Konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na Univerzitetu u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu raspisuje konkurs za izbor 150 asistenata i stručnih saradnika na univerzitetu u Sarajevu.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

NAUČNONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

Uvjeti:

 • Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 96.Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, te da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.
 • Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnonastavno zvanje asistenta su:
  – završen odgovarajući ciklus studija sa najmanje 300 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5
  – prednost pri odabiru kandidata imaju dobitnici priznanja Univerziteta u Sarajevu (Zlatna i Srebrena značka, Povelja Univerziteta).

UMJETNIČKONASTAVNO ZVANJE ASISTENT

Uvjeti:

 • Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članom 97. Zakona o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.
 • Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u umjetničkonastavno zvanje asistenta su:
  – završen odgovarajućiprvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5
  – prednost pri odabiru kandidata imaju dobitnici priznanja Univerziteta u Sarajevu (Zlatna i Srebrena značka, Povelja Univerziteta).

NAUČNOISTRAŽIVAČKO ZVANJE STRUČNI SARADNIK

Uvjeti:

 • Pored općih zakonskih uvjeta, kandidat treba da ispunjava i uvjete utvrđene članovima 29. i 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, Statutom Univerziteta u Sarajevu, općim aktima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu, kao i da se nalazi u evidenciji nezaposlenih Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.
 • Minimalni uvjeti koje kandidat treba da ispunjava za izbor u naučnoistraživačko zvanje stručnog saradnika su:
  – odgovarajuća visoka stručna sprema(najmanje 240 ECTS bodova) i sa najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5, pokazane naučnoistraživačke sposobnosti
  – prednost pri odabiru kandidata imaju dobitnici priznanja Univerziteta u Sarajevu (Zlatna i Srebrena značka, Povelja Univerziteta).

KONKURS OSTAJE OTVOREN DO 28.05.2018. GODINE.

Prijave na Konkurs dostavljaju se lično ili putem pošte na adrese organizacionih jedinica na koje se prijava odnosi, uz naznaku „Prijava na Konkurs“ i naznaku pozicije naučnonastavnog ili umjetničkonastavnog ili naučnoistraživačkog zvanja za koje se prijavljuje.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentaciju, upute i napomene možete pronaći ovdje.

(STUDOMAT.ba)