FMON: Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2016/2017. godinu

Upravni odbor Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine objavio je Javni poziv za dodjelu 150 studentskih zajmova u ukupnom iznosu od 2500,00 KM za akademsku 2016/2017. godinu.


fmon logo1

U skladu s članom 18. Statuta Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine te na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda, Upravni odbor Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

 

 

Javni poziv

za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2016/2017. godinu

I.

Radi poticanja osiguranja sredstava, podrške i omogućavanja studiranja studentima na priznatim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH, Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine dodjeljuje 150 studentskih zajmova u ukupnom iznosu od 2500,00 KM za akademsku 2016/2017. godinu.

U slučaju osiguranja dodatnih finansijskih sredstava, Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine objavit će novi Javni poziv pod istim uvjetima. Studenti koji nisu ostvarili pravo na studentski zajam po ovom Javnom pozivu bit će uvršteni u novu rang listu i biti ocjenjeni u konkurenciji s novozaprimljenim prijavama bez obveze da se ponovo kandidiraju.

Studentski zajmovi će se dodjeljivati po naučnim oblastima prema sljedećem rasporedu:

Oblast nauka – broj zajmova:

 1. Prirodne nauke/znanosti – 24
 2. Tehničko-tehnološke nauke/znanosti – 30
 3. Bio-medicinske nauke – 24
 4. Poljoprivredne-biotehničke nauke/znanosti – 24
 5. Društvene nauke/znanosti – 24
 6. Humanističke nauke/znanosti – 24

U slučaju nepodnošenja dovoljno odgovarajućih zahtjeva za dodjelom studentskih zajmova iz jedne naučne oblasti, sredstva će se preusmjeriti na zahtjeve za dodjelom studentskih zajmova iz ostalih naučnih oblasti.

II.

Pravo prijave imaju državljani BiH s prebivalištem na području BiH dobi do 30 godina u trenutku podnošenja prijave, a koji su u akademskoj 2016/2017. godini kao redovni ili paralelni studenti prvi put upisali odgovarajuću godinu dodiplomskog studija (po tradicionalnom režimu studija), odnosno – u skladu s odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju BiH (Službeni glasnik BiH, br. 59/07) – odgovarajuću godinu prvog ili drugog ciklusa studija (po režimu studija reformiranom u skladu s principima Bolonjskog procesa) na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH i savladavaju upisani studij bez ponavljanja prethodnih semestara / godina studija.

Studenti koji nisu korisnici nekog drugog zajma i/ili stipendije organa javne uprave na općinskom, kantonalnom, federalnom i državnom nivou imat će predost pri dodjeli studentskog zajma pod jednakim uvjetima.

Studenti-apsolventi nemaju pravo na dodjelu studentskih zajmova.

III.

Studentski zajmovi dodjeljuju se prema rang-listi uspostavljenoj na osnovu bodovanja po slijedećim akademskim i socijalnim kriterijima:

 • Prosjek ocjena za akademsku 2015/2016. godinu studija, odnosno opći prosjek I ciklusa studija ukoliko se dodjeljuje studentski zajam za prvu godinu II ciklusa studija, odnosno – za studente prve godine studija – opći prosjek ocjena tokom srednjoškolskog obrazovanja;
 • Broj preostalih NPP-om predviđenih semestara i/ili godina studija do stjecanja kvalifikacije za rad na osnovu završetka studija;
 • Specifični socijalni status studenta: Status invalidnog lica s invalidnošću najmanje 60%, civilne žrtve rata (izuzev invalidnih lica s invalidnošću najmanje 60%), djeteta šehida / poginulog borca, djeteta bez oba roditelja, djeteta bez prethodnog roditeljskog staranja ili djeteta bez jednog roditelja (izuzev djeteta šehida / poginulog borca), djeteta obaju nezaposlenih roditelja s kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, djeteta obaju penzioniranih roditelja ili djeteta iz domaćinstva s troje ili više djece na redovnom školovanju i/ili studiju (najviše na osnovu dva kriterija najpovoljnija po studenta).

Kriteriji za dodjelu studentskih zajmova Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine su objavljeni na internet stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (www.fmon.gov.ba).

