RS: Primjedbe na Pravilnik o vođenju registra VŠU i Registra nastavnika i saradnika

U skladu sa Smjernicama za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona, Ministarstvo prosvjete i kulture RS objavilo je tekst Pravilnika o vođenju Registra visokoškolskih ustanova i Registra nastavnika i saradnika, kako bi se učinio dostupnim svim zainteresovanim organima i pojedincima radi davanja eventualnih mišljenja, prijedloga i sugestija.


Razlozi za donošenje Pravilnika o dopunama pravilnika o vodjenju Registra visokoškolskih ustanova i Registra nastavnika i saradnika sadržan je u potrebi da se postupak akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa učini transparentnijim za javnost, a s obzirom na značaj koji ima akreditacija za sistem obrazovanja Republike Srpske.

Advertisements

Članom 1. Pravilnika o dopunama Pravilnika o vodjenju Registra visokoškolskih ustanova i Registra nastavnika i saradnika u članu 2. dodaje se novi stav 3) kojim je propisano da Ministarstvo dostavlja ovjeren izvod o akreditovanoj ustanovi i studijskim programima Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i obezbjedjenje kvaliteta BiH, a radi upisa u registar na nivou BiH.

Članom 2. propisana je obaveza Ministarstva da objavljuje na svojoj internet stranici podatke iz Registra visokoškolskih ustanova.

Članom 3. propisano je da visokoškolska ustanova u roku od 30 dana od dana dobijanja rješenja o akreditaciji visokoškolske ustanove, odnosno studijskog programa isti dostavlja Ministarstvu radi upisa u Registar visokoškolskih ustanova.

Članom 4. propisano je da ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Advertisements

Rok za davanje primjedbi i sugestija je osam dana od dana objavljivanja Prijedloga pravilnika na internet stranici.

Eventualne sugestije, mišljenja i primjedbe mogu se slati putem elektronske pošte na email: c.sobot@mp.vladars.net

Navedeni Pravilnik preuzmite u prilogu.

(UIS)