Univerzitet u Zenici: Konkurs za prijem asistenata na dva fakulteta

Ako ste nedavno diplomirali na jednom od ova dva fakulteta prijavite se na konkurs za asistenta.


Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-488/21 od 04.02.2021.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje konkurs za prijem nastavnika i saradnika.

Advertisements

Filozofski fakultet

Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast “Računarsko programiranje”.

Islamski pedagoški fakultet

Advertisements

Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast “Socijalni rad i socijalna politika”.

Uz potpisanu prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

  • potpisanu kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
  • originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome I ciklusa (dodiplomski studij) i II ciklusa (magistarski studij);
  • dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku I ciklusa/dodiplomskog studija (uvjerenje o položenim ispitima);
  • dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku II ciklusa/magistarskog studija kod izbora u saradničko zvanje – viši asistent (uvjerenje o položenim ispitima);
  • dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija s podacima o dužini studiranja od strane kandidata);
  • dokaz o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama, ukoliko ih kandidat posjeduje (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
  • izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
  • uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
  • dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Konkurs je objavljen 15.02.2021. godine u Dnevnom listu Avaz i na zvaničnoj stranici Univerziteta u Zenici. Više informacija o konkursu pročitajte klikom ovdje.