IV.

Pri jednakom broju bodova stečenih na osnovu bodovanja po ukupnim akademskim i socijalnim kriterijima prednost na rang-listi imaju slijedeći kandidati (prema redoslijedu prednosti):

 • Studenti s višim općim prosjekom ocjena tokom studija, odnosno s višim općim prosjekom ocjena tokom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine studija;
 • Studenti s manjim brojem preostalih NPP-om predvinenih semestara i/ili godina studija do stjecanja kvalifikacije za rad na osnovu završetka studija;
 • Studenti sa specifičnim socijalnim statusom (prema redoslijedu prednosti): Status invalidnog lica s invalidnošću najmanje 60%, civilne žrtve rata (izuzev invalidnih lica s invalidnošću najmanje 60%), djeteta šehida / poginulog borca, djeteta bez oba roditelja, djeteta bez prethodnog roditeljskog staranja ili djeteta bez jednog roditelja (izuzev djeteta šehida / poginulog borca), djeteta obaju nezaposlenih roditelja s kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, djeteta obaju penzioniranih roditelja ili djeteta iz domaćinstva s troje ili više djece na redovnom školovanju i/ili studiju (najviše na osnovu dva kriterija najpovoljnija po studenta).

V.

Po izboru korisnika studentskih zajmova Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu akademskih i socijalnih kriterija, s izabranim studentima zaključuje se Ugovor o dodjeli studentskog zajma. Na osnovu odluke Upravnog odbora Fonda, Ugovor o dodjeli studentskog zajma student sklapa s poslovnom bankom Fonda, a kojim su, između ostalog, definirana sljedeća pitanja:

 • Uvjeti korištenja studentskog zajma, određeni prvenstveno u smislu akademskih i socijalnih kriterija;
 • Prestanak prava na studentski zajam, određen kao uspješan završetak ili prestanak redovnog ili paralelnog studija, odnosno kao neispunjenje uvjeta za upis u narednu godinu studija ili protek roka za korištenje zajma;
 • Obaveza povrata studentskog zajma za korisnike koji uspješno završe studij- odgovarajući ciklus, koja dospijeva istekom roka od 12 mjeseci nakon uspješnog završetka redovnog ili paralelnog studija, izuzevši odgovarajućim pravilima regulirano vrijeme provedeno u statusu studenta-apsolventa;
 • Obaveza povrata studentskog zajma za korisnike koji prekinu studij ili ne ispune uvjete upisa u narednu godinu studija, koja dospijeva u roku od 120 dana nakon gubitka prava na studentski zajam;
 • Rok otplate studentskog zajma, koji je za sve korisnike jednak vremenu korištenja studentskog zajma odnosno10 mjeseci po odobrenom studentskom zajmu;
 • Sredstva osiguranja, određena u skladu s politikom poslovne banke Fonda za slične kredite, uz sudužništvo ili žirantstvo roditelja / skrbnika, odnosno drugog fizičkog ili pravnog lica.

Korisnik studentskog zajma obavezan je po upisu u narednu akademsku godinu redovno dostavljati dokaze o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma Fondu za studentske zajmove FBiH sve do okončanja redovnog I ili II ciklusa studija.

(Dokaze čine: potvrda o redovnom upisu u narednu akademsku godinu odnosno po završetku studija ovjerena kopija diplome i dodatka diplomi)

Ukoliko korisnik nedostavlja redovno dokaze o ispunjavanju uvjeta Ugovora o dodjeli studentskog zajma smatrat će se kao prekid redovnog studija te gubitak prava na studentski zajam.

Korisnik zajma obavezan je vraćati isplaćeni zajam u skladu s uvjetima utvrđenim Javnim pozivom za dodjelu studentskih zajmova i Ugovorom o dodjeli studentskog zajma.

VI.

Korisnici zajmova Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine koji u redovnom roku završe upisane studije na akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH:

 • s općim prosjekom ocjena tokom studija 9,70–10,00 (4,78–5,00) oslobađaju se obaveze povrata dodijeljenih sredstava u cijelosti
 • s općim prosjekom ocjena tokom studija 9,40–9,70 (4,4–4,78) oslobađaju se obaveze povrata dodijeljenih sredstava u iznosu od 40%
 • svi ostali su dužni izvršiti povrat dobijenog zajma u cjelosti u skladu sa ugovorom i Javnim pozivom.

