UNZE: Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

Univerzitet u Zenici objavio je Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini.


unze logo cover

Univerzitet u Zenici objavio je Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini.

Na osnovu članova 53., 92., 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13 i 13/13), Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-38-10715/14 od 22.05.2014. godine i Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-108-320-1956/14 od 18.06.2014.godine, objavljuje se

KONKURS/NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA
UNIVERZITETU U ZENICI
U AKADEMSKOJ 2014/2015.GODINI
(PRVI UPISNI ROK)

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015.godini traje od 23.juna/ lipnja do 04. jula/ srpnja, 2014. godine.

[box type=”shadow”]Facebook: Univerzitet u Zenici – pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta![/box]

Prijemni ispiti na fakultetima Univerziteta u Zenici obavit će se u terminu od 07.jula/srpnja do 09.jula/srpnja 2014.godineo čemu će fakulteti obavijestiti kandidate na svojim oglasnim pločama uz detaljne informacije o sadržaju i načinu polaganja prijemnog ispita.

Upis studenata koji budu primljeni na fakultete Univerziteta u Zenici u prvom upisnom roku obavit će se od 01. septembra/rujna do 12. septembra/rujna 2014.godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2014/2015.godini kandidati se upisuju u skladu s Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici.

Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije/ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije/ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije/ekvivalencije o završenom obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2014/2015.godine.

Prijem i upis studenata u prvu godinu studija provode posebne komisije koje imenuju dekani fakulteta Univerziteta u Zenici.

Izbor kandidata vršit će se na osnovu Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici, koja je sastavni dio ovog Konkursa/Natječaja, kao i pojedinačnih kriterija fakulteta za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studij i vrednovanja rezultata prijemnih ispita na fakultetima na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Rang listu i spisak primljenih kandidata fakulteti će objaviti na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta, nakon što ih verificira nadležni organ, i to za fakultete na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita najkasnije pet dana od posljednjeg dana polaganja prijemnog ispita, a za ostale fakultete najkasnije pet dana od dana zatvaranja Konkursa/Natječaja.

Fakulteti će na svojim oglasnim pločama i web stranici fakulteta dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata na Konkurs/Natječaj.

Kandidati uz prijavu na Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija prilažu sljedeća dokumenta:

 • zahtjev za upis u kome je tačno naznačen studijski program/odsjek na koji konkuriše,
 • originalne svjedodžbe o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuća dokumenta o provedenom postupku nostrificikacije/ekvivalencije za kandidate koji su srednju školu završili izvan BiH,
 • originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Kandidati korisnici prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 1/14) uz prethodno navedene dokumente prilažu i sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerena kućna lista,
 • uvjerenja o prihodima članova domaćinstva,
 • ovjerena kopija lične karte,
 • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije.

Upis kandidata iz kategorije djece šehida, poginulih branilaca, umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih demobilisanih branilaca, koji se prijave na redovan studij (finansira Osnivač) i polože prijemni ispit, a ne uđu u kvotu predviđenu Planom upisa, kao i kandidati koji ne ostvare potreban broj bodova po općim i posebnim kriterijima na fakultetima na kojima nije predviđen prijemni ispit, bit će riješen posebnim zaključkom Vlade Kantona o davanju saglasnosti na povećanje određenog broja studenata za upis.

Pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih studenata koje finansira Osnivač, izvan kvote predviđene Planom upisa.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za sve fakultete koji ne prime planirani broj kandidata u ovom upisnom roku bit će objavljen Konkurs/Natječaj (drugi upisni rok) početkom septembra/rujna 2014.godine.

Zainteresovani kandidati će dokumenta dostavljati lično na sljedeće adrese po fakultetima:

 • UNIVERZITET U ZENICI
  O.J. FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
  72000  ZENICA, ulica Travnička broj 1
 • UNIVERZITET U ZENICI
  O.J. MAŠINSKI FAKULTET
  72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1
 • UNIVERZITET U ZENICI
  O.J. FILOZOFSKI FAKULTET
  72000 ZENICA, Zmaja od Bosne broj 56
 • UNIVERZITET U ZENICI
  O.J. EKONOMSKI FAKULTET
  72000 ZENICA, ulica Travnička broj 1, (zgrada Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici)
 • UNIVERZITET U ZENICI
  O.J. PRAVNI FAKULTET
  72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1 (zgrada Mašinskog fakulteta u Zenici)
 • UNIVERZITET U ZENICI
  O.J.ZDRAVSTVENI FAKULTET
  72000 ZENICA, ulica Ckrvice (zgrada Kantonalne bolnice Zenica)
 • UNIVERZITET U ZENICI
  O.J. POLITEHNIČKI FAKULTET
  72000 ZENICA, ulica Fakultetska broj 1 (zgrada Mašinskog fakulteta u Zenici)
 • UNIVERZITET U ZENICI
  ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
  72000 ZENICA, ulica Juraja Neidharta broj 15

(unze.ba)