sarajevu na osnovu Odluke broj: 01-7759/15 od 23. 12. 2015. godine raspisuje

Konkurs za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Sarajevu iz Fonda “Suada Dilberović” u studijskoj 2015/2016. godini

I    Broj stipendija: 95 (devedeset i pet) stipendija za socijalno ugrožene studente, u mjesečnom iznosu od 100,00 KM, za period od deset mjeseci (od oktobra 2015. do jula 2016. godine).

II    Pravo prijave za stipendiju imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da posjeduju državljanstvo BiH,
 • da imaju do 25 godina,
 • da imaju status redovnog studenta,
 • da nemaju status apsolventa (predbolonjski dodiplomski studij),
 • da su u tekućoj akademskoj godini prvi put upisani u godinu studija,
 • da ne primaju stipendiju drugog davaoca,
 • da žive u zajedničkom domaćinstvu čiji je mjesečni prihod manji od 400,00 KM po članu.

III    Uz prijavu za stipendiju, prilažu se sljedeći dokumenti:

 1. potvrda o statusu redovnog studenta, koju izdaje fakultet/akademija, sa obaveznom naznakom da je student upisan prvi put u tekuću studijsku godinu (original),
 2. potvrda o položenim ispitima tokom studija sa prosječnom ocjenom (ukoliko je riječ o studentu drugog ciklusa studija, prosječna ocjena odnosi se na prosjek ocjena prvog i drugog ciklusa studija) – original,
 3. lična karta (na uvid),
 4. CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta, ne starija od 30 dana (na uvid),
 5. uvjerenje o državljanstvu (na uvid),
 6. CIPS-ova potvrda o mjestu prebivališta/boravišta za sve punoljetne osobe sa kućne liste, ne starija od 30 dana (na uvid),
 7. izjava o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista (ovjerena kopija ili original),
 8. izjava da student nije primalac druge stipendije (original), ovjerena od nadležnog upravnog ili sudskog organa,
 9. ukoliko su roditelji studenta razvedeni, rješenje o razvodu braka (ovjerena kopija),
 10. izvod iz matične knjige umrlih za roditelje studenta, ukoliko je riječ o studentu bez jednog ili oba roditelja (kopija),
 11. uvjerenje nadležnog zavoda za zapošljavanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica, a stariji su od 15 godina, ne starije od 30 dana (original),
 12. potvrda o upisu u tekuću školsku godinu za članove porodice koji su redovni učenici osnovnih i srednjih škola (original ili ovjerena kopija),
 13. potvrda o upisu u tekuću studijsku godinu za članove porodice koji su redovni studenti,
 14. izvod iz matične knjige rođenih za djecu predškolskog uzrasta (na uvid),
 15. uvjerenje PIO/MIO da se član domaćinstva ne nalazi u matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika, za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji nezaposlenih lica, nisu u radnom odnosu i nisu korisnici penzije, ne starije od 30 dana (original),
 16. kao dokaz o ukupnom prihodu domaćinstva, ovisno o statusu, dostavljaju se:
  a)    platne liste za posljednja tri mjeseca, ili potvrda nadležnog organa o obavljanju poljoprivredne djelatnosti, ili potvrda nadležne općinske službe ili nadležnog centra za socijalni rad o primanjima prema propisima o boračko-invalidskoj zaštiti i zaštiti civilnih žrtava rata, ili potvrda nadležne porezne uprave o prihodima ostvarenim po osnovu privredne, uslužne i druge djelatnosti (original),
  b)    uvjerenje PIO/MIO da se nalazi na matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika (radnici na čekanju), ne starije od 30 dana (original),
  c)    ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična, starosna ili invalidska penzija), za novembar 2015. godine (original),
  d)    dokaz/ček od penzije o visini inozemne penzije/mirovine, za oktobar 2015. godine,
  e)    za porodice poginulih, ratne vojne invalide i dobitnike ratnih priznanja – reviziono rješenje o visini primanja po osnovu boračko-invalidske zaštite (ovjerena kopija),
  f)    dokaz o visini alimentacije (ovjerena kopija).

Kriteriji za pravo na dobijanje stipendije za socijalno ugrožene studente su:

1.    Socijalno-ekonomska situacija, ovisno o ukupnom prihodu domaćinstva
Po osnovu kriterija socijalno-ekonomske situacije, student može ostvariti bodove kako slijedi:

– bez prihoda                                                                    50 bodova
– prihod do 100,00 KM                                                   40 bodova
– prihod do 199,00 KM                                                   30 bodova
– prihod od 200,00 do 299,00 KM                                20 bodova
– prihod od 300,00 do 399,00 KM                                15 bodova

2.    Socijalni status studenta
Po osnovu kriterija statusa studenta, student može ostvariti bodove kako slijedi:

– student bez oba roditelja                                                   20 bodova
– student bez jednog roditelja                                             10 bodova

3.    Prosjek ocjena studenta
Po osnovu kriterija prosjeka ocjena, student može ostvariti bodove kako slijedi:

– prosjek    6–7                             5 bodova
– prosjek    7,01–8                       10 bodova
– prosjek    8,01–9                       15 bodova
– prosjek    9,01–10                     20 bodova

Napomena: ukoliko dva ili više studenata, po osnovu zadatih kriterija, ostvare isti broj bodova, prednost će imati student u statusu lica naznačenog u Zakonu o dopunskim pravima boraca.
Konkurs ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom vrše se isključivo lično na adresu:

Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina bana 7/III – kancelarija broj 323,

svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 sati

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac prijave na Konkurs možete preuzeti ovdje.

Obavještenje o rezultatima Konkursa bit će objavljeno na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba).

Datum objave: 26. 12. 2015. godine

(STUDOMAT.ba)