Kvizomat: Test pitanja koji bi studenti fizike trebali riješiti bez problema

Ovo bi svim studentima fizike trebao biti jednostavan test. Možete li imati sve tačne odgovore?


Fiziku, kao nauku i osnovu svih grana tehnike, treba proučavati i njezinu ljepotu osjetiti primjenom stečenoga znanja te rješavanjem zadataka.

Advertisements

Uradite test iz fizike. Testirajte znanje i provjerite koliko dobro poznajete fiziku.

Advertisements

Da li možete imati 10/10 tačnih odgovora?

 1. 1 Da bi se tijelo mase 10 kg ubrzalo od početne brzine 5 m/s do brzine 15 m/s za 4 sekunde treba ukloniti srednju snagu od:

  1. 25W
  2. 250W
  3. 500W
  4. 750W
  5. 2.5 kW
  Tačno!
  Netačno!
 2. 2 Zapremina jednog mola idealnog gasa na temperaturi od 0 o C i pritisku od 101,3 kPa je (R=8,3 J/(mol K):

  1. 22.4 m 3
  2. 2240 cm 3
  3. 22.4 cm 3
  4. 224 dm 3
  5. 22.4 dm 3
  Tačno!
  Netačno!
 3. 3 Kolika je žižna daljina rasipnog sočiva optičke moći 10 dioptrija?

  1. f = 0.2 m
  2. f = 0.7 m
  3. f = 0.1m
  Tačno!
  Netačno!
 4. 4 Uvećanje sočiva je predstavljeno formulom:

  1. U = L ⋅ P
  2. U = L/P
  3. U = P/L
  Tačno!
  Netačno!
 5. 5 Koliki bi bio atmosferski pritisak na visini H = 8 [km], ako se temperatura vazduha ne bi mijenjala od nivoa površine mora do te visine?

  1. ≈40 [MPa]
  2. ≈4 [Pa]
  3. ≈40 [kPa]
  4. ≈40 [Pa]
  Tačno!
  Netačno!
 6. 6 Koliki je koeficijent elastičnosti sistema opruga koji se sastoji od dvije redno vezane opruge koeficijenata elastičnosti 3 N/m i 6 N/m?

  1. 2 N/m
  2. 9 N/m
  3. 3 N/m
  Tačno!
  Netačno!
 7. 7 U veliku otvorenu cilindričnu posudu nasuta je voda. Iz malog bočnog otvora na posudi koji se nalazi 20 cm ispod nivoa vode, voda ističe brzinom (g =10m/s):

  1. 1 m/s
  2. 2 m/s
  3. 3 m/s
  4. 4 m/s
  Tačno!
  Netačno!
 8. 8 Težina lifta koji miruje sa putnicima je 8 kN. Sila zatezanja u užetu koje vuče naviše kabinu lifta je 12 kN. Ubrzanje lifta naviše je (g=10 m/s2)

  1. 2.5 m/s2
  2. 5 m/s2
  3. 7.5 m/s2
  4. 10 m/s2
  5. 15 m/s2
  Tačno!
  Netačno!
 9. 9 Vektorske veličine su?

  1. mehanički rad, energija
  2. moment inercije, jačina električne struje
  3. moment sile, magnetska indukcija
  4. dužina, temperatura
  5. vrijeme, naelektrisanje
  Tačno!
  Netačno!
 10. 10 Jedinica za magnetsku indukciju (Tesla) se može izraziti preko drugih jedinica SI sistema:

  1. V s
  2. V s
  3. C/s
  4. A/m
  5. Wb/m2
  Tačno!
  Netačno!

Kvizomat: Test pitanja koji bi studenti fizike trebali riješiti bez problema

Kreirano
 1. Rezultati kviza
  Tvoj rezultat
  Tačno!
  Podijeli rezultate sa prijateljima
 2. Rezultati kviza

  Tvoj rezultat
  Tačno!
  Podijeli rezultate sa prijateljima