Javni oglas: prijem pripravnika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH

Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – jedan (1) izvršilac; Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – dva (2) izvršioca; Pripravnik sa završenim Filozofskim fakultetom – jedan (1) izvršilac; Pripravnik sa završenim Fakultetom političkih nauka – jedan (1) izvršilac; Pripravnik sa završenim Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom - jedan (1) izvršilac.


parlament zgrada

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (¨Službeni glasnik BiH¨, br: 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine (¨Službeni glasnik BiH¨, br: 52/05 i 102/09), te Odluke o prijemu pripravnika u Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine broj: 01-02-2800/12 od 01.08.2012. godine, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika u
Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

1. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – visoka stručna sprema VII stepen ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

2. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – visoka stručna sprema VII stepen ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Pravnom fakultetu koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova – dva (2) izvršioca

3. Pripravnik sa završenim Filozofskim fakultetom – visoka stručna sprema VII stepen ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Filozofskom fakultetu koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

4. Pripravnik sa završenim Fakultetom političkih nauka – visoka stručna sprema VII stepen ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Fakultetu političkih nauka koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

5. Pripravnik sa završenim Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom – visoka stručna sprema VII stepen ili pripravnik sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac.

Radni odnos se zasniva na period od jedne godine.

Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog iskustva za polaganje stručnog (upravnog) odnosno javnog ispita.

Uslovi za prijem

1. Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati sljedeće opće uslove, propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

 • da ima navršenih 18 godina;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno sa umišljajem u skladu s krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine;
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

2. Pored općih uslova propisanih zakonom, pripravnik mora ispunjavati i posebne uslove:

 • visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova;
 • da nema ostvaren radni staž duže od jedne godine u struci nakon diplomiranja;
  poznavanje engleskog jezika.

Potrebni dokumenti 

Kandidati su dužni da uz prijavu dostave kratku biografiju sa kontakt podacima i ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

 • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (ovjerena kopija rješenja nadležnog organa iz Bosne i Hercegovine o priznavanju diplome);
 • dokaz da nema ostvaren radni staž duže od jedne godine u struci nakon diplomiranja (ovjerena kopija radne knjižice ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje);
 • uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);
 • izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerena kod nadležnog općinskog organa, po mjestu prebivališta, ne starija od tri mjeseca;
 • fotokopija lične karte;
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne starije od tri mjeseca.

Procedura izbora

Postupak izbora kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine sprovodi komisija za prijem pripravnika.

Sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do 24. 8. 2012. godine, putem pošte preporučeno, na adresu:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
Trg Bosne i Hercegovine broj 1
71000 Sarajevo
sa naznakom “Javni oglas za prijem pripravnika”

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.

(ads.gov.ba)