KS: Konkurs za dodjelu stipendija Fonda “IKRE” za školsku/akademsku 2012/13. godinu

Objavljeno: 22.10.2012.
Autor: STUDOMAT.ba

Konkurs Fonda “IKRE” za dodjelu stipendija djeci boraca-branitelja BiH sa područja Kantona Sarajevo u školskoj/akademskoj 2012/13. godini.

Na osnovu člana 5.stav 1. tačka 8. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo”broj 9/07- prečišćeni tekst,7/08 i 33/08) i člana 3. i 5. Uredbe o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu stipendija borcima- braniteljima Bosne i Hercegovine i njihovoj djeci (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 24/02,23/04,22/07 i 32/08) Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata “IKRE” raspisuje

KONKURS
ZA DODJELU STIPENDIJA DJECI BORACA-BRANITELJA
BOSNE I HERCEGOVINE SA PODRUČJA KANTONA
SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2012/2013. GODINI

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dodjeljuje stipendije za školovanje navedenih kategorija lica u školskoj 2012/2013. godini u mjesečnom iznosu od 100,00 KM. Stipendije se isplaćuju za 9 (devet) mjeseci u kojima se odvija nastava za učenike i studente I ciklusa studija koji se nalaze na redovnom školovanju.

I – OPĆE ODREDBE

1. Pravo učešća na konkursu imaju djeca boraca – branitelja Bosne i Hercegovine

Pod borcima – braniteljima podrazumijevaju se lica iz članova 1. i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine(“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 9/07 – Prečišćeni tekst,7/08 i 33/08), odnosno da su u toku agresije bili pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine najmanje 12 mjeseci neprekidno, u periodu od 20.06.1992. godine do 23.12.1995.godine, u skladu sa članom 2.stav 5. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”broj 33/04,56/05, 70/07 i 9/10)

Pod uslovom:

 • da imaju NEPREKIDNO prebivalište na području Kantona Sarajevo od 06.02.1999. godine (odnosno najmanje tri godine prije stupanja na snagu Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine)
 • da se nalaze na redovnom školovanju u srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama
 • da ne obnavljaju razred ili godinu.

2. Pravo na dodjelu stipendije bez obzira na ostale uslove gore pomenute Uredbe ostvaruju:

 • učenici i studenti bez oba roditelja čiji su roditelji poginuli kao pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine ili umrli, ili poginuli nakon agresije, a čiji su jedan ili oba roditelja u toku agresije bili pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine najmanje 12 mjeseci neprekidno
 • djeca ratnih vojnih invalida I grupe sa 100 % invaliditeta sa pravom na tuđu njegu i pomoć
 • učenici generacija za prethodnu školsku godinu
 • studenti sa prosjekom 9,0 i više
 • jedno od djece koje bi u skladu sa kriterijima bodovanja imalo najviše bodova iz porodice u kojoj se na redovnom školovanju nalaze troje i više djece

Pod uslovom da ispunjavaju uvjete iz tačke 1. alineja a), b), i c) općih odredbi.

Pravo na stipendiju po odredbama pomenute Uredbe može ostvariti jedno dijete iz jedne porodice.

II – IZBOR KANDIDATA:

Fond “IKRE” će u razmatranju pristiglih molbi za dodjelu stipendija utvrđivati broj bodova za svakog kandidata prema sljedećem:

 • Bodovi po osnovu rezultata u učenju
 • Bodovi po osnovu otežanih uslova života
 • Bodovi po osnovu ratnih priznanja
 • Bodovi po osnovu porodičnog standarda
 • Bodovi po ostalim osnovama

Na osnovu utvrđenog broja bodova za svakog pojedinačnog kandidata, Fond “IKRE” će utvrditi rang- listu po kojoj će se dodijeliti odobreni planirani broj stipendija.

Prava, obaveze i druga pitanja o dodjeli i korištenju stipendije regulisaće se preciznije u međusobno zaključenom Ugovoru između odabranog stipendiste, Fonda “IKRE” i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo.

