Konkurs Općine Kakanj za dodjelu stipendija studentima 2011/2012. godine

KONKURS za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Kakanj za akademsku 2011/12. godinu


opcina kakanj

Na osnovu člana 4 Odluke Općinskog vijeća Kakanj o stipendiranju studenata sa područja općine Kakanj broj 0-01/1-336/11 od 8.12.2011. godine, Služba za poduzetništvo, društvene djelatnosti, eko zaštitu i inspekcijske poslove, raspisuje

KONKURS
za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Kakanj
za akademsku 2011/12. godinu

U skladu sa planiranim budžetskim sredstvima Općine Kakanj za 2012. godinu na poziciji  – studentske stipendije iz budžeta Općine – ekonomski kod 614200, Općina Kakanj dodjeljuje stipendije za redovne studente na visokoškolskim ustanovama i vanredne studente sa prosječnom ocjenom 9 i više ili istom ocjenom u skladu sa pravilima univerziteta gdje studiraju. Visina stipendije se utvrđuje u iznosu od 800,00 KM, a isplata će se izvršiti u tri jednake rate u jednakim vremenskim intervalima.

Pravo na stipendiju ostvaruju slijedeći kandidati:
a) redovni studenti koji imaju prebivalište na području
općine Kakanj i studiraju na području BiH,
b) redovni studenti prvog i drugog ciklusa koji prvi puta
upisuju odgovarajuću godinu studija, kao i redovni samofinasirajući studenti,
c) vanredni studenti sa prosjekom ocjena devet  i više ili istom ocjenom
u skladu sa pravilima univerziteta gdje studiraju,
d) studenti koji ne primaju stipendiju drugog poslodavca.

Pravo učešća na konkursu nemaju kandidati:
a) studenti apsolventi,
b) studenti koji u tekućoj godini na istom ili drugom fakultetu upisuju istu godinu studija,
c) vanredni studenti čiji je prosjek ocjena ispod devet,
d) studenti  koji primaju stipendiju drugog poslodavca,
e) studenti koji studiraju na visokoškolskim ustanovama van Bosne i Hercegovine.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • zahtjev – prijava na konkurs
  • ovjerenu kopiju lične karte
  • potvrdu o ostvarenom prosjeku ocjena za vanredne studente
  • prijava mjesta prebivališta – obrazac PBA3 –
  • ovjerenu izjavu da ne prima stipendiju drugog poslodavca
  • potvrdu o redovnom studiju sa naznakom de je student prvi puta upisao odgovarajuću godinu studija.

Dostavljena dokumentacija mora biti original ili ovjerena kopija.

Ukoliko se utvrdi da su podaci netačni,odnosno lažno prezentirani, prijava na konkurs se neće uzeti u razmatranje.

Ako student ostvari pravo na stipendiju, a utvrdi se, argumentovano, da su dostavljeni podaci netačni, stipendija se obustavlja i ista osoba se više neće moći prijavljivati na konkurs.

Prijava na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnosi se nadležnoj općinskoj službi, a izbor kandidata kojima će biti dodijeljena stipendija vrši se primjenom kriterija utvrđenih Odlukom o stipendiranju studenata sa područja općine Kakanj od 08.12.2011. godine.

Općinski načelnik rješenjem formira  komisiju od predstavnika Općine, predstavnika Komisije za mlade koju je imenovalo Općinsko vijeće i predstavnika studentskog udruženja, koja pribavlja podatke o dodijeljenim stipendijama drugih davalaca i sačinjava listu kandidata za dodjelu stipendija.

Preliminarna lista ističe se na oglasnoj ploči Općine. Na istu se može izjaviti prigovor komisiji u roku od 8 dana  od dana isticanja liste. Nakon isteka roka za prigovor, sačinjava se konačna lista kandidata za dodjelu stipendija koja se ističe na oglasnoj ploči Općine i  na koju stranka u roku od 8 dana može uložiti žalbu općinskom načelniku.

Studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju nadležna služba izdat će  rješenje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 12. jula 2012. godine.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili na pisarnicu Općine Službi za poduzetništvo, društvene djelatnosti, eko zaštitu i inspekcijske poslove  – Odsjek za društvene djelatnosti.

Kandidati su obavezni priložiti kompletnu dokumentaciju. Nekompletna dokumentacija i dokumentacija dostavljena izvan konkursnog roka neće biti razmatrana.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

NAPOMENA: PRIJAVE STUDENATA  KOJI SU APLICIRALI  NA KONKURS ZA DODJELU  KANTONALNIH STIPENDIJA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE,NAUKU,KULTURU I SPORT ZE-DO KANTONA ZA AKADEMSKU 2011/12. GODINU,UKOLIKO ISTI NE  OSTVARE PRAVO NA STIPENDIJU,   BIT ĆE AUTOMATSKI  RAZMATRANE  PRI DODJELI OPĆINSKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2011/12.GODINU.

Pomoćnik općinskog načelnika
Trako Ferid, dipl.ecc

(STUDOMAT.ba)