HEA BiH: Apel obrazovnim vlastima za hitno donošenje pravilnika o akreditaciji

U nastavku 24. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH održane 16.12.2013. godine u Banjaluci, između ostalog, razmatrana je informacija o izdatim preporukama Agencije i procesu akreditacije.


Foto: HEA BiH
Foto: HEA BiH

U nastavku 24. sjednice Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH održane 16.12.2013. godine u Banjaluci, između ostalog, razmatrana je informacija o izdatim preporukama Agencije i procesu akreditacije.

Upravni odbor zatražio je od nadležnih obrazovnih vlasti koje nisu donijele pravilnike o akreditaciji da to što hitnije urade. Neizvršavanje ove obaveze predstavlja zaustavljanje procesa akreditacije u kojem svaki od učesnika treba imati jasno definiranu odgovornost propisanu odgovarajućim aktom nadležne obrazovne vlasti.

U usvojenim zaključcima, Upravni odbor ističe da mora biti uključen u postupke imenovanja komisija stručnjaka, davanja preporuke nadležnim obrazovnim vlastima o akreditaciji visokoškolske ustanove na osnovu mišljenja komisije stručnjaka te ocjene usklađenosti rješenja o akreditaciji s minimalnim standardima i normama.

Upravni odbor Agencije nije prihvatio zahtjev Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske za stavljanje van snage Odluke o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Članovi Upravnog odbora istakli su da djeluju u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini kojim je, između ostalog, propisana nadležnost Agencije za donošenje normi kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja.

Po okončanju 24. sjednice održana je nova 25. sjednica na kojoj je u prvom čitanju razmatran i usvojen nacrt Programa rada Agencije za 2014. godinu, saopšteno je iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

(hea.gov.ba)