Sanski Most: Konkurs za stipendije redovnim studentima za akademsku 2020/2021. godinu

Općina Sanski Most je raspisala Konkurs za dodjelu 55 stipendija redovnim studentima općine Sanski Most.

 Sanski Most: Konkurs za stipendije redovnim studentima za akademsku 2020/2021. godinu

Općina Sanski Most je 01.02.2021. godine raspisala Konkurs za dodjelu 55 stipendija redovnim studentima općine Sanski Most za akademsku 2020/2021. godinu, koji studiraju na akreditiranim državnim fakultetima u BiH shodno Odluci o kriterijima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima općine Sanski Most (“Službeni glasnik općine Sanski Most”, br. 3/12 i 1/17).

Konkurs ostaje otvoren 15. dana od dana raspisivanja odnosno od 01.02.2021. godine do 16.02.2021. godine, i objavljen je u dnevnom listu Avaz, oglasnoj ploči općine Sanski Most i web stranici Općine, uz napomenu da aplikacije/prijave na Konkurs koje se dostavljaju organu uprave moraju biti kompletne (obavezno vidjeti tekst Konkursa i Odluku/e – sve objavljeno na web stranici) i dostavljene organu u predviđenom roku a najkasnije do 16.02.2020. godine, a eventualne dopune aplikacije/prijave na Konkurs – dostavljaju se na isti način, ali u vremenskom periodu objave Konkursa a najkasnije do 16.02.2021. godine.

Aplikacije se mogu dostaviti organu uprave direktno putem Šalter sale (u vremenskom periodu rada Šalter sale) i/ili putem pošte (dan predaje u pošti se smatra kao dan predaje organu uprave). Izjave koje se ovjeravaju mogu se preuzeti i u Šalter sali organa uprave općine Sanski Most i odmah ovjeriti i/ili tražiti da se dostavi na e-mail studenta, kako bi iste mogli popuniti te eventualno i ovjeriti u mjestu boravišta studenta (nadležni organ/i u BiH za ovjeru dokumenata – Grad/Općina – Šalter sala i sl.).

Sve neophodne dodatne informacije zainteresirani studenti mogu dobiti u organu uprave općine Sanski Most (Šalter sala općine Sanski Most ili putem e-maila: obrazovanje@sanskimost.gov.ba), a sva dokumentaciju može se preuzeti na web stranici organa (ovdje) uprave i/ili tražiti da Vam se dostavi na e-mail.

Možda te i ovo zanima?