Javni oglas: prijem pripravnika u IDDEEA BiH

Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista, visoka stručna sprema VII stepen ili sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac


iddeea bih

Na osnovu člana 8. i člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj: 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj : 52/05 i 102/09) i Odluke o prijemu pripravnika u radni odnos broj: 15-03-34-2-9402/12 od 03.08.2012. godine, Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM

Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista, visoka stručna sprema VII stepen ili sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na period od jedne godine.

I – Opis poslova:

Pripravnik će obavljati poslove u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog iskustva za polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita.

II – Mjesto rada: Banja Luka

III – Uslovi:

Kandidat koji se prijavljuje mora da ispunjava opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

– navršenih 18 godina života;

– državljanstvo Bosne i Hercegovine;

– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak (za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini);

– da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidat koji se prijavljuje na javni oglas mora ispunjavati i sljedeći poseban uslov:

završen Ekonomski fakultet, visoka stručna sprema VII stepen ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta, koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova

Ne može se primiti u radni odnos kao pripravnik lice koje ima ostvaren radni staž u tom zanimanju, više od jedne godine nakon stečene visoke stručne spreme.

IV – Uz prijavu na javni oglas za prijem pripravnika kandidati su obavezni dostaviti:

– Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji);

– ovjerena kopija važećeg uvjerenja o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od tri (3) mjeseca,

– izjava kandidata da nije pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da se nije odbio povinovati naredbi da se pojavi pred Tribunalom – izjava kandidata ovjerena u opštini,

– dokaz da kandidat prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju ili da nema ostvaren radni staž u tom zanimanju više od godinu dana nakon sticanja VSS – ovjerena kopija radne knjižice ili uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, i ako ima radnog staža upisanog u radnu knjižicu nakon sticanja VSS, uvjerenje da je radio na poslovima više, srednje ili niže stručne spreme.

– za kandidate čiji su podaci o imenu i prezimenu na diplomi i ostalim dokumentima različiti, dokaz o izmjeni tih podataka – izvod iz Matične knjige vjenčanih i sl.

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje da je sposoban obavljati poslove na koje je izabran.

V – Postupak izbora:

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno podnijeli urednu i kompletnu prijavu na javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj 52/05 i 102/09) sprovodi Komisija za izbor.

VI – Dostavljanje prijava:

Tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama putem pošte preporučeno na adresu:

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju
i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 

“Javni oglas za prijem pripravnika – NE OTVARAJ”
Ul. Petra Kočića br. 61
78000 Banja Luka

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Neovjerene kopije tražene dokumentacije, kao i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

 (ads.gov.ba