Fond dr Milan Jelić: Drugi Konkurs za studente II i III ciklusa studija

Ministarstvo nauke i tehnologije raspisalo je Javni konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u RS/BiH i univerzitetima u inostranstvu u akademskoj 2014/2015. godini.


fond dr milan jelic

Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 6/12 i 33/14), člana 13. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/14) i tačke II Odluke o obrazovanju Fonda dr Milan Jelić („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 102/14), Ministarstvo nauke i tehnologije, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu u akademskoj 2014/2015. godini

I

Ministarstvo nauke i tehnologije raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija Fonda dr Milan Jelić za akademsku 2014/2015. godinu, i to:
– studentima II ciklusa studija – 7 (sedam) stipendija u iznosu od po 5.000,00 KM (pethiljada konvertibilnihmaraka), i
– studentima III ciklusa studija – 5 (pet) stipendija u iznosu od po 10.000,00 KM (desethiljada konvertibilnihmaraka), u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva nauke i tehnologije, Fonda dr Milan Jelić.

II

Studenti imaju pravo na dodjelu stipendije iz sredstava Fonda pod uslovima:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine i Republike Srpske;
2. da imaju mjesto prebivališta na teritoriji Republike Srpske;
3. da su studenti jednog od univerziteta u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini ili inostranstvu;
4. da u dodiplomskim akademskim studijama nisu obnovili nijednu akademsku godinu (samo studenti II ciklusa );
5. da su u dodiplomskom studiju imali prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50), kao i studenti koji su dodiplomski studij završili na univerzitetima rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00, uključujući i prosječnu ocjenu 9,00 (samo studenti II ciklusa);
6. da nemaju više od navršenih 28 godina života na dan objavljivanja javnog konkursa (samo studenti II ciklusa);
7. da su u prethodnom ciklusu studija postigli prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50), kao i studenti koji su II ciklus studija završili na univerzitetima rangiranim na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00, uključujući i prosječnu ocjenu 9,00 (samo studenti III ciklusa);
8. da nemaju više od navršenih 32 godine života na dan objavljivanja javnog konkursa (samo studenti III ciklusa).

III

Kriterijumi koji se boduju za studente II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu su:
– bodovi koji se dodjeljuju kandidatu na osnovu prosječne ocjene su:
prosječna ocjena h 10 (zaokruženo na dva decimalna mjesta),
– bodovi koji se dodjeljuju kandidatu na osnovu ranga univerziteta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi su:
od 1. do 50. mjesta dodatnih 10 bodova,
od 51. do 100. mjesta dodatnih 8 bodova,
od 101. do 150. mjesta dodatnih 6 bodova,
od 151. do 200. mjesta dodatnih 4 boda.

IV

Bodovanje ostvarenih rezultata studenata II i III ciklusa studija visokog obrazovanja u nauci, umjetnosti i inovatorstvu vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: rad objavljen u međunarodnom časopisu koji se nalazi na SCI (ISI), SSCI, JCR i A&HCI listama (10 bodova); objavljena naučna knjiga (monografija) međunarodnog značaja (8 bodova); recenzirana i objavljena naučna knjiga nacionalnog značaja (5 bodova); učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji (inostranstvo) sa objavljenim radom u cjelini (6 bodova); učešće na domaćoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini (4 boda); rad objavljen u domaćem časopisu I kategorije ili indeksiranom časopisu iz BiH i bivših jugoslovenskih republika (4 boda); rad objavljen u domaćem časopisu II i III kategorije (3 boda); prihvaćen patent (5 bodova); učešće na međunarodnim takmičenjima (izložbama, festivalima) sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti (4 boda); učešće na domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima) republičkog i državnog nivoa sa osvojenom nagradom (I, II i III mjesto) – samo za studente iz oblasti arhitekture i umjetnosti (3 boda); učešće na međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji u inostranstvu sa objavljenim radom u cjelini (2 boda); učešće na domaćoj studentskoj naučnoj konferenciji sa objavljenim radom u cjelini (1 bod).

V

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova navedenih u članu II ovog Konkursa, studenti uz prijavu prilažu:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. originalno uvjerenje o mjestu prebivališta, koje je izdato nakon objavljivanja javnog konkursa,
4. potvrdu nadležne visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta II ciklusa studija (samo za studente II ciklusa studija),
5. potvrdu nadležne visokoškolske ustanove na kojoj je student završio studije I ciklusa studija o visini prosječne ocjene, s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu (samo za studente II ciklusa studija),
6. potvrdu nadležne visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta III ciklusa (samo za studente III ciklusa studija),
7. potvrdu nadležne visokoškolske ustanove na kojoj je student završio studije II ciklusa studija o visini prosječne ocjene, s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu (samo za studente III ciklusa studija).

VI

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke IV studenti uz prijavu učešća na međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim konferencijama prilažu separate objavljenih radova, odnosno recenziranu i objavljenu naučnu knjigu/monografiju, odnosno potvrdu o prihvaćenom patentu izdatu od strane Zavoda za patente. Kao dokaz o osvojenoj nagradi na međunarodnim i domaćim takmičenjima (izložbama, festivalima) studenti prilažu diplome za osvojeno I, II ili III mjesto.

Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prilažu dokumente na stranom jeziku, iste trebaju dostaviti u originalu i priložiti ovjeren prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

VII

Dokazi o ispunjavanju opštih uslova konkursa navedenih u članu V osim uvjerenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih i uvjerenja o prebivalištu moraju biti originali ili ovjerene kopije koje nisu starije od tri mjeseca.

VIII

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrazcu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Fonda dr Milan Jelić, www.fondmilanjelic.org, i Ministarstva nauke i tehnologije, a ista se može preuzeti i u Fondu.

Popunjene prijave na Konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendija studentima, slati na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnologije
Fond dr Milan Jelić
Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Prijava na Konkurs Fonda dr Milan Jelić, II ili III ciklus studija
sa naznakom „Ne otvarati“

Konkurs je objavljen 05.05.2015. godine i biće otvoren do 05.06.2015. godine.

(fondacijamilanjelic.org)