Univerzitet u Zenici: Konkurs za prijem asistenata na dva fakulteta

Ako ste nedavno diplomirali na jednom od ova dva fakulteta prijavite se na konkurs za asistenta.


unze pravni fakultet

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-488/21 od 04.02.2021.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje konkurs za prijem nastavnika i saradnika.

Filozofski fakultet

Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast “Računarsko programiranje”.

Islamski pedagoški fakultet

Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast “Socijalni rad i socijalna politika”.

Uz potpisanu prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu:

  • potpisanu kraću biografiju s pregledom objavljenih naučnoistraživačkih i drugih radova, adresu, kontakt-telefon i e-mail adresu;
  • originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome I ciklusa (dodiplomski studij) i II ciklusa (magistarski studij);
  • dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku I ciklusa/dodiplomskog studija (uvjerenje o položenim ispitima);
  • dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku II ciklusa/magistarskog studija kod izbora u saradničko zvanje – viši asistent (uvjerenje o položenim ispitima);
  • dokaz o dužini trajanja studija (uvjerenje o dužini trajanja studija s podacima o dužini studiranja od strane kandidata);
  • dokaz o naučnim radovima iz oblasti izbora, objavljenim u relevantnim publikacijama, ukoliko ih kandidat posjeduje (kopija naslovne stranice publikacije, kopija impresuma, sadržaj publikacije i sažetak rada);
  • izvod iz matične knjige rođenih (originalni izvod ili kopija izvoda s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
  • uvjerenje o državljanstvu (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa);
  • dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (originalno uvjerenje ili kopija uvjerenja izdatog od strane verificirane institucije s ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja konkursa ili uvjerenje o položenim ispitima iz svjetskog jezika).

Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji ili priznavanju inostrane kvalifikacije u Bosni i Hercegovini.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Konkurs je objavljen 15.02.2021. godine u Dnevnom listu Avaz i na zvaničnoj stranici Univerziteta u Zenici. Više informacija o konkursu pročitajte klikom ovdje.