Sanski Most: Konkurs za stipendije redovnim studentima za akademsku 2020/2021. godinu

Općina Sanski Most je raspisala Konkurs za dodjelu 55 stipendija redovnim studentima općine Sanski Most.


Općina Sanski Most je 01.02.2021. godine raspisala Konkurs za dodjelu 55 stipendija redovnim studentima općine Sanski Most za akademsku 2020/2021. godinu, koji studiraju na akreditiranim državnim fakultetima u BiH shodno Odluci o kriterijima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima općine Sanski Most (“Službeni glasnik općine Sanski Most”, br. 3/12 i 1/17).

Advertisements

Konkurs ostaje otvoren 15. dana od dana raspisivanja odnosno od 01.02.2021. godine do 16.02.2021. godine, i objavljen je u dnevnom listu Avaz, oglasnoj ploči općine Sanski Most i web stranici Općine, uz napomenu da aplikacije/prijave na Konkurs koje se dostavljaju organu uprave moraju biti kompletne (obavezno vidjeti tekst Konkursa i Odluku/e – sve objavljeno na web stranici) i dostavljene organu u predviđenom roku a najkasnije do 16.02.2020. godine, a eventualne dopune aplikacije/prijave na Konkurs – dostavljaju se na isti način, ali u vremenskom periodu objave Konkursa a najkasnije do 16.02.2021. godine.

Advertisements

Aplikacije se mogu dostaviti organu uprave direktno putem Šalter sale (u vremenskom periodu rada Šalter sale) i/ili putem pošte (dan predaje u pošti se smatra kao dan predaje organu uprave). Izjave koje se ovjeravaju mogu se preuzeti i u Šalter sali organa uprave općine Sanski Most i odmah ovjeriti i/ili tražiti da se dostavi na e-mail studenta, kako bi iste mogli popuniti te eventualno i ovjeriti u mjestu boravišta studenta (nadležni organ/i u BiH za ovjeru dokumenata – Grad/Općina – Šalter sala i sl.).

Sve neophodne dodatne informacije zainteresirani studenti mogu dobiti u organu uprave općine Sanski Most (Šalter sala općine Sanski Most ili putem e-maila: obrazovanje@sanskimost.gov.ba), a sva dokumentaciju može se preuzeti na web stranici organa (ovdje) uprave i/ili tražiti da Vam se dostavi na e-mail.