Dan Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

6. april obilježava se kao Dan Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, najstarije savremene visokoškolske institucije u oblasti društvenih nauka u Bosni i Hercegovini.


palata pravde pfsa
Pravni fakultet u Sarajevu (lijevo) i Pošta (desno)

Matičari Pravnog fakulteta u Sarajevu su bili akademik prof. dr Mehmed Begović, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, akademik prof. dr Gorazd Kušej, redovni profesor Pravnog fakulteta u Ljubljani i prof. dr Pavao Rastovčan – redovni profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Izbor prvih nastavnika Pravnog fakulteta u Sarajevu izvršili su njegovi matičari, odnosno izabrali su dva redovna profesora za historijsko-pravne predmete: dr Aleksandra Solovjeva i dr Branislava Nedeljkovića, dva vanredna profesora: dr Miloša Bajića za Rimsko pravo i dr Hamdiju Ćemrelića za Ustavno pravo, te dva honorarna nastavnika: Dragomira Krndiju za Političku ekonomiju i Dragu Ljubibratića za Teoriju države i prava. Ovi nastavnici su docnije birali druge nastavnike, a mnogi od njih, već odavno nisu među živima.

Danas su nastavnici Pravnog fakulteta doktori nauka u zvanjima redovnih i vanrednih profesora i docenata, a većina nastavnika i saradnika je završila Pravni fakultet u Sarajevu.

U prvoj akademskoj godini 1946/47. godine, nastava je počela 6. Februara 1947. godine, a bilo je upisano ukupno 334 studenta (121 redovnih i 213 vanrednih). Od školske godine 1963/64. broj upisanih studenta raste, odnosno te godine je upisano preko 1000 studenata. Do danas upisano je oko 57.000 studenata, a diplomu Pravnog fakulteta u Sarajevu primilo je do sada 11.500 studenata (podatak iz septembra 2003.).

Od svog osnivanja, Pravni fakultet u Sarajevu je prošao kroz više pravnih režima u skladu sa tadašnjim saveznim i republičkim zakonima o visokoškolskom obrazovanju. Za sve to vrijeme, Pravni fakultet u Sarajevu ostao je samostalna javna ustanova čija je djelatnost vezana za organizovanje nastavnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada.

(STUDOMAT.ba)