KCUS: Oglas za prijem 47 radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu objavio je Oglas za prijem 47 radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme (uz probni rad u trajanju 1 mjesec) za potrebe klinika. Rok za prijave: 29.12.2016. godine.


UKCS KCUS klinički centar univerziteta u sarajevu

Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, raspisuje se

OGLAS
za prijem radnika u radni odnos
na neodređeno vrijeme (uz probni rad u trajanju 1 mjesec) za potrebe klinika

i to:

Klinika za neurohirurgiju

1. Medicinska sestra-tehničar (opći smjer) – 4 izvršioca

Klinika za onkologiju

2. Medicinska sestra-tehničar (opći smjer) – 2 izvršioca

Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu „Podhrastovi”

3. Medicinska sestra-tehničar (opći smjer) – 2 izvršioca

Klinika za ginekologiju i akušerstvo

4. Medicinska sestra-tehničar (ginekološko-akušerski smjer) – 4 izvršioca

Pedijatrijska klinika

5. Medicinska sestra-tehničar (pedijatrijski smjer) – 4 izvršioca

Klinika za ortopediju i traumatologiju

6. Medicinska sestra-tehničar (opći smjer) – 3 izvršioca

Klinika za neurologiju

7. Medicinska sestra-tehničar (psihogerijatrijski smjer) – 2 izvršioca
8. Medicinska sestra-tehničar (opći smjer) – 2 izvršioca

Klinika za urologiju

9. Medicinska sestra-tehničar (opći smjer) – 2 izvršioca

Klinika za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam

10. Medicinska sestra-tehničar (opći smjer) – 2 izvršioca

Klinika urgentne medicine

11. Medicinska sestra-tehničar (opći smjer) – 2 izvršioca

Psihijatrijska klinika

12. Medicinska sestra-tehničar (opći smjer) – 1 izvršilac

13. Medicinska sestra-tehničar (psihogerijatrijski smjer) – 1 izvršilac

Klinika za radiologiju

14. Inžinjer medicinske radiologije – 2 izvršioca

Klinika za nefrologiju

15. Čistačica – 1 izvršilac

Klinika urgentne medicine

16. Čistačica – 1 izvršilac

Klinika za ortopediju i traumatologiju

17. Čistačica – 2 izvršioca

Klinika za onkologiju

18. Čistačica – 1 izvršilac

Klinika za hemodijalizu

19. Čistačica – 1 izvršilac

Klinika za neurohirurgiju

20. Čistačica – 1 izvršilac

Psihijatrijska klinika

21. Čistačica – 1 izvršilac

Klinička mikrobiologija

22. Pralja laboratorijskog posuđa – spremačica – 1 izvršilac

Klinika za ginekologiju i akušerstvo

23. Čistačica – 2 izvršioca

Klinika za urologiju

24. Čistačica – 1 izvršilac

Klinička hemija i biohemija

25. Pralja laboratorijskog posuđa – 1 izvršilac

Klinička apoteka

26. PK radnik – 1 izvršilac

Uslovi za radno mjesto pod brojem 1., 2., 3., 6., 8., 9.,10.,11. i 12.

Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i slijedeće uslove:

 • SSS Medicinska škola
 • smjer opći
  licenca – odobrenje za samostalni rad

Uslovi za radno mjesto pod brojem 4.

Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i slijedeće uslove:

 • SSS Medicinska škola
 • smjer akušersko-ginekološki
 • licenca – odobrenje za samostalni rad

Uslovi za radno mjesto pod brojem 5.

Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i slijedeće uslove:

 • SSS Medicinska škola
 • smjer pedijatrijski
 • licenca – odobrenje za samostalni rad

Uslovi za radno mjesto pod brojem 7. i 13.

Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i slijedeće uslove:

 • SSS Medicinska škola
 • smjer psihogerijatrijski
 • licenca – odobrenje za samostalni rad

Uslovi za radno mjesto pod brojem 14.

Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i slijedeće uslove:

 • VSS – Fakultet zdravstvenih studija ili Viša medicinska škola
 • smjer diplomirani inžinjer medicinske radiologije ili viši radiološki tehničar
 • licenca – odobrenje za samostalni rad
 • radno iskustvo 6 mjeseci po položenom stručnom ispitu

Uslovi za radno mjesto pod brojem 15.,16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., i 26.

Pored zakonom propisanih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ispunjava i slijedeće uslove:

 • NSS Osmogodišnja škola

Prijave na Oglas dostaviti na adresu:

Klinički centar
Univerziteta u Sarajevu
Bolnička br.25
Stručna nemedicinska disciplina (protokol)

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa (21.12.2016).

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova Oglasa mora biti ovjerena fotokopija. KCUS nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz molbu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Obavezno naglasiti na koje radno mjesto se aplicira (naglasiti Kliniku i redni broj radnog mjesta). Uz prijavu dostaviti kratku biografiju i u slučaju prijave na više radnih mjesta, aplicirati za svako radno mjesto posebno.

(STUDOMAT.ba)