Konkurs Općine Novo Sarajevo za stipendiranje učenika i studenata

Konkurs Općine Novo Sarajevo za stipendiranje učenika i studenata u školskoj 2012/13.godini.


opcina novo sarajevo

Na osnovu člana 50. Statuta Općine Novo Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“broj:35/10) i člana 3. i 6. Pravilnika o dodjeli stipendija (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 27/09) i Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:12/11 i 28/12) , Općinski Načelnik raspisuje

KONKURS
za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2012/2013.godinu

Pravo učešća na konkurs imaju učenici srednjih škola i studenti koji se nalaze na redovnom školovanju u institucijama srednjeg i visokog obrazovanja uz ispunjavanje i slijedećih uslova:

 • da imaju prebivalište, odnosno boravište na području Općine Novo Sarajevo, neprekidno najmanje dvije godine unazad;
 • da su u prethodnoj školskoj godini imali najmanju prosječnu ocjenu 4,5 (za učenike i studente I godine fakulteta) i 8,0 (za studente);
 • da nisu korisnici stipendije iz drugih izvora;
 • da ne obnavljaju godinu odnosno razred.

Studenti-apsolventi nemaju prava učešća na konkursu.

Ukoliko iz određenog razreda ili godine studija nema dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju kriterije Pravilnika, stipendije će se dodjeljivati učeniku ili studentu slijedećeg razreda ili godine.

Stipendije se dodjeljuju za jednu nastavnu godinu i isplaćivat će se za deset mjeseci.

Godišnjim planom u Budžetu općine obezbjeđuju se sredstva za stipendiranje, koja se dodjeljuju proporcionalno po razredima, odnosno godinama studija, u ovisnosti od broja kandidata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija.

Visina sredstava za stipendiranje utvrdit će se nakon usvajanja Budžeta.

Visina stipendije iznosi

ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA

 • I razred 650,00KM
 • II razred 700,00KM
 • III razred 750,00KM
 • IV razred 800,00KM

ZA STUDENTE

 • I godina 900,00KM
 • II godina 1.000,00KM
 • III godina 1.100,00KM
 • IV,V,VI i( I godina II ciklusa) 1.200,00KM

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim novinama„Dnevni avaz“ i „Oslobođenje“na propisanom obrascu, lično na protokol općine ili putem pošte lično na adresu Općina Novo Sarajevo, Služba za oblast boračko-invalidske zaštite,ulica Zmaja od Bosne 55 sa naznakom za Konkurs za stipendiranje učenika.

Uz obrazac prijave kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • potvrdu o upisu u narednu godinu studija/školsku godinu;
 • dokaz o uspjehu iz prethodne školske godine (učenici svjedočanstvo a studenti uvjerenje o ocjenama iz prethodne godine studija);
 • rodni list za kandidata;
 • CIPS prijacva za sve članove domaćinstva ne starija od šest mjeseci;
 • kopija LK za sve članove domaćinstva;
 • dokaz o učešću na takmičenju(za I,II i III mjesto);
 • dokaz o ukupnim primanjima u domaćinstvu:
  – platna lista ili ček PIO/MIO (zadnja tri mjeseca juli,
  avgust,septembar 2012.god.);
  – uvjerenje Porezne uprave;
  – potvrda Zavoda za zapošljavanje, za nezaposlene;
  – uvjerenje o visini primanja za korisnike lične i porodične
  invalidnine izdato od nadležnog organa putem kojeg se ostvaruje ovo pravo.
 • kućna lista;
 • uvjerenje o statusu(za kandidate/djecu ŠP i PB RVI,DB,ZLJ i ZPZ,CŽR);
 • dokaz da je socijalno ugrožena kategorija;
 • dokaz da je kandidat učenik generacije /ponos generacije;
 • ovjerenu izjavu da kandidat nije korisnik stipendije iz drugih izvora;

Kada prijavljeni kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova prednost će imati:

 • učenik/student iz viših godina razreda srednje škole ili godina studija;
 • učenik/student čija su primanja po članu domaćinstva niža.

Svi prijavljeni kandidati će biti pismeno obavješteni o rezultatima Konkursa u roku od 15 dana od dana izbora kandidata. Prigovor se podnosi Komisiji za rad po prigovorima u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za oblast BIZ-a, lično ili putem telefona 033492107 i 033492105.

O P Ć I N S K I   N A Č E L N I K
Nedžad Koldžo

(STUDOMAT.ba)