Javni oglas: državni službenik u Službi za zajedničke poslove institucija BiH

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs: Stručni saradnik za finansije, glavnu knjigu i praćenje izvršenja budžeta; Stručni saradnik za javne nabavke; Stručni saradnik za informaciono komunikacijske tehnologije.


zajedničke institucije

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS 
za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika
u Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine

1/01 Stručni saradnik za finansije, glavnu knjigu i praćenje izvršenja budžeta
1/02 Stručni saradnik za javne nabavke
2/01 Stručni saradnik za informaciono komunikacijske tehnologije

 

SEKTOR ZA PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE
Odsjek za finansijsko materijalne poslove

1/01 Stručni saradnik za finansije, glavnu knjigu i praćenje izvršenja budžeta

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši kontrolu ispravnosti materijalno-finansijskog poslovanja Službe, vrši kontrolu računovodstvenih transakcija, odnosno kontrolu kompletne računovodstvene dokumentacije; prati zakonske propise iz oblasti računovodstva i finansija te se brine da se ista primjenjuju u radu Službe, kao i odvijanje poslovanja u skladu sa računovodstvenim standardima planiranim budžetom, odlukama, internim aktima i drugim propisima koji upućuju na njihovu primjenu; izrađuje periodične i godišnje finansijske izvještaje, izrađuje informacije u vezi sa finansijskim poslovima; provjerava da li finansijski izvještaji pružaju kompletne, pouzdane i vjerodostajne informacije o rezultatima finansijskih operacija i o finansijskim pozicijama; predlaže otklanjanje nepravilnosti u knjigovodstvenom i materijalno-finansijskom poslovanju; brine o pravovremenoj i zakonitoj isplati svih obaveza, obračunu plaća i naknada; organizuje i neposredno obavlja finansijsko knjigovodstvo, vrši pripreme i pruža potrebnu pomoć za provođenje procesa revizije od strane nadležnih institucija; priprema i organizuje redovne popise sredstava i obaveza, kontroliše i usmjerava knjiženje dokumentacije i pravovremeno knjiženje nastalih promjena, priprema dokumentaciju za izradu mjesečnih, periodičnih i godišnjih obračuna Službe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) Ekonomski ili drugi fakultet ekonomskog smjera; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik na položaju stručnog saradnika.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 999,00 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

1/02 Stručni saradnik za javne nabavke

Opis poslova i radnih zadataka: Priprema i objedinjuje zahtjeve za nabavke svih Odsjeka Službe; procjenjuje vrijednost potrebnih nabavki i u skladu sa utvrđenim vrijednosnim razredom predlaže komisiji izbor postupka javne nabavke ili zaključivanje okvirnog ugovora; priprema tendersku dokumentaciju i prateću dokumentaciju; usko koordinira sa Komisijom za javne nabavke i dostavlja im potrebnu prateću dokumentaciju na saglasnost; proslijeđuje na objavljivanje u Službeni glasnik BiH tekstove Obavještenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora ili otkazivanju postupka javne nabavke koje je pripremila komisija; obavlja sve administrativne poslove vezane za postupak dodjele ugovora najpovoljnijem ponuđaču; dostavlja komisiji sve upite vezano za postupak javne nabavke i to bez odlaganja; dostavlja primljene prigovore komisiji; obavlja i druge administrativno-tehničke poslove u vezi sa postupkom javne nabavke; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) Ekonomski, Pravni ili drugi fakultet društvenog smjera; najmanje 1 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik na položaju stručnog saradnika.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 999,00 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

SEKTOR ZA UNUTRAŠNJE OBEZBJEĐENJE
Odsjek za elektroniku

2/01 Stručni saradnik za informaciono komunikacijske tehnologije

Opis poslova i radnih zadataka: Zadužen za implementaciju, administraciju i upravljanje sistemom elektronske vlade; planira potrebe Službe po pitanju kompjuterske opreme, te učestvuje u njenom modernizovanju i održavanju; obavlja poslove implementacije administracije baze podataka sistema kontrole pristupa; vrši poslove projektovanja i planiranja razvoja hardverske strukture telefonske centrale, te pruža softversku podršku istoj; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) Elektrotehnički fakultet ili Fakultet računarstva; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik na položaju stručnog saradnika.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 999,00 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Napomena za sve kandidate:

 • Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoljavati i opće uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.
 • Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme.
 • Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formiraće se jedna (1) Komisija za izbor.

Potrebni dokumenti: 

Ovjerene kopije:

 • fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak
 • diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;
 • uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;
 • potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
 • popunjen i potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

 • Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana.
 • U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci.
 • U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.
 • U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rješenje ili odluka o zasnivanju radnog odnosa – isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluka o prestanku radnog odnosa – dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Također, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

Nepotpisan i nepopunjen prijavni obrazac ne dostavljati.

Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07 i 43/10).

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 31.08.2012. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu BiH
«Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u
Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine»
71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj 1

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.

 (ads.gov.ba)