Konkurs za dodjelu stipendija na području općine Busovača

Jasno, precizno i koncizno objašnjene i naglašene stavke koje je potrebno ispuniti kako biste ostvarili pravo na stipendiranje. Konkursni postupak sprovodi se u skladu/sukladno sa Pravilnikom o stipendiranju studenata i studentica u akademskoj 2018/2019 godini.


stipendije header

Na osnovu/temelju člana/članka 5. Pravilnika o stipendiranju studenata i studentica u akademskoj 2018/2019 godini, broj: 01-38-1009/19 Općinski načelnik raspisuje konurs za dodjelu stipendija. 

Pravo na dodjelu stipendije imaju:

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

redovni/redoviti studenti i studentice na nekom od fakulteta u BiH ili inostranstvu/inozemstvu
studenti koji imaju mjesto prebivališta na području općine Busovača

Neće biti uzete u razmatranje prijave studenata i studentica:

koji su upisali drugi ili treći ciklus studija,
koji su smješteni u studentske domove u BiH i inostranstvu,
vanrednih studenata i studentica,
studenata/ica – apsolvenata/ica,
koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovo upisali istu godinu studija ,
koji primaju stipendiju drugog davaoca i
koji sa danom objave konkursa/natječaja navršavaju 26 godina života.

Uz prijavu na konkurs/natječaj prilaže se:

fotokopija/preslika lične/osobne karte (obje strane),
potvrdu o redovnom/redovitom studiju iz koje je vidljivo da je po prvi put upisana navedena godina studija – original ili ovjerena fotokopija/preslika,
izjava studenta ili studentice da ne prima stipendiju drugog davaoca, ovJerena u općini, original ili ovjerena fotokopija/preslika,
kućna lista, original ili ovjerena fotokopija/preslika,
fotokopija/preslika tekućeg računa,
dokaz da članovi domaćinstva stariji od 15 godina, a mlađi od 26 godina pohađaju srednju ško lu ili redovan /redoviti studij, a za mlađe od 15 godina potvrda da pohađaju osnovnu školu, a za ostale mlađe od 15 godina rodni list – original ili fotokopija/preslika,
uvjerenje od Zavoda za zapošlja vanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica, a stariji su od 15 godina, ne starije od 30 dana, origina l ili ovjerena fotokopija/presiika,
lica koja se ne nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, svoj status (domaćica) dokazuju na osnovu ovjerene lične/osobne izjave,
dokaz o primanjima članova zajedničkog domaćinstva/kućanstva:
1. potvrda o visini plate/plaće u zadnja tri mjeseca, original ili ovjerena
fotokopija/preslika,
2. za vlasnike privatnih radnji i vlasnike preduzeća/poduzeć a uvjerenje
iz poreske uprave o uplaćenim doprinosima (1S3650) za 2017. godinu,
original ili fotokopija/preslika,
3. ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti potvrdu o visini prosječne
plate/plaće dostavlja uvjerenje od PIO/MIO da se nalazi u matičnoj
evidenciji aktivnih osiguranika I radnici na čekanju/ – ne starije od 30 dana,
original ili ovjerena fotokopija/preslika,
4. ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska
penzija/mirovina, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina)
ne starije od 90 dana, original ili fotokopija/preslika iž
5. dokaz o visini inostrane /inozemne penzije/mirovine – ne starije
od 90 dana, original ili ovjerena fotokopija/preslika.

Studenti i studentice prve godine studija, koji su u završnom razredu srednje škole proglašeni učenicima generacije: dobivaju stipendiju podnošenjem prijave uz koju su dužani priložiti sljedeću dokumentaciju:

potvrdu o redovnom/redovitom studiju iz koje je vidljivo da je po prvi put upisana navede na godina studija – original ili ovjerena fotokopija/preslika,
dokaz da je student ili studentica proglašen učenikom generacije, original iii ovjerena fotokopija/preslika,
fotokopija/preslika lične/osobne karte (obje strane) i
fotokopija/preslika tekućeg računa.

Studenti i studentice sportisti i sportistkinje; dobivaju stipendiju na prijedlog Sportskog saveza općine Busovača. Uz navedeni prijedlog dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

potvrdu o redovnom/redovitom studiju iz koje je vidljivo da je po prvi put upisana navedena godina studija – original ili ovjerena fotokopija/ preslika,
fotokopija/preslika lične/osobne karte (obje strane) i
fotokopija/preslika tekućeg računa.

Stipendija može biti dodjeljena samo jednom studentu ili studentici iz porodičnog/obiteljskog domaćinstva.

Ukoliko se u postupku dodjele stipendija utvrdi da je student7studentica dao/la netačne/netočne i nepotpune podatke ili dokumente koji se traže ovim konkursom/natječajem, isti će biti eliminisan/eliminiran iz daljeg postupka dodjele stipendija.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijava i dokumentacija za dodjelu stipendija ne vraća se podnosiocu zahtjeva.

Konkurs završava 21.03. 2019. godine.

Prijava na konkurs/natječaj sa potrebnom dokumentacijom predaje se neposredno na protokol Općine ili se dostavlja putem pošte na adresu: Općina Busovača, Komisija/Povjerenstvo za provođenje konkursa/natječaja za dodjelu stipendija, ul. 16 august/kolovoz bb. Busovača.

(STUDOMAT.ba)