Javni oglas: državni službenik u Federalnom ministarstvu kulture i sporta

Javni oglas za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću – portparol – 1 izvršilac.


fmks

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva kulture i sporta, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu kulture i sporta

 – Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću – portparol – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Obavlja poslove i zadatke koji se odnose na: informisanje javnosti iz djelokruga rada Ministarstva; korespodenciju za potrebe Kabineta ministra; komunikaciju s domaćim i inostranim medijima i prezentacija aktivnosti Ministarstva; prikupljanje i uređivanje podataka o radu Ministarstva u svrhu informisanja javnosti; ostvarivanje saradnje s Uredom Vlade Federacije BiH za odnose sa javnošću; obavljanje poslova vodiča u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacija u Federaciji BiH; praćenje pisanja domaće i inostrane štampe, te izvještaja elektronskih medija, na osnovu čega izrađuje dnevne preglede i izvještaje; rad na pripremi sjednica Vlade Federacije BiH; učestvovanje u uređivanju i ažuriranju web stranice Ministarstva; obavlja i druge poslove po ovlaštenju i nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

– VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Fakultet političkih nauka – smjer žurnalistika
– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci nakon završene VSS
– poznavanje jednog stranog jezika
– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS
3. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
4. dokaz o poznavanju rada na računaru
5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton Goražde, u Sarajevu ul. Hamdije Kreševljakovića br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH 
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Federalnom ministarstvu kulture i sporta“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

(adsfbih.gov.ba)