FBiH: Do sada 3.922 osobe uključene u program SSNESP

Dosadašnja realizacija Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju (SSNESP), koji realiziraju Federalno ministarstvo rada i socijalne politike - Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje, u potpunosti je opravdala očekivanja.


zanimanja fzzz

Dosadašnja realizacija Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanju (SSNESP), koji realiziraju Federalno ministarstvo rada i socijalne politike – Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalni zavod za zapošljavanje, u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje, u potpunosti je opravdala očekivanja.

zanimanja fzzzNaime, ovim projektom, koji se realizira od oktobra 2010. godine i u okviru kojeg su dosada objavljena tri javna poziva za učešće u programima zapošljavanja, samozapošljavanja i obuka, do 15. januara 2013. godine bile su obuhvaćene 3.922 nezaposlene osobe, od čega 1.833 žene (47%), navodi se u saopštenju Federalnog ministarstva za zapošljavanje.

Od ukupnog broja korisnika, njih 1.989 je zaposleno kod poslodavca, 1.172 je prošlo određenu obuku (prekvalifikacija, dokvalifikacija, stručno osposobljavanje), a 761 osoba se samozaposlila, odnosno pokrenula vlastiti biznis.

Analizirajući korisnike sa aspekta prihoda po domaćinstvu, njih 1.355 potiče iz domaćinstva s prihodom manjim od 100 KM, a njih 1.325 sa prihodima do 500 KM.

Od osoba koje su završile određenu obuku, najviše njih (499) je prošlo obuku za sticanje vještina, 255 se prekvalifikovalo, a 223 osobe se stručno osposobilo i usavršilo.

Osobe sa srednjom stručnom spremom III i IV stepena čine najveći broj korisnika (2.915), zatim osobe bez kvalifikacija (489), te osobe sa visokom stručnom spremom (285).

Od poslodavaca koji su zapošljavali osobe iz ciljne grupe, njih 69 posto je iz uslužne, a 31 posto iz proizvodne djelatnosti. Kada je riječ o pokretanju vlastitog biznisa, 61 posto korisnika je pokrenulo biznis u uslužnoj, a njih 39 posto u proizvodnoj djelatnosti.

Ciljnu grupu po ovom Projektu čine osobe sa onesposobljenjem, demobilizirani branioci, osobe nezaposlene duže od 12 mjeseci, osobe starosne dobi preko 40 godina, socijalno ugrožene osobe, žrtve nasilja, bivši štićenici domova za nezbrinutu djecu, osobe sa statusom člana domaćinstva u kome ni jedan član nije zaposlen, osobe sa statusom samohranog roditelja, staratelja, hranitelja i osobe sa statusom roditelja djeteta sa posebnim potrebama.

(fzzz.ba)