UNSA: Konkurs za treći ciklus rodnih studija

Raspisan je konkurs za upis studenata/ica na III ciklus doktorskog studija iz interdisciplinarne oblasti rodne studije u akademskoj 2013/2014. godini na Univerzitetu u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne studije.


Raspisan je konkurs za upis studenata/ica na III ciklus doktorskog studija iz interdisciplinarne oblasti rodne studije u akademskoj 2013/2014. godini na Univerzitetu u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne studije.

Advertisements

Studij se organizuje u trajanju od tri godine, a njegovim završetkom stiče se naučno zvanje: doktor nauka u oblasti rodnih studija.

Visina studentske školarine iznosi 5.000 KM po godini studija.

Pravo prijave na konkurs imaju:

  • Kandidati/kinje koji su završili drugi ciklus studija i stekli 300 ECTS studijskih bodova u području društvenih i/ili humanističkih nauka,
  • Kandidati/kinje koji su po ranijem Zakonu o visokom obrazovanju stekli titulu magistra nauka u području društvenih ili humanističkih nauka.

Uz prijavu na Konkurs kandidati/kinje su obavezni dostaviti:

  • Biografiju,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Uvjerenje o državljanstvu,
  • Diplome o završenom prethodnom univerzitetskom obrazovanju,
  • Uvjerenja o položenim ispitima tokom prethodnih studija,
  • Uvjerenje o poznavanju engleskog jezika, Spisak objavljenih radova (ukoliko ih ima).

Kandidat/kinja koji/a je stekao/la diplomu u inostranstvu prilaže i dokaz o nostrifikaciji/priznavanju diplome ili potvrdu da je taj postupak nostrifikacije u toku.

Kanidatima/kinjama koji/e se upišu na doktorski studij sa prethodno stečenom titulom magistra nauka iz oblasti rodnih studija priznaje se 60 ECTS.

Konkurs ostaje otvoren do 18. oktobra.

Prijave treba dostaviti na adresu: Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava za upis na doktorski studij Rodne studije”.

Više informacija o programu studija na web stranici www.cps.edu.ba.

(FENA/Klix.ba)