ELSA: Ljetni pravni seminar u Dubrovniku “Europski sud za ljudska prava – Ustavni sud Europe?”

U organizaciji Evropske asocijacije studenata prava (ELSA) Sarajevo i ELSA Osijek, u periodu od 19. do 23. avgusta 2015. godine, održan je Ljetni pravni seminar u Dubrovniku, na temu "Europski sud za ljudska prava - Ustavni sud Europe?".


Organizacijski odbor Seminara činili su Hrvoje Miloglav, predsjednik Studenog zbora Pravnog fakulteta u Osijeku – u svojstvu predsjednika; Mirza Hebib, predsjednik ELSA-e u Bosni i Hercegovini – u svojstvu generalnog sekretara; Harun Išerić, predsjednik ELSA-e Sarajevo – u svojstvu rukovodioca za akademski program; Tina Aničić, predsjednika ELSA-e Hrvatska – u svojstvu rukovoditeljice za finansije, te Matea Opačak – u svojstvu rukovoditeljice za marketing i odnose s javnošću. U skladu sa unaprijed utvrđenim planom i programom rada na projektu, Organizacioni odbor je radio u kontinuitetu šest mjeseci na pripremi i organizaciji projekta.

Advertisements

Pravo na apliciranje na Seminar imali su članovi i članice ELSA-e Sarajevo i ELSA-e Osijek, kao i studenti i studentice prava koji su u vrijeme održavanja Seminara imali boravište ili prebivalište u Dubrovniku. Kroz proces selekcije prošlo više od osamdeset aplikacija, a u konačnici odabrano 25 učesnika.

ELSA ljetni seminar Dubrovnik 2015 (3)

Za vrijeme trajanja Seminara, predavanja su održali sljedeći predavači:

 • Gđa. Zikreta Ibrahimović, zamjenica zastupnice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava – Uloga i važnost Europskog ljuda za ljudska prava.
 • Prof. dr. sc. Tunjica Petrašević – Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • Prof. dr. sc. Zdravko Bazdan – Republika Hrvatska – država ljudskih prava?
 • Doc. dr. sc. Ivan Vuletić – Agent provokator i član 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima
 • Gosp. Đuro Sessa, sudija Vrhovnog suda RH – Zaštita prava vlasništva – teorija i praksa Evropskog suda za ljudska prava
 • Doc. dr. sc. Mato Palić – Pravo na slobodne izbore – teorija i praksa Evropskog suda za ljudska prava
 • Doc. dr. sc. Midhat Izmirlija – Diskriminacija – teorija i praksa Evropskog suda za ljudska prava

Uvodni čas odžala je zamjenica zastupnice Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, gospođa Zikreta Ibrahimović. Njen posao ogleda se u koordiniranju procesa izvršenja presuda Suda u BiH.

Kroz svoje izlaganje, gđa. Ibrahimović je pažnju posvetila ulozi Suda i spomenula dvije njegove funkcije, presuđujuću i konstitutivnu, provučene kroz mnogobrojne primjere iz prakse.

Neke od karakteristika Suda koje je posebno istakla su:

 • Supsidijarni karakter Suda – stupa na snagu tek kada se iscrpe domaća zaštitna sredstva;
 • Važnost dokaza u svakom konkretnom slučaju – primjer Rodić vs. BiH i nedostatak dokaza;
 • Dvostruka uloga Suda – zaštita interesa države i zaštita ljudskih prava;
 • Efekat erga omnes – presuda donešena prema jednoj državi važi za sve države članice Vijeća Evrope;
  i dr.

Doc. dr. sc. Tunjica Petrašević, predsjednik Katedre za evropsko pravo i nositelj Jean Monnet katedre za procesno pravo EU-a na Pravnom fakultetu u Osijeku, održao je predavanje o procesnim aspektima rada Europskog suda za ljudska prava.

Ono što je studente interesiralo je upravo ono o čemu je Docent najviše govorio, a to su način pokretanja postupka pred Sudom, tok postupka i implementacija odluka.

ELSA ljetni seminar Dubrovnik 2015 (1)

Prof. dr. sc. Zdravko Bazdan, dugogodišnji profesor Sveučilišta u Dubrovniku, bivši dopredsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u RH, kroz svoje predavanje je pokušao od učesnika dobiti argumentovani odgovor na pitanje: “Je li Republika Hrvatska država ljudskih prava?” Prema njegovom mišljenju, gotovo nijedna država to nije, a one koje su najbliže tome su skandinavske zemlje.

Također, naveo je nekolicinu slučajeva kada je došlo, ili i dalje dolazi, do kršenja ustavnih odredaba i njima zagarantovanih ljudskih prava.

