Javni oglas: državni službenik u Gradskoj upravi Grada Sarajeva

01. Stručni saradnik za administrativno-tehničku podršku - 1( jedan) izvršilac 02. Stručni saradnik za pitanja mladih - 1( jedan) izvršilac 03. Stručni saradnik za saradnju sa građanima - 1( jedan) izvršilac 04. Stručni saradnik za protokolarne poslove - 1( jedan) izvršilac 05. Stručni saradnik za provedbu Projekta „Sarajevo-zdravi grad" - 1( jedan) izvršilac 06. Stručni saradnik za privredu-oblast lokalnog biznisa - 1( jedan) izvršilac


grb_logo_grad_sarajevo.gif

Na osnovu člana 24., a u vezi s članom 74a Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o primjeni Zakona o državnoj u Federaciji BiH u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 08/11), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Gradske uprave Grada Sarajeva objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Gradskoj upravi Grada Sarajeva

01. Stručni saradnik za administrativno-tehničku podršku – 1( jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za pitanja mladih – 1( jedan) izvršilac
03. Stručni saradnik za saradnju sa građanima – 1( jedan) izvršilac
04. Stručni saradnik za protokolarne poslove – 1( jedan) izvršilac
05. Stručni saradnik za provedbu Projekta „Sarajevo-zdravi grad” – 1( jedan) izvršilac
06. Stručni saradnik za privredu-oblast lokalnog biznisa – 1( jedan) izvršilac

01. Opis poslova : izrađuje i dostavlja analitičke, stručne i druge pisane materijale za nastupe gradonačelnika i zamjenike Gradonačelnika i predstavnika Grada u međunarodnim aktivnostima, prati i istražuje pojave u oblasti međunarodne saradnje i upućuje Gradske službe na saradnju sa međunarodnim partnerima, po nalogu šefa Odjeljenja prisustvuje sastancima i susretima sa stranim delegacijama i izrađuje zapisnike sa sastanaka, vrši admnistativno-tehničke poslove u vezi pripreme i organizovanja posjeta stranih delegacija i pojedinaca, kao i posjeta delegacija Grada Sarajeva u inostranstvu, sarađuje sa Protokolom u vrijeme posjeta stranih delegacija i pojedinaca, učestvuje u izradi prijedloga budžeta iz nadležnosti Odjeljenja, dostavlja periodične izvještaje o svom radu šefu Odjeljenja, vrši i druge poslove po nalogu gradonačelnika.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.090,64 KM (2,30 x 474,19)

02. Opis poslova : predlaže gradonačelniku godišnji plan politike za mlade i projekte za mlade, komunicira sa omladinskim organizacijama, bilježi inicijative i primjedbe, priprema odgovore u ime gradonačelnika; analizira i predlaže projekte i aktivnosti od interesa za djecu i omladinu i inicira strateške pravce djelovanja, sarađuje sa NVO koji tretiraju predmetnu problematiku, predlaže plan aktivnosti, priprema i inicira raspisivanje javnih poziva za dodjelu budžetski sredstava za mlade, izrađuje analitičke, informativne i druge materijale iz oblasti omladinske politike, priprema analize i statističke izvještaje, učestvuje u izradi programa rada gradonačelnika, dostavlja periodične izvještaje o svom radu šefu Odjeljenja, vrši i druge poslove po nalogu gradonačelnika.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.090,64 KM (2,30 x 474,19)

03. Opis poslova : vrši prijem zahtjeva građana za prijem kod gradonačelnika i vrši njihovu selekciju u koordinaciji sa Odjeljenjem za kabinetske poslove, upotrebu ljudskih resursa i pitanja mladih, prisustvuje prijemima za građane, bilježi njihove sugestije i primjedbe i vodi arhivu o tome; komunicira sa građanima, bilježi inicijative i primjedbe; po nalogu i odobrenju gradonačelnika šalje dopise nadležnim institucijama za rješavanje pitanja i problema građana; priprema odgovore na pisma građana na osnovu upita i saglasnosti gradonačelnika, predlaže plan komunikacije sa građanima; vrši i druge poslove iz oblasti odnosa sa javnošću; vrši i druge poslove po nalogu gradonačelnika.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.090,64 KM (2,30 x 474,19)

