Javni oglas: državni službenik u Institutu za mjeriteljstvo BiH

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine.


institut_za_mjeriteljstvo_bih.gif

Na osnovu čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, raspisuje:

Advertisements

JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika
u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

 

1/01 Stručni saradnik (odsjek etalonska baza i sljedivost)

2/01 Stručni saradnik odsjeka (mjerene veličine u fizici II)

2/02 Stručni saradnik u odsjeku (mjerene veličine u hemiji i medicini)

1. SEKTOR ZA NAUČNO MJERITELJSTVO
– Odsjek etalonska baza i sljedivost

1/01 Stručni saradnik (odsjek etalonska baza i sljedivost)

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u svim aktivnostima organizacione jedinice na nivou pripreme i analize stručne dokumentacije, na poslovima istraživanja mjeriteljskih parametara, zahtjeva, uslova ili osobina mjernih instrumenata, metoda ili procedura. Učestvuje u radu i samostalno vodi najmanje jednu oblast unutar organizacione jedinice. Samostalno obavlja određene zadatke iz pojedinih specifičnih oblasti u grupi. Obavlja i ostale poslove po nalogu direktora Instituta, zamjenika direktora Instituta, pomoćnika direktora ili rukovodioca organizacione jedinice.

Posebni uslovi:VSS (VII/1 stepen) elektrotehnički fakultet ili Prirodno matematički fakultet – smjer fizika, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u oblasti mjeriteljstva; položen stručni (upravni) ispit; znanje jednog stranog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik na položaju stručnog saradnika.

Mjesto rada: Sarajevo.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Neto plaća: 990,00 KM.

2. SEKTOR INDUSTRIJSKO MJERITELJSTVO
– Odsjek mjerene veličine u fizici II

2/01 Stručni saradnik odsjeka (mjerene veličine u fizici II)

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u svim aktivnostima organizacione jedinice na nivou pripreme i analize stručne dokumentacije, na poslovima istraživanja mjeriteljskih parametara, zahtjeva, uslova ili osobina mjernih instrumenata, metoda ili procedura. Učestvuje u radu i samostalno vodi najmanje jednu oblast unutar organizacione jedinice. Samostalno obavlja određene zadatke iz pojedinih specifičnih oblasti u grupi. Obavlja i ostale poslove po nalogu direktora Instituta, zamjenika direktora Instituta, pomoćnika direktora ili rukovodioca organizacione jedinice.

Posebni uslovi:VSS (VII/1 stepen) mašinski fakultet ili elektrotehnički; najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva; položen stručni (upravni) ispit; znanje jednog svjetskog jezika;poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik na položaju stručnog saradnika.

Mjesto rada: Sarajevo.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac

Advertisements

Neto plaća: 990,00 KM.

– Odsjek mjerene veličine u hemiji i medicini

2/02 Stručni saradnik u odsjeku (mjerene veličine u hemiji i medicini)

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u svim aktivnostima organizacione jedinice na nivou pripreme i analize stručne dokumentacije, na poslovima istraživanja mjeriteljskih parametara, zahtjeva, uslova ili osobina mjernih instrumenata, metoda ili procedura. Učestvuje u radu i samostalno vodi najmanje jednu oblast unutar organizacione jedinice. Samostalno obavlja određene zadatke iz pojedinih specifičnih oblasti u grupi. Obavlja i ostale poslove po nalogu direktora Instituta, zamjenika direktora Instituta, pomoćnika direktora ili rukovodioca organizacione jedinice.

Posebni uslovi:VSS (VII/1 stepen) mašinski fakultet ili Prirodno matematički fakultet – smjer hemija; najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva; položen stručni (upravni) ispit; znanje jednog svjetskog jezika;poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik na položaju stručnog saradnika.

Mjesto rada: Sarajevo.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac

Neto plaća: 990,00 KM.

Napomena za sve kandidate:
– Pored posebnih uslova kandidati moraju ispunjavati i opće uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.
– Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.
– Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09 i 54/10).
– Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.
– Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.

Potrebni dokumenti – ovjerene kopije:

 • fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak
 • diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;
 • uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;
 • potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
 • dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;
 • dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;
 • popunjen i potpisan obrazac Agencije za državnu službuBiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine.

Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

 • Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana.
 • U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci.
 • U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.
 • U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rješenje ili odluka o zasnivanju radnog odnosa – isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluka o prestanku radnog odnosa – dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Također, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
 • U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika i rada na računaru, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje firme ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

Nepotpisan i nepopunjen prijavni obrazac ne dostavljati.

Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita (“Službeni glasnik BiH”, broj 96/07 i 43/10), izuzimajući čl. 6. i 11. stav 2., koji se ne primjenjuju, zbog toga što se kandidati obavještavaju o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, kao i o rezultatima istog, isključivo putem službene internet stranice Agencije za državnu službu BiH gdje se i objavljuje Javni oglas, od kada i teče rok za podnošenje prijava.

Tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 07.08.2012. godine, putem poštanske službe preporučeno, na adresu:

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine
“Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Institutu za mjeriteljstvo BiH”
Augusta Brauna br. 2,
71000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 (ads.gov.ba)