Univerzitet u Banjoj Luci: Preminula prof. dr Slavica Jandrić

Iskreno saučešće porodici i prijateljima.


slavica unibl

Dr Slavica Jandrić, penzionisani profesor Univerziteta u Banjoj Luci i dopisni član Odjeljenja medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, preminula je 27. aprila 2021. u 68. godini.

Rođena je 2. jula 1952. u Mrkonjić Gradu, a Gimnaziju je završila 1970. godine u Banjoj Luci. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1976. i iste godine zaposlila se u Domu zdravlja u Banjoj Luci, kao ljekar opšte prakse i šef mikrorejonske stanice (područje između Banje Luke i Prijedora).

Od 1980. radila je u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Banjoj Luci, gdje je vodila Kabinet za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju. Bila je načelnik Službe za djecu i omladinu, a jedno vrijeme i zamjenik direktora.

Specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije položila je 1983. u Beogradu.

Postdiplomske studije iz reumatologije završila je u Zagrebu i 1990. položila završni ispit, a magistarski rad pod nazivom ,,Efekti aktivno programirane kineziterapije na mišiće zgloba kuka kod koksatroze“odbranila je 1996. na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Doktorsku tezu ,,Efekat kineziterapijskog programa na mišiće zgloba kuka kod konzervativno i operativno liječenih koksartroza“ odbranila je 1999. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Iste godine stekla je zvanje primarijusa.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci bila je asistent od 1987, viši asistent od 1991, docent od 1999, vanredni profesor od 2004, a u zvanje redovnog profesora birana je 2010. na Medicinskom i na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.

Dobitnica je Plakete Medicinskog fakulteta u Beogradu, Priznanja Srpskog lekarskog društva (2007) i Povelje za naučnoistraživački rad Komore doktora medicine Republike Srpske.

Autor je više monografija i udžbenika. Objavila je više od 200 naučnih radova u SAD, Velikoj Britaniji, Italiji, Srbiji i BiH. Izlagala je radove na brojnim kongresima na području bivše Jugoslavije, SAD, Brazila, Grčke, Holandije, Velike Britanije, Austrije, Francuske, Portugalije, Italije, Španije.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, u radnom sastavu, izabrana je 4. decembra 2015. godine.