Općina Centar Sarajevo stipendira studente u akademskoj 2020/2021. godini

Općina Centar raspisala je konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata u školskoj 2020/2021. godini, koji je objavljen 26. oktobra 2020. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na općinskoj web stranici u rubrici „Konkursi i oglasi“. Konkurs ostaje otvoren do 16. novembra 2020. godine.


ravo na općinsku stipendiju imaju učenici i studenti koji imaju prebivalište na području općine Centar u neprekidnom trajanju od godinu dana i ne koriste druge stipendije. Općinske stipendije za učenike srednje škole iznose po 70 KM mjesečno, za učenike srednje škole sa prosjekom ocjena od 5,00 iznose 90 KM mjesečno, za studente po 100 KM mjesečno, a za studente sa prosjekom ocjena od 9,5 i više u iznosu od 110 KM mjesečno.

Advertisements

Prema odredbama Pravilnika o dodjeljivanju stipendija „Prof. dr. Husein Kulenović“, pravo na stipendiju u iznosu od 70 KM mjesečno imaju srednjoškolci sa prosječnom ocjenom 4,0, a u iznosu od 90 KM srednjoškolci sa prosječnom ocjenom 5,0. Pravo na stipendiju u iznosu od 100 KM mjesečno imaju studenti sa prosjekom ocjena od najmanje  8,0, a u iznosu od 110 KM imaju studenti sa prosjekom ocjena od 9,5 i više.

Stipendije za učenike/studente dodjeljivat će se na osnovu broja bodova koji se utvrđuju za svakog prijavljenog kandidata na osnovu postignutog uspjeha u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, te dodatnih bodova koji se mogu ostvariti:

  • po osnovu rezultata postignutih na takmičenjima koja se realizuju u skladu kalendarom takmičenja Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS;
  • po osnovu niskog porodičnog standarda;
  • po osnovu otežanih uslova života;
  • po osnovu otežanih uslova života koji su nastali kao posljedica rata;
  • po drugim osnovama.

Svi učenici sa prosjekom ocjena 5,00, te studenti sa prosjekom ocjena 9,50 i više, ostvaruju pravo na dodjelu stipendije, te nisu obavezni dostavljati dodatnu dokumentaciju.

Prijave na konkurs (koje se mogu preuzeti sa web stranice ili na info pultu Općine Centar) treba dostaviti lično sa potrebnom dokumentacijom na protokol Općine Centar ili poštom preporučeno na adresu: Općina Centar, Mis Irbina 1, Sarajevo, uz naznaku „Prijava za stipendiju“.