Na sjedinici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, pod drugom tačkom dnevnog reda bila je javna prezentacija programa rada kandidata za izbor dekana/dekanese, a kandidati su bili prof. dr. Abedin Bikić i prof. dr. Hajrija Sijeričić-Čolić.

Nakon sumiranja glasova, odlukom većine za dekanesu je izabrana prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić, redovni profesor na predmetima Krivično procesno pravo I i Krivično procesno pravo II na Pravnom fakultetu u Sarajevu.

Novoizabranoj dekanesi mandat stupa na snagu 30. septembra 2017. godine.

(STUDOMAT.ba)