Objavljen javni poziv za podršku projektima omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih

Fondacija tuzlanske zajednice poziva omladinske organizacije i neformalne grupe mladih da predlože projekte koji će omogućiti mladima da se aktivno uključe u aktivnosti i kreiranje sadržaja za dobrobit zajednice i unapređenje položaja mladih u Tuzlanskom kantonu.


group of young business people discussing new project on meeting

U partnerstvu sa USAID-om, u okviru programa „Snaga lokalnog“ Fondacija objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima mladih sa područja Tuzlanskog kantona.

Advertisements

Podrška se realizuje kroz projekat ˝Naša zajednica je naša odgovornost¨ koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na smoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku projektima mladih u ovom javnom pozivu iznosi 22.000,00 KM.

Ciljevi fonda:

  • Osnaživanje kapaciteta mladih u svim sferama njihovog djelovanja
  • Osnaživanje mladih na samostalno donošenje odluka i djelovanje u lokalnoj zajednici
  • Osnažiti omladinski sektor kroz jačanje programskih i organizacionih kapaciteta omladinskih organizacija.

Ko može aplicirati?

  • Registrovana udruženja mladih sa područja Tuzlanskog kantona (Član 4, Zakon o mladima FBIH, stav 2);
  • Neformalne grupe mladih od najmanje 3 člana sa područja Tuzlanskog kantona (Član 4, Stav 1)

Kakvim projektima će biti iskazana podrška?

Shodno rezultatima istraživanja Vitalni znaci 2019., prednost se daje projektima koji su usklađeni sa prioritetnim potrebama lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, te izazovima na globalnom nivou definisanim UN Globalnim ciljevima održivog razvoja. U okviru ovog poziva, žele se podržati projekti koji potiču inovativna međusektoralna partnerstva i koji će unaprijediti slijedeće oblasti življenja:

  • Očuvanje prirode, briga o okolišu i klimi;
  • Kvalitetno obrazovanje i cjeloživotno učenje;
  • Smanjenje nejednakosti i ljudska prava;
  • Razvoj poduzetništva i poduzetničkog duha.

Više o oblastima podrške u kriterijima poziva.

Advertisements

Rok za prijavu

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 17. marta do 18. aprila 2021. godine.

Kako aplicirati?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Ukoliko prvi puta aplicirate preporučujemo da prvo pogledate upute za popunjavanje online aplikacije.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potvrdu o prijemu na mail. Nakon uvida u projektnu aplikaciju od strane grant tima, aplikant će putem e-maila dobiti potvrdu prijema (pdf dokument ispunjene aplikacije), koji ste dužni u roku od 7 dana dostaviti, potpisan i ovjeren u dva štampana primjerka, na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na broj telefona 035 362-830/831 ili u putem mail-a: inicijative@fondacijatz.org sa naznakom „Fond za mlade – JAVNI POZIV 1 – FM – 1/2021“

Finansijska podrška projektima mladih neće biti dodijeljena projektima koji su nepotpuni, kao ni onima koji pristignu nakon navedenog roka ili ne budu dostavljeni na prethodno navedeni način, kao i onima koji dostave prijave na neodgovarajućim obrascima.

Preporuka svim aplikantima je da pročitaju detaljne informacije i upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije koji se nalaze na web stranici Fondacije.

Za više informacija kliknite na link.