Održana promocija monografije “Pravosudna palata: Elaborat zaštite fasadnog platna”

U četvrtak 24. 6. 2021. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo održana je promocija naučne monografije "Pravosudna palata: Elaborat zaštite fasadnog platna" („Judicial Palace. Study on protection of building's facade“) autora Lemje Chabbouh-Akšamije, Mirze Hebiba, Ammara Akšamije i Dženisa Avdića.


Riječ je o izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljenom u proljeće 2020. godine, a koje predstavlja rezultat rada dvaju fakulteta Univerziteta u Sarajevu – Pravnog i Arhitektonskog, u okviru zajedničkog projekta „Elaborat zaštite fasadnog platna Pravosudne palate – konzervacija i restauracija fasade Pravosudne palate”.

Advertisements

Ovaj projekat od posebnog interesa za Kanton Sarajevo podržalo je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo. Koncepcija projekta utemeljena je na njegovom interdisciplinarnom karakteru i društvenom značaju, s ciljem razvoja svijesti o važnosti obnove kulturnog naslijeđa, urbane historije i „institucionalne arhitekture”.

Predmetna monografija nastala je kao rezultat naučnoistraživačkog projekta od posebnog interesa za Kanton Sarajevo koji je podržalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Koncepcija projekta temelji se na njegovom interdisciplinarnom karakteru i društvenom značaju, čime se razvija svijest o važnosti obnove kulturnog naslijeđa, urbane historije i „institucionalne arhitekture”. Kao što je grad Sarajevo mjesto susreta civilizacija i kultura, Istoka i Zapada, autentičnih i pseudoautentičnih stilova, tako je i Pravosudna palata mjesto susreta prava, univerzitetskog obrazovanja i arhitekture, pravde i pravičnosti, istraživačkih i naučnih kvalifikacija i prepoznatljivih elemenata neorenesanse i neoklasicizma.

Monografija obuhvata: Predgovor (H. Sijerčić-Čolić), Uvod (L. Chabbouh-Akšamija), Prilog povijesti sudstva i sudova u Sarajevu (M. Hebib), Pravosudna palata: Pravni okvir u postupku zaštite nacionalnog spomenika (M. Hebib), Elaborat zaštite fasadnog plata Pravosudne palate (L. Chabbouh-Akšamija, A. Akšamija, Dž. Avdić) i Zaključak (L. Chabbouh-Akšamija). U svojoj cjelini monografija predstavlja hronologiju jednog od najznačajnijih objekata austrougarskog perioda koji su izgrađeni na prostoru Bosne i Hercegovine i Sarajeva u periodu austrougarske vlasti. Ona je i svojevrsna hronologija razvoja modernog pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Kontinuitet obavljanja pravosudne funkcije, za koju je Palata i izgrađena, prisutan je u periodu dužem od stotinu godinu, a već duže od 70 godina u dijelu Palate smješteni su Pravni fakultet u Sarajevu i Rektorat Univerziteta u Sarajevu. Dugogodišnja tradicija pravnog obrazovanja i sudovanja u okviru Pravosudne palate predstavlja prepoznatljiv element sarajevske kulturno-povijesne baštine ali i dio tradicije bh. pravničke zajednice. Ovakva tradicija doprinosi očuvanju prošlosti i sjećanju na ljude i događaje koji su obilježili vremena iza nas. Imajući u vidu očuvanu autentičnost, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj 21. decembra 2018. godine, donijela je odluku o proglašenju historijske građevine – Pravosudne palate u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. S tim u vezi monografija može otvoriti vrata novim aktivnostima na restauraciji i zaštiti fasadnog platna Pravosudne palate. Zbog toga je jedna od misija monografije ukazivanje na neophodnost restauracije i konzervacije Pravosudne palate, jednog od najmonumentalnijih objekata iz perioda austrougarske uprave, ujedno i nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.