Konkurs Općine Centar Sarajevo za stipendiranje učenika i studenata

Općina Centar Sarajevo raspisala je konkurs za dodjelu stipendije ''Prof. dr. Husein Kulenović'' u školskoj 2012/13. godini redovnim učenicima srednjih škola i studentima I i II ciklusa studija sa područja Općine .


opcina centar

Na osnovu čl. 4. i 12. Pravilnika o dodjeli stipendije ”Prof. dr. Husein Kulenović” prečišćen tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 30/11), Općinski načelnik raspisuje 

KONKURS
za stipendiranje učenika i studenata u školskoj 2012/2013. godini

Pravo na stipendiju imaju redovni učenici i studenti, koji imaju prebivalište na području Općine Centar Sarajevo, a ne koriste stipendiju po drugom osnovu i to:

 • učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5
 • redovni studenti I i II ciklusa studija koji prvi put upisuju tekuću akademsku godinu sa prosjekom ocjena od najmanje 8;

Apsolventi nemaju pravo na stipendiju.

Prijavljeni kandidati će se bodovati po četiri osnova za koja treba priložiti original ili ovjerenu kopiju dokumentacije:

Rezultati postignuti u prethodnoj školskoj godini

 • svjedočanstvo o uspjehu u prethodnoj školskoj godini, a za učenike I razreda srednje škole svjedočanstvo o završenom VIII razredu i uvjerenje o prosjeku ocjena za V, VI i VII razred;
 • uvjerenje o prosjeku ocjena u prethodnoj akademskoj godini ili prosjek prethodnih godina studija;
 • potvrda o upisu u školsku 2012/13.godinu

Rezultati postignuti na takmičenjima

 • dokaz o učešću i postignutim rezultatima na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima;
 • uvjerenje o izboru “Učenika generacije”

Nizak porodični standard

 • priložiti kućnu listu o broju članova zajedničkog domaćinstva;
 • dokaz o ličnim primanjima istih: zaposleni-platnu listu za posljednji mjesec, penzioneri/invalidi posljednji ček, nezaposleni-potvrdu o nezaposlenosti ili potvrdu o redovnom školovanju člana porodice, odnosno rodni list za predškolsko dijete;

Otežani uvjeti života, dokaz da je učenik ili student čiji je roditelj:

 • poginuo kao pripadnik OS RBiH,
 • bio pripadnik OS RBiH (navesti vrijeme),
 • učenik ili student bez jednog ili oba roditelja,
 • ratni vojni invalid ili civilna žrtva rata;

Kandidat je također dužan priložiti CIPS-ovu prijavnicu prebivališta i Prijavu na konkurs – koju možete naći na web stranici www.centar.ba ili lično preuzeti na infopultu Općine Centar Sarajevo.

Stipendije će se isplaćivati 10 mjeseci počev od septembra 2012. godine i to:

 • 66 (šezdeset šest) stipendija za srednje obrazovanje u iznosu od 80,00 KM i
 •  81 (osamdeset jedna) stipendija za studente na visokoškolskim ustanovama i fakultetima u iznosu od 120,00 KM

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više učenika ili studenata istog domaćinstva.

Nakon obrade svih prijava formirat će se preliminarna lista izabranih kandidata, koja će se objaviti na web stranici i Oglasnoj ploči Općine. Na navedenu listu kandidati mogu podnijeti pismeni prigovor Općinskom načelniku u roku od osam dana od dana objavljivanja iste.

O rezultatima konkursa svaki prijavljeni kandidat će biti pismeno obaviješten.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na pisarnicu Općine Centar Sarajevo ili poštom preporučenu na adresu Mis Irbina broj 1, uz naznaku “Prijava za stipendiju”.

Rok za podnošenje prijave je 15.11.2012. godine.

(STUDOMAT.ba)