Studenti III godine Pravnog fakulteta posjetili Poreznu upravu Federacije BiH

U okviru nastave iz obaveznog predmeta Finansije i finansijsko pravo u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine omogućila je posjetu studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koja je upriličena u četvrtak 26. decembra 2019. godine.


IMG 0536

Studentima se obratio v. d. direktora Porezne uprave FBiH mr. Šerif Isović i upoznao ih sa zakonskim okvirom uspostave i djelokrugom nadležnosti PU FBiH, te izrazitim značajem Uprave u finansijskom sistemu i ulozi u prikupljanju javnih prihoda od direktnih poreza.

Nakon toga pomoćnica direktora Jasmina Hurić-Bjelan i federalni porezni inspektor Vernes Šikalo prezentirali su Porezni sistem BiH sa osvrtom na Federaciju BiH, nosioce fiskalnih ovlasti, vrste fiskalnih prihoda, način i rokove njihovog prikupljanja, postupak prinudne naplate poreza, te porezne prekršaje i poreznu utaju. Predstavljena je organizaciona struktura Porezne uprave FBiH, poslovi uredskog i terenskog inspekcijskog nadzora i naglašen značaj saradnje sa poreznim upravama drugog entiteta i distrikta, te Upravom za indirektno oporezivanje, kao i saradnje sa organima krivičnog gonjenja u kontroli poreznih obveznika i otkrivanju počinitelja poreznih krivičnih djela.

Osvrtom na rad Porezne uprave Federacije BiH, kroz godišnje izvještaje, izneseni su ostvareni rezultati potkrijepljeni podacima o kontinuiranom povećanju naplate javnih prihoda uprkos brojnim nedostacima (kadrovska popunjenost, materijalna i tehnička opremljenost i slično) uzrokovanim limitiranim ili čak smanjenim finansijskim sredstvima. Studenti su imali priliku upoznati se i sa planiranim budućim aktivnostima PU FBiH.

Jedna od permanentnih aktivnosti Uprave odnosi se na podizanje svijesti građana, koji se svakodnevno nalaze u ulozi poreznih platioca, o važnosti redovnog izmirenja poreznih obaveza, izdavanja fiskalnih računa za svaki obavljeni promet, prijavljivanja zaposlenih radnika, njihovog evidentiranja u Jedinstveni sistem i o uplaćivanju doprinosa za socijalno osiguranje i poreza na dohodak itd. Svako neprijavljivanje porezne obaveze, neizdavanje računa, neplaćanje poreza i obaveznih doprinosa državi uskraćuje planirane javne prihode i onemogućava izvršenje javnih rashoda a time i zadataka države (investiciona potrošnja, poticaji, subvencije, socijalni transferi i slično). Utoliko je značajno da svi građani, a posebno studenti i mladi uzmu aktivno učešće u podizanju porezne svijesti i poreznog morala. Studenti su se upoznali i sa mogućnosti anonimnog prijavljivanja porezne utaje, korupcije i drugih vidova nepoštivanja poreznog zakonodavstva putem e-maila i telefona pozivom na besplatan broj i slanjem SMS-poruka.

Uz izraze velike zahvalnosti menadžmentu i zaposlenicima Porezne uprave FBiH, obavljen je preliminarni razgovor o modalitetima i kapacitetima za ostvarivanja buduće saradnje Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Porezne uprave FBiH u kontekstu obavljanja studentske prakse iz predmeta Finansije i finansijsko pravo.

(STUDOMAT.ba)