Korisnik studentskog zajma koji ostvari uspjeh prema uvjetima iz člana VI. stav 1 alineja 1 i 2, dužan je dostaviti Fondu dokaz o tome da je ispunio uvjete zbog kojih ga se oslobađa od obaveza povrata dodijeljenih sredstava u cjelosti ili se oslobađa obaveza povrata dodijeljenih sredstava u iznosu od 40%, u roku od 30 dana, a najkasnije do 31.12. godine u kojoj je taj uvjet ispunjen.

Fond za studentske zajmove nije obavezan slati opomene niti prikupljati podatke o uspjehu korisnika.

VII.

Prijava se podnosi isključivo na zvaničnom prijavnom obrascu, bez izuzetka. Prijavni obrazac dostupan je na internetskoj stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (www.fmon.gov.ba). Uz prijavu, kandidati su obavezni dostaviti i slijedeće dokaze o ispunjavanja uvjeta za dodjelu studentskog zajma (u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od šest mjeseci):

 • Ovjerena fotokopija CIPS lične karte i CIPS prijavnica (obavezno);
 • Potvrda o statusu redovnog ili paralelnog studenta na priznatoj visokoškolskoj ustanovi u akademskoj 2016/2017. godini, s obaveznom naznakom o upisanoj godini studija, redovnom izvršavanju prethodnih studijskih obaveza bez obnove semestra / godine studija te broju preostalih semestara / studijskih godina do stjecanja kvalifikacije za rad na osnovu završetka studija (obavezno);
 • Uvjerenje o položenim ispitima s izračunatim i iskazanim prosjekom ocjena (na dvije decimale) isključivo za akademsku 2015/2016. godinu, odnosno srednjoškolska svjedočanstva (za sva četiri razreda) i Diploma o završenoj srednjoj školi (za studente prve godine studija) (obavezno);
 • Dokaz o specifičnom socijalnom statusu studenta – rješenje, potvrda ili uvjerenje nadležnog centra za socijalni rad i/ili drugog nadležnog organa o specifičnom socijalnom statusu definiranom Javnim pozivom, kopija smrtnog lista/listova za studente bez jednog ili oba roditelja, odrezak od posljednje penzije/mirovine i/ili ovjerenu kućnu listu (opcionalno);
 • Ovjerena Izjava o tačnosti podataka navedenih u Prijavi (obavezno).

VIII.

Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objave na web stranici www.fmon.gov.ba, tj. dana objave obavještenja u dnevnim novinama „Oslobođenje“, ”Dnevni avaz”, ”Večernji list” (17.10.2016. godine).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Uz ostalo, nepotpunim prijavama smatrat će se i prijave koje nisu dostavljene na zvaničnom prijavnom obrascu te prijave dostavljene s potvrdama i uvjerenjima priznatih visokoškolskih ustanova koje ne sadrže sve Javnim pozivom tražene podatke.

Prijavu s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu studentskog zajma potrebno je poslati poštom na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke – Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine, Obala Maka Dizdara 2, 71000 Sarajevo, uz obaveznu naznaku: Prijava na Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2016/2017. godinu – Ne otvarati.

Prijave i dokazi o ispunjavanja uvjeta za dodjelu studentskog zajma neće se vraćati kandidatima.

Odluka o izboru korisnika studentskih zajmova bit će oglašena na internet stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem elektronske pošte: studentski.zajmovi@fmon.gov.ba, kao i na internet stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

IX.

Radi osiguranja akademske kompetitivnosti i ravnopravnog pristupa raspoloživim sredstvima Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine, korisnici studentskih zajmova Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine iz prethodnih akademskih godina koji su zainteresirani za dodjelu studentskog zajma za akademsku 2016/2017. godinu u obavezi su na gore određeni način prijaviti se na Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova.

NAPOMENA: U prilogu možete pogledati upute za popunjavanje prijavnog obrasca i preuzeti Prijavni obrazac:

(FMON)