Novi zakon o visokom obrazovanju KS donosi izmjene ispitnih rokova i pravila obnavljanja godine

U novom Prijedlogu zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo stoji da će redovni studenti, ukoliko više od jednom obnove godinu u toku prvog ciklusa studija, izgubiti status budžetski finansiranih studenata te studije mogu nastaviti u statusu redovnih samofinansirajućih studenata.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo izjasnit će se 24. maja o Prijedlogu zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, koji bi trebalo da omogući sarajevskim studentima bolje uslove studiranja.

Novim zakonom predviđeno je da studenti, između ostalog, imaju dva roka za polaganje ispita u septembru i više praktične nastave u cilju što boljeg osposobljavanja za tržište rada, također, zakon nalaže objavljivanje rezultata ispita u periodu od pet dana od polaganja ispita. Jedna od novina je i da stečene bodove i predavanja koje je student ostvario zadržava i u slučaju obnove godine.

Predviđeno je i povećanje kazni za prekršaje pa je tako naprimjer navedeno da će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM kaznit za prekršaj visokoškolska ustanova ukoliko rezultati pismenog dijela ispita ne budu objavljeni u roku od pet dana ili ako studentu ne bude omogućen uvid u rad u skladu s ovim zakonom.

Visokoškolska ustanova obavezna je u svakom semestru organizovati nastavu “u učionici” za vanredne studente i studente koji studiraju učenjem na daljinu i to najmanje jednu trećinu fonda sati kao redovan studij i o tome voditi urednu evidenciju, a što se detaljnije reguliše pravilima studiranja visokoškolske ustanove za odgovarajući ciklus studija.

Senat visokoškolske ustanove, odnosno vijeće organizacione jedinice visokoškolske ustanove kao javne ustanove, utvrđuje obavezne i preporučene udžbenike i priručnike, kao i drugu preporučenu literaturu na osnovu koje se priprema i polaže ispit posebnom odlukom koju obavezno objavljuje na svojoj internet stranici prije početka studijske godine.

“Visokoškolska ustanova/organizaciona jedinica obavezna je utvrđenu obaveznu literaturu posjedovati u svom bibliotečkom fondu”, piše u Prijedlogu zakona.

Više praktične nastave

Visokoškolska ustanova je obavezna kroz realizaciju nastavnog procesa pripremiti studente za poslove koje će moći obavljati na osnovu dodijeljene diplome i na kojima će primjenjivati znanja, vještine i kompetencije stečene tokom studija.

Dalje se dodaje da su fakulteti tokom studija obavezni osigurati da se u nastavni proces uključi odgovarajuće praktično osposobljavanje studenata, kao što je: rad u laboratoriji, industrijska praksa, praktikum, rad na terenu, izrada završnih radova kroz saradnju s privrednim i širim društvenim okruženjem te drugi oblici praktičnog osposobljavanja kojim se razvijaju znanja, vještine i kompetencije studenata.

“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Privredna komora Kantona Sarajevo obavezne su sarađivati s visokoškolskim ustanovama radi pribavljanja informacija i osiguranja mogućnosti za realizaciju praktične nastave kod pravnih subjekata u javnom i privatnom sektoru”, navodi se u Prijedlogu.

Akademsko osoblje je obavezno ličnim prisustvom i angažmanom u potpunosti realizirati utvrđeni plan i program iz nastavnog predmeta za koji je izabrano, odnosno angažovano.

Kao i do sada, u indeks ili drugu ispravu unose se isključivo prolazne ocjene A, B, C, D i E. U prijevodu to znači da profesori nemaju pravo studentima upisivati u indekse ocjene F ili Fx isto kao ni prolazne ocjene s predznacima minus ili plus, što je bila praksa na sarajevskim fakultetima.

“Visokoškolska ustanova/organizaciona jedinica je obavezna organizovati i utvrditi termine polaganja ispita tako da student u istom danu može biti opterećen polaganjem najviše jednog ispita”, navodi se u Prijedlogu.

Predmetni nastavnik ne može vršiti provjeru znanja na završnom ispitu u prisustvu samo jednog studenta, a generalno u strukturi ukupnog broja bodova, najmanje 50 posto bodova mora biti predviđeno za aktivnosti i provjere znanja u toku semestra.

“Na završnom ispitu student ne polaže gradivo ispita koje je tokom semestra uspješno okončao, izuzev u slučaju kada želi poboljšati broj osvojenih bodova, što se preciznije utvrđuje aktom vijeća i pravilima studiranja”, piše u novom zakonu.

Samo jedan ispit po danu

Završni ispit se polaže u redovnom, popravnom i septembarskom ispitnom roku. Nakon završetka posljednje, petnaeste sedmice, studenti imaju jednu (šesnaestu) slobodnu sedmicu da se pripreme za polaganje završnog ispita. Završni ispit u redovnom terminu se organizuje u sedamnaestoj i osamnaestoj sedmici. Vrijeme između završnog ispita u redovnom terminu i završnog ispita u popravnom terminu iznosi dvije sedmice.

“Studenti mogu polagati ispite u septembarskom ispitnom roku u dva termina koji se preciznije definiraju akademskim kalendarom, i to zaključno s 30. septembrom tekuće godine. U prvom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati sve ispite za koje ispunjava uslove da može pristupiti ispitu, odnosno provjeri znanja. U drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati jedan ispit”, piše u Prijedlogu zakona.

Student ima pravo prenijeti u narednu godinu studija unutar jednog ciklusa studija najviše 12 ECTS studijskih bodova ili najviše dva nepoložena predmeta bez obzira na vrednovanje, pod uslovom da nepoloženi predmet koji se prenosi u narednu studijsku godinu nije preduslov za slušanje predmeta u toj studijskoj godini.

Dalje se navodi da student koji je u toku studijske godine izvršio sve obaveze izuzev položenog završnog ispita nije obavezan ponovo prisustvovati nastavi iz tog nastavnog predmeta.

“Ukoliko redovni student više od jednom obnavlja godinu studija u toku prvog ciklusa studija, odnosno integrisanog studija, gubi status budžetski finansiranog studenta, ali može nastaviti studij u statusu redovnog samofinansirajućeg studenta”, navodi se u Prijedlogu zakona.

Visokoškolska ustanova kao javna ustanova je dužna osloboditi plaćanja troškova studija studente iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja.

“Visokoškolska ustanova/organizaciona jedinica i student zaključuju ugovor o studiranju kojim se preciznije uređuju njihova međusobna prava i obaveze”, piše u zakonu.

Precizirano je da asistent, viši asistent i lektor mogu izvoditi predavanja isključivo u prisustvu predmetnog nastavnika te da je visokoškolska ustanova obavezna provoditi evaluaciju rada akademskog osoblja od studenata nakon svakog semestra, a prije provođenja završnih ispita.

“Školarina može da se odredi u različitoj visini za organizacione jedinice visokoškolske ustanove kao javne ustanove i u okviru njih, za različite studijske programe, zavisno od troškova njihove realizacije”, piše u Prijedlogu.

Studenti koji su započeli studij prije stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo započeti studij okončati pod uslovima definisanim ovim zakonom, u skladu s Odlukom o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu.

(Klix.ba)