Prof. dr. Rifat Škrijelj preuzeo funkciju rektora Univerziteta u Sarajevu

Mandat prof. dr. Rifata Škrijelja, novog rektora Univerziteta u Sarajevu, počeo je 1. oktobra 2016. godine. Na toj funkciji zamijenio je prof. dr. Muharema Avdispahića, koji je dužnost rektora Univerziteta u Sarajevu obnašao od 2012. godine.


Foto: UNSA
Foto: UNSA

Mandat prof. dr. Rifata Škrijelja, novog rektora Univerziteta u Sarajevu, traje četiri godine odnosno do 30. septembra 2020. godine.

Prof. dr. Rifat Škrijelj je završio studij biologije 1987. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, magistrirao je 1991. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorat iz oblasti bioloških nauka odbranio je 1995. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Akademska karijera prof. dr. Rifata Škrijelja počinje 1987. godine kada je postao asistent pripravnik na Biološkom institutu Univerziteta u Sarajevu i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U zvanje višeg asistenta izabran je 1992. godine, a 1996. godine biran je u zvanje docenta. U zvanje vanrednog profesora izabran je 2002. godine, a 2009. godine u zvanje redovnog profesora. Tokom akademske karijere predavao je na fakultetima i akademijama Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Bihaću, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Univerziteta u Sarajevu.

Prof. dr. Rifat Škrijelj je autor i koautor 52 naučna i stručna rada, 49 kongresnih saopćenja, sedam knjiga, monografija i udžbenika. Učestvovao je u 55 domaćih naučnoistraživačkih i stručnih projekata i dva međunarodna naučnoistraživačka i stručna projekta.

Funkciju dekana Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu obnašao je od 2011. godine, a od 2007. godine bio je član Senata i Etičkog komiteta Univerziteta u Sarajevu.

Tokom posljednjih petnaest godina obnašao je brojne dužnosti značajne za razvoj društva i akademske zajednice. Među ostalima, bio je predsjednik Savjeta za zaštitu okoliša Vlade Kantona Sarajevo, te aktivno radio na afirmaciji nauke u rješavanju problema u vezi sa zaštitom životne okoline. Također je bio predsjednik Biološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine te predsjednik Upravnog odbora Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. U parlamentu Kantona Sarajevo aktivno je radio na donošenju Zakona o visokom obrazovanju i zalagao se za poboljšanje standarda studenata i zaposlenih na visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Sarajevu. Bio je aktivni sudionik oslobodilačkog rata (1992–1995. godine) sa vojnim stažem od 32 mjeseca.

Za rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2016–2020. godine prof. dr. Rifat Škrijelj je izabran na sjednici Senata održanoj 12. maja 2016. godine.

U skladu sa Statutom Univerziteta u Sarajevu, novi rektor prof. dr. Rifat Škrijelj će svoj prijedlog imenovanja novih prorektora predočiti Senatu Univerziteta u Sarajevu na sjednici koja će se održati 5. oktobra 2016. godine, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

– Novo rukovodstvo Univerziteta u Sarajevu nastavit će jačati ulogu vodeće institucije u državi u oblasti visokog obrazovanja i naučnih i umjetničkih istraživanja kroz unapređenje kvaliteta studija i internacionalizaciju, te poduzeti brojne aktivnosti s ciljem kontinuiranog razvoja i uključivanja Univerziteta u savremene evropske i svjetske akademske tokove. Također, kroz kontinuirani dijalog i sa visokim stepenom senzibiliteta prema potrebama društva, Univerzitet u Sarajevu će u narednom periodu raditi na intenziviranju i funkcionalnijoj saradnji sa zakonodavnim i izvršnim organima kantonalnog, federalnog i državnog nivoa u Bosni i Hercegovini jer na putu bržeg i kvalitetnijeg razvoja ovaj dijalog nema alternativu. Povodom početka studijske 2016/2017. godine upućujem iskrene čestitke svim studentima, nastavnicima i saradnicima uz želje za uspješnu realizaciju postavljenih ciljeva, izjavio je prof. dr. Rifat Škrijelj.

(STUDOMAT.ba)