EFSA realizovao studiju “Zastupljenost i angažman žena na liderskim pozicijama u javnim preduzećima u vlasništvu FBiH“

Cilj ove studije Ekonomskog fakulteta UNSA je identifikacija glavnih barijera sa kojima se suočavaju žene u napredovanju na visoke pozicije.


Ekonomski fakultet u Sarajevu u saradnji sa Vladom Federacije BiH realizirao je studiju pod nazivom „Zastupljenost i angažman žena na liderskim pozicijama u javnim preduzećima u vlasništvu FBiH“, koju finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Cilj ove studije je identifikacija glavnih barijera sa kojima se suočavaju žene u napredovanju na visoke pozicije.

Advertisements

Žene u Bosni i Hercegovini suočavaju se s brojnim izazovima i barijerama na putu za ravnopravnost, i ta borba prisutna je već decenijama. Iako žene predstavljaju preko 50% populacije i 59% studenatske populacije u visokoškolskom obrazovanju, rodni jaz u pogledu nezaposlenosti i dalje je otporan na promjene, a stopa aktivnosti žena niska. Horizontalna segregacija u visokoškolskom obrazovanju i na tržištu rada je evidentna, dok su u isto vrijeme više pozicije u politici i poslovnom svijetu uglavnom rezervirane za muškarce. Čini se da je „stakleni plafon“ suviše debeo da bi se mogao probiti.

Pored toga, krajem 1990-ih godina prošlog stoljeća, dolazi do retradicionalizacije rodnih uloga u bh. društvu, te se javljaju različiti hibridni obrasci patrijarhalnih vrijednosti i normi koje ometaju žene da uspiju u karijeri.

Advertisements

Studija je osmišljena tako da obuhvati sekundarne podatke dobijene analizom javno dostupnih informacija, intervjue, fokus grupe i anketu koja je distribuirana menadžerima i menadžericama u JP u FBiH. Prilikom dizajniranja studije korišten je Okvir za rodnu analizu (eng. Gender Analysis Framework – GAF) kao struktura za organiziranje informacija o rodnim razlikama u raznim oblastima društvenog života.

U studiji su date konkretne preporuke za poboljšanje rodne raznolikosti u upravama, odborima i na menadžerskim pozicijama u JP u FBiH, kao i preporuke za stvaranje pool-a talenata kvalificiranih žena sa potencijalom za liderstvo, koje mogu pomoći da se rodne razlike brže prevaziđu, saopšteno je sa Ekonomskog fakulteta UNSA.