Kako napraviti mapu uma, jednu od najefikasnijih metoda učenja

Crtanje mape uma je metoda pomoću koje puno informacija može da se stavi na jedan list papira, ili da se na dobar način organizuju bilješke. Moguće je čak cijelu knjigu sumirati na ovaj način, olakšavajući sebi da se kasnije prisjetimo svih glavnih stvari, bez velikih osvrtanja na detalje.


mapa uma
Ilustracija: Freepik

Ova metoda razvija i vještinu jasnog definisanja ključnih pojmova, odvajajući bitno od nebitnog, što je veoma važno pri učenju obimnijeg gradiva.

Pri pravljenju mape uma najprije se crta centar mape uma, koji bi trebalo da predstavlja glavni pojam, tj. crtež glavnog pojma. Centralni crtež treba da bude specifičan, zabavan i da sadrži asocijaciju na ključni pojam, kako bi ga naš mozak brzo usvojio. Mapa uma u suštini sadrži asocijacije koje proističu ili se vezuju za centralnu tačku.

Iz centralne slike se granaju ostale teme, iz kojih mogu polaziti dalji tanji izgranci koji predstavljaju manje važne pojmove. Mape uma se crtaju u boji kako bi se stvorila iluzija trodimenzionalnosti, koja pomaže da slika ostane duže u sjećanju. Iz navedenih razloga trebalo bi koristiti minimum tri boje, pošto naš mozak često lakše pamti crteže i boje od drugih informacija. Potrebno je uključiti što više slikovitih asocijacija na pojmove koji treba da budu naučenni. Pri tom se preporučuju samo pozitivne asocijacije na date pojmove.

Mapa uma na slici je mapa koju je sačinio sam tvorac ove metode Tony Buzan. Na ovoj mapi su predstavljene zakonitosti crtanja mape uma.

mape uma

Svaku granu treba crtati jednom bojom. Riječi, crteži i oznake koje se odnose na tu granu se pišu ili crtaju iznad te grane. One mogu da budu bilo koje boje, a preporučuju se varijacije boja, veličine slova, linija i slika. Nakon što je nacrtan centralni crtež (u ovom slučaju sama mapa uma), crta se prva grana.

U navedenom primjeru iznad prve grane piše ono što ona sadrži. Početni dio grane je malo deblji u odnosu na svoje izgranke, koju su uvijek tanji ka vrhu nego ka čvoru. Izgranci ove grane nas upućuju na to da nam je za crtanje mape uma potreban bijeli, prazan papir, postavljen horizontalno i da crtanje na njemu počinjemo od centralnog pojma.

Na sljedećoj grani stoji natpis “koristiti”. Autor ove mape nam predlaže da koristimo slike, boje i riječi pri crtanju mape. Prilikom pisanja, slova bi trebalo da budu štampana, ne treba pisati rečenice, već isključivo ključne riječi.

Treća grana na kojoj piše “linije” ukazuje na to kakvim linijama treba crtati grane i izgranke. Grane idu od debljeg kraja ka tanjem, povezane su i sadrže riječi i crteže. Slova bi trebalo pisati horizontalno.

Što se tiče stila prikazanog na grani sa natpisom “style”, autor kaže da treba da bude zabavan, naglašen, ličan i lijep. Bilo bi idealno kada biste razvili svoj lični prepoznatljivi stil, a to se postiže vježbanjem. Razvijanjem ličnih simbola možete vrlo lako da predstavite neku ideju u par poteza.

Na posljednjoj grani sa natpisom “struktura” autor preporučuje jasnoću prikaza, upotrebu asocijacija i sistematičnost u pristupu. Prilikom crtanja trebalo bi se truditi da se razvije sistematičnost i rutina. Iz tog razloga, crtanje grana u smjeru kazaljke sata se preporučuje kao dobra ideja.

Kada ste prema datim uputstvima sačinili mapu uma i sumirali njome gradivo koje ste željeli, možete je postaviti na neko vidno mjesto, kako biste svaki put kada prolazite pored nje spontano podstakli proces pamćenja i obnavljanja gradiva.

Ukoliko želite da uvježbate ovu tehniku i upoznate se sa primjerima, posjetite: www.mindmapart.com.