04. Opis poslova : vrši protokolarne poslove iz nadležnosti Odjeljenja; organizuje smještaj i boravak gostiju Grada Sarajeva, kao i tehničku realizaciju službenih putovanja predstavnika Grada Sarajeva; predlaže Šefu Odjeljenja protokolarne aktivnosti za potrebe Grada Sarajeva; priprema i vrši protokolarne poslove polaganja cvijeća i odavanja počasti na spomen obilježjima u gradu Sarajevu; vrši potrebne najave i bezbijedonosne mjere tokom pripreme i realizacije protokolarnih aktivnosti iz nadležnosti Odjeljenja; učestvuje u izradi programa rada Odjeljenja i prati njegovu realizaciju; vrši protokolarne poslove koji se odnose na posjete najviših funkcionera države, Federacije BiH, stranih država, vlada, partija, predstavnika stranih zemalja, međunarodnih organizacija i dr; učestvuje u organizaciji manifestacija čiji je domaćin Grad Sarajevo; učestvuje u organizaciji pravovremenog obilježavanja svih značajnih datuma za Grad Sarajevo, vjerskih i drugih praznika i stara se pravovremenom čestitanju; vrši ažuriranje spiska zvanica i pravovremene distribucije pozivnica; učestvuje u predlaganju budžeta za rad Odjeljenja, utvrđuje dinamiku realizacije i prati izvršenje; učestvuje u izradi plana javnih nabavki iz djelokruga Odjeljenja i prati njegovu realizaciju; vodi potrebne evidencije; vrši i druge poslove po nalogu gradonačelnika.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.090,64 KM (2,30 x 474,19)

05. Opis poslova : izrađuje izvještaje i redovne i periodične informacije o realizaciji Projekta Sarajevo- zdravi grad”; priprema i otprema materijale za sjednice Upravnih odbora, ostalih pododbora i radnih grupa koje će se formirati u okvoru Projekta “Sarajevo- zdravi grad”; uz saglasnost Koordinatora Projekta pregovara sa potencijalnim partnerima projekta u cilju pripreme dobrih uslova za intersektoralnu saradnju i akciju; uz saglasnost Koordinatora Projekta sarađuje sa formalnim i neformalnim grupama iz zajednice koje žele biti aktivne u procesu promoviranja zdravlja u Gradu Sarajevu; uz saglasnost Koordinatora Projekta, a u cilju implementiranja strategija “Zdravlje za sve 21” i “Agende 21” podstiče interdisciplinarni pristup, saradnju i zajedničko djelovanje sa različitim organizacijama, institucijama, kao i pojedincima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora; radi na obezbjeđenju saradnje, razmjene i protoka informacija sa WHO, državnom mrežom zdravih gradova, ostalim mrežama zdravih gradova u kojima Projekat bude ostvarivao članstvo, kao i sa pojedinačnim projektima zdravih gradova ili projektima sličnog koncepta u zemlji i inozemstvu; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika gradonačelnika/ce.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.090,64 KM (2,30 x 474,19)

06. Opis poslova : učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala o stanju i problemima u oblasti lokalnog biznisa; prati i analizira uslove privređivanja i ekonomskog položaja preduzeća u Gradu Sarajevu; prati i analizira rad privrednih subjekata u oblasti robne proizvodnje i uslužne djelatnosti u Gradu Sarajevu; prati i analizira politiku cijena proizvoda i usluga u ovoj oblasti; prikuplja, sređuje, evidentira i vrši obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavlja odgovarajuće dokumentacione materijale iz oblasti lokalnog biznisa; prati i istražuje stanje i promjene u oblasti lokalnog biznisa i vrši izradu odgovarajućih materijala iz ove oblasti; vrši i druge poslove po nalogu pomoćnika gradonačelnika/ce.
Pripadajuća osnovna neto plaća za radno mjesto: 1.090,64 KM (2,30 x 474,19)

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01.
– VSS društvene struke – upravni smjer ili smjer socijalni rad (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja),
– najmanje jedna (1) godina radnog staža na poslovima u struci,
– poznavanje rada na računaru,
– poznavanje stranog jezika

Za poziciju 02.
– VSS, završen fakultet društvene struke – upravni smjer (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja),
– najmanje jedna (1) godina radnog staža na poslovima u struci,
– poznavanje rada na računaru,
– poznavanje stranog jezika.

Za poziciju 03.
-VSS, završen fakultet društvene struke – smjer socijalni rad ili kriminalistika ili odnosi sa javnošću, (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja),
– najmanje jedna (1) godina radnog staža na poslovima u struci,
– poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04.
– VSS, završen fakultet pravne struke ili druge društvene struke – smjer kriminalistika ili upravni smjer (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja),
– najmanje jedna (1) godina radnog staža na poslovima u struci,
– poznavanje rada na računaru

Za poziciju 05.
-VSS, završen medicinski fakultet ili jedan od fakulteta društvenog smjera (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja),
-najmanje jedna (1) godina radnog staža na poslovima u struci,
-poznavanje stranog jezika

Za poziciju 06.
-VSS, završen Ekonomski fakultet ili jedan od fakulteta društvenog smjera (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja)
– 1 godina radnog staža na poslovima u struci

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu na poslovima u struci nakon sticanja VSS,
3. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti :
-dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet (5) godina radnog iskustava u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenika,
-dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika,
4. dokaz o poznavanju rada na računaru za pozicije 01,02,03 i 04,
5. dokaz o poznavanju stranog jezika za pozicije 01,02 i 05
6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko- podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Gradskoj upravi Grada Sarajeva “

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 (adsfbih.gov.ba