Konkurs za dodjelu stipendija na području općine Busovača

Jasno, precizno i koncizno objašnjene i naglašene stavke koje je potrebno ispuniti kako biste ostvarili pravo na stipendiranje. Konkursni postupak sprovodi se u skladu/sukladno sa Pravilnikom o stipendiranju studenata i studentica u akademskoj 2018/2019 godini.


Na osnovu/temelju člana/članka 5. Pravilnika o stipendiranju studenata i studentica u akademskoj 2018/2019 godini, broj: 01-38-1009/19 Općinski načelnik raspisuje konurs za dodjelu stipendija. 

Pravo na dodjelu stipendije imaju:

redovni/redoviti studenti i studentice na nekom od fakulteta u BiH ili inostranstvu/inozemstvu
studenti koji imaju mjesto prebivališta na području općine Busovača

Neće biti uzete u razmatranje prijave studenata i studentica:

koji su upisali drugi ili treći ciklus studija,
koji su smješteni u studentske domove u BiH i inostranstvu,
vanrednih studenata i studentica,
studenata/ica – apsolvenata/ica,
koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovo upisali istu godinu studija ,
koji primaju stipendiju drugog davaoca i
koji sa danom objave konkursa/natječaja navršavaju 26 godina života.

Uz prijavu na konkurs/natječaj prilaže se:

fotokopija/preslika lične/osobne karte (obje strane),
potvrdu o redovnom/redovitom studiju iz koje je vidljivo da je po prvi put upisana navedena godina studija – original ili ovjerena fotokopija/preslika,
izjava studenta ili studentice da ne prima stipendiju drugog davaoca, ovJerena u općini, original ili ovjerena fotokopija/preslika,
kućna lista, original ili ovjerena fotokopija/preslika,
fotokopija/preslika tekućeg računa,
dokaz da članovi domaćinstva stariji od 15 godina, a mlađi od 26 godina pohađaju srednju ško lu ili redovan /redoviti studij, a za mlađe od 15 godina potvrda da pohađaju osnovnu školu, a za ostale mlađe od 15 godina rodni list – original ili fotokopija/preslika,
uvjerenje od Zavoda za zapošlja vanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica, a stariji su od 15 godina, ne starije od 30 dana, origina l ili ovjerena fotokopija/presiika,
lica koja se ne nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, svoj status (domaćica) dokazuju na osnovu ovjerene lične/osobne izjave,
dokaz o primanjima članova zajedničkog domaćinstva/kućanstva:
1. potvrda o visini plate/plaće u zadnja tri mjeseca, original ili ovjerena
fotokopija/preslika,
2. za vlasnike privatnih radnji i vlasnike preduzeća/poduzeć a uvjerenje
iz poreske uprave o uplaćenim doprinosima (1S3650) za 2017. godinu,
original ili fotokopija/preslika,
3. ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti potvrdu o visini prosječne
plate/plaće dostavlja uvjerenje od PIO/MIO da se nalazi u matičnoj
evidenciji aktivnih osiguranika I radnici na čekanju/ – ne starije od 30 dana,
original ili ovjerena fotokopija/preslika,
4. ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska
penzija/mirovina, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina)
ne starije od 90 dana, original ili fotokopija/preslika iž
5. dokaz o visini inostrane /inozemne penzije/mirovine – ne starije
od 90 dana, original ili ovjerena fotokopija/preslika.

Studenti i studentice prve godine studija, koji su u završnom razredu srednje škole proglašeni učenicima generacije: dobivaju stipendiju podnošenjem prijave uz koju su dužani priložiti sljedeću dokumentaciju:

potvrdu o redovnom/redovitom studiju iz koje je vidljivo da je po prvi put upisana navede na godina studija – original ili ovjerena fotokopija/preslika,
dokaz da je student ili studentica proglašen učenikom generacije, original iii ovjerena fotokopija/preslika,
fotokopija/preslika lične/osobne karte (obje strane) i
fotokopija/preslika tekućeg računa.

Studenti i studentice sportisti i sportistkinje; dobivaju stipendiju na prijedlog Sportskog saveza općine Busovača. Uz navedeni prijedlog dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

potvrdu o redovnom/redovitom studiju iz koje je vidljivo da je po prvi put upisana navedena godina studija – original ili ovjerena fotokopija/ preslika,
fotokopija/preslika lične/osobne karte (obje strane) i
fotokopija/preslika tekućeg računa.

Stipendija može biti dodjeljena samo jednom studentu ili studentici iz porodičnog/obiteljskog domaćinstva.

Ukoliko se u postupku dodjele stipendija utvrdi da je student7studentica dao/la netačne/netočne i nepotpune podatke ili dokumente koji se traže ovim konkursom/natječajem, isti će biti eliminisan/eliminiran iz daljeg postupka dodjele stipendija.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijava i dokumentacija za dodjelu stipendija ne vraća se podnosiocu zahtjeva.

Konkurs završava 21.03. 2019. godine.

Prijava na konkurs/natječaj sa potrebnom dokumentacijom predaje se neposredno na protokol Općine ili se dostavlja putem pošte na adresu: Općina Busovača, Komisija/Povjerenstvo za provođenje konkursa/natječaja za dodjelu stipendija, ul. 16 august/kolovoz bb. Busovača.

(STUDOMAT.ba)


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!

Komentari

Irma Ahmetspahić
Studentica prve godine prvog ciklusa studija na Fakultetu političkih nauka UNSA, odsjek žurnalistika. Ni manje ni više. Uživam u svijetu medija. Pisanju. Slobodi. Volim košarku, kafu i crnu boju. Uvijek imam olovku i papir.