Doc. dr. sc. Igor Vuletić, predavač na Pravnom fakultetu u Osijeku, u okviru katedre kazneno-pravnih znanosti, predaje tri predmeta: Kazneno pravo, Kriminologija i Međunarodno kazneno pravo. “Agent provokator i čl. 6. EKLJP” je bila tema njegovog izlaganja.

Docent Vuletić govorio o pojmu agenta provokatora, te je provukao paralelu između termina: prikriveni istražitelj, pouzdanik i agent provokator. Agent provokator prelazi granice dopuštenog i potječe potencijalnog učinitelja krivičnog djela na učinjenje istog, a to je upravo ono što ga razlikuje od pomenute dvije kategorije.

Advertisements

Mnogobrojni primjeri iz prakse su doprinijeli do formiranja sinteze kriterija koji razgraničavaju teoriju prikrivenog istražitelja od agenta provokatora, koji se više ne tolerira.

 1. Postojanje osnovane sumnje da se konkretna osoba bavi određenom kriminalnom aktivnošću.
 2. Zakonitost istražiteljeve radnje, tj. da radnje imaju uporište u zakonu.
 3. Opseg djelovanja prikrivenog istražitelja; nužna je njegova “pasivnost”.

Nakon toga su učesnici imali priliku kroz dokumentarac o poznatom FBI agentu Donnie-u Brasco-u dodatno upoznati se sa problematikom teme.

Đuro Sessa, sudija Vrhovnog suda RH održao je predavanje na temu “Zaštita prava vlasništva – teorija i praksa Europskog suda za ljudska prava”. Kao praktičar i sudac najvišeg suda u RH, Sessa je studentima iz prve ruke rekao da li je, i u kojoj mjeri, Evropski sud za ljudska prava, ustavni sud Evrope.

Docent na Katedri ustavnih i političkih znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku, doc. dr. sc. Mato Palić, govorio je o teorijskim i praktičnim aspektima prava na slobodne izbore, u okviru teme “Pravo na slobodne izbore – teorija i praksa Evropskog suda za ljudska prava”. Posebnu pažnju posvetio je upravo praksi ESLJP o kojoj je diskutovao sa našim studentima.

ELSA ljetni seminar Dubrovnik 2015 (4)

Posljednje predavanje održao je Viši asistent Pravnog fakultet u Sarajevu, doc. dr. sc. Midhat Izmirlija, na temu “Diskriminacija- teorija i praksa ESLJP”.

Kroz svoje izlaganje pomenute teme, Docent je objasnio razliku između posredne i neposredne diskriminacije, a posebno važnost člana 14. EKLJP koji predstavlja osnovnu odredbu o zabrani diskriminacije u Konvenciji. Nije samostalan, uvijek se veže za neki drugi član, a njegova svrha je da se pojedinci zaštite od diskriminacije u uživanju prava i sloboda zajamčenih odredbama Konvencije i Protokola uz nju.

U okviru Seminara, učesnici su, također, imali priliku obići i spoznati mnoge od znamenitosti Dubrovnika, saznati nešto više o kulturi, historiji i tradiciji grada, a osim toga, kroz bogat socijalni program, i upoznati se i sklopiti poznanstva jedni sa drugima.

Cjelokupan projekat okončan je svečanom dodjelom certifikata, održanom 22. augusta 2015. godine, na najstarijem brodu na Jadranu, sv. Ivan, koji datira iz 1878. godine.

S obzirom da je svaki od učesnika Seminara imao zadatak da prezentira kolegama jedan od bitnih slučajeva ESLJP za ustavnopravni poredak RH i BiH, na koncu večeri je proglašena najuspješnija prezentacija, ocijenjena od strane komisije koja je tokom čitavog Seminara pratila i cijenila argumentovanost, stil i preglednost, te iznošenje samog slučaja. Titulu najbolje prezentacije odnijele su članice ELSA-e Sarajevo, Dženana Planić i Nina Vukmirović, a tema iste bila je “Sejdić i Finci protiv BiH i Azra Zornić protiv BiH”.

U govoru koji je održao predsjednik projekta, Hrvoje Miloglav, rečeno je da će Seminar zasigurno biti organizovan i sljedeće godine, ali će se raditi na njegovom promicanju na međunarodni nivo.

Organizaciju ovog Seminara podržali su Pravni fakultet Sveučilišta J. Juraja Strossmayera iz Osijeka, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Ured Vijeća Evrope u Sarajevu te Dubrovačko-neretvanska županija.

(STUDOMAT.ba)