Senat UNSA: Nema podrške odluci o izjednačavanju diploma

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 43. sjednici održanoj 4. 5. 2016. godine jednoglasno zaključio da ne podržava inicijativu za izjednačavanjem visoke stručne spreme (VII stepen) koja je stečena po predbolonjskom sistemu studija sa drugim ciklusom studija (master) po bolonjskom sistemu studija.


Foto: UNSA
Foto: UNSA

Sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu održana 3. 6. 2016. godine, sazvana na zahtjev ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS dopisom broj: 11-05-38-sl/16 od 30. 5. 2016. godine, tokom službenog odsustva rektora Univerziteta u Sarajevu, bila je 5. tematska sjednica Senata sa jednom tačkom dnevnog reda, čija je tema bila razmatranje upisne politike na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2016/2017. godinu, a ne pitanje ekvivalencije predbolonjskih i bolonjskih diploma.

Advertisements

Inicijativa ministra za obrazovanje, nauku i mlade KS za izjednačavanjem visoke stručne spreme (VII stepen) koja je stečena po predbolonjskom sistemu studija sa drugim ciklusom studija (master) po bolonjskom sistemu studija bila je tačka dnevnog reda 43. redovne sjednice održane 4. 5. 2016. godine. Prethodno je, po ustaljenoj proceduri, inicijativa razmatrana na pripremnim sjednicama grupacija nauka/umjetnosti održanim 25. i 26. aprila 2016. godine.

– Senat Univerziteta u Sarajevu smatra da se pitanje stečenih kvalifikacija, koje će biti prepoznate i prihvatljive unutar Bosne i Hercegovine i unutar Evropskog prostora visokog obrazovanja, treba urediti na državnom nivou, kako ne bi došlo do nejednakog tretmana stečenih kvalifikacija, navodi se u saopštenju iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

Navedeni Zaključak Senata broj: 01-3173/16 od 4. 5. 2016. godine odmah je dostavljen Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS.

Zapisnik sa 43. sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu jednoglasno je i bez izmjena usvojen na 44. sjednici Senata održanoj 25. 5. 2016. godine.

Advertisements

Rektorska konferencija BiH je u oktobru 2013. godine, u skladu sa odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH, dostavila usaglašeni prijedlog Pravilnika o stjecanju i korištenju akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja, nadležnom Ministarstvu civilnih poslova BiH koje je bilo dužno da isti predloži Vijeću ministara na usvajanje.

Univerzitet u Sarajevu čvrsto stoji na stajalištu da se ovakve vrste pravilnika ne mogu donositi na kantonalnom nego na državnom nivou, te da Pravilnik o stjecanju i korištenju akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja mora biti usaglašen od strane svih javnih univerziteta u BiH.

U Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju BiH u članu 56. stav (1) navedeno je: Lica koja su stekla određena naučna i stručna zvanja zadržavaju pravo njihovog korištenja u skladu s propisima prema kojima su ih stekli. Lica iz stava 1. ovog člana mogu tražiti od visokoškolske ustanove na kojoj su stekli ta zvanja da im u postupku i pod uvjetima predviđenim statutom visokoškolske ustanove izda dokument (potvrdu ili diplomu) o ekvivalenciji prije stečenog akademskog naziva s novim akademskim nazivima.

Od 2005. godine kada je upisana prva generacija studenata po Bolonjskom sistemu studiranja na Univerzitet u Sarajevu, na Univerzitetu je ustaljena praksa kako se takvi zahtjevi rješavaju i u ovom času nema potrebe za njenim mijenjanjem, stoji na kraju saopštenja iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

(STUDOMAT.ba)