Kada prijavljeni kandidati imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati viših razreda odnosno godina studija i čiji je porodični standard niži.

III – DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE

Sadržana je u obrazcu koji su svi zainteresovani kandidati dužni preuzeti u Fondu “IKRE” ili info- punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo – šalter – sala.

Zainteresovani kandidati su obavezni uz potrebnu dokumentaciju dostaviti i ovjerenu Izjavu da su saglasni da se njihovi lični podaci mogu obrađivati i objaviti u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH” broj 49/06). Obrazac Izjave se može preuzeti uz obrazac u Fondu “IKRE” ili info- punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo – šalter- sala.

IV – KONKURS OSTAJE OTVOREN DO 15. NOVEMBRA 2012. GODINE

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se LIČNO ILI PUTEM POŠTE PREPORUČENO U FOND KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA – ŽRTAVA RATA “IKRE”, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 61, 71 000 Sarajevo.

Fond “IKRE” će po odabiru kandidata, spisak odabranih kandidata objaviti u dnevnom listu u kojem je bio objavljen konkurs za dodjelu stipendija, a najkasnije u roku od 40 dana od dana zaključenja konkursa.

Na Odluku o izboru kandidata i dodjelu stipendija Fonda “IKRE” može se podnijeti prigovor Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja odluke o izboru kandidata.

APSOLVENTI FAKULTETA NEMAJU PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI.

OBRAZCI ZA DODJELU STIPENDIJA MOGU SE DOBITI U FONDU “IKRE” I NA INFO PUNKTU MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO – ŠALTER – SALA.

DOKUMENTI DOSTAVLJENI UZ PRIJAVU NEĆE SE VRAĆATI.

(STUDOMAT.ba)

KOMENTARI NA ČLANAK

JOŠ ČLANAKA IZ OVE RUBRIKE

Konkurs za dodjelu stipendija i obavljanje prakse studentima prava Advokatska kancelarija Stevanović raspisala je konkurs za dodjelu stipendija i obavljanje prakse u periodu od decembra 2015. do decembra 2016. godine....
STUDOMAT.ba na Šestom sajmu stipendija: Veliko interesovanje studenata Danas je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan 6. Sajam stipendija u organizaciji Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Saraje...
Pogledajte koje su to trenutno dostupne stipendije Početak nove akademske godine vrijeme je potrage za stipendijama koje će olakšati studentski život i finansiranje školovanja. Portal STUDOMAT.ba donos...
KS: Konkurs za dodjelu stipendija Fonda “IKRE” za školsku/akademsku 2015/2016. godinu Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata “IKRE” uz suglasnost Ministarstva ...
Fond Bošnjaci: Konkurs za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2015/2016. godini Fond Bošnjaci je raspisao konkurs za dodjelu 142 stipendije od čega 92 za koje finansijska sredstva obezbjeđuje Fond Bošnjaci i 50 za koje finansijska...
BBI banka: Otvoren konkurs za dodjelu stotinu stipendija za učenike i studente Sarajevske regije U okviru podjele 500 stipendija za djecu iz BiH bez jednog ili oba roditelja iz Fonda "Sheikh Saleh Kamel", do 8. septembra 2015. godine otvoren je ko...
Vlada Japana nudi stipendiranje studentima iz BiH na japanskim univerzitetima Vlada Japana nudi četiri programa stipendiranja za studente iz Bosne i Hercegovine koji žele studirati na japanskim univerzitetima u sklopu MEXT (Mini...
Univerzitet Politecnico di Milano: 100 stipendija za Master studije 2015/16 Italijanski univerzitet Politecnico di Milano dodjeljuje stranim studentima, državljanima zemalja koje nisu članice EU, stotinu stipendija za master s...
Program stipendija njemačke privrede za zemlje Zapadnog Balkana 2015. Odbor njemačke privrede za Istok (OA) u saradnji sa Saveznim ministarstvom za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) raspisao je Program stipendija njemačk...
Fond Bošnjaci: Konkurs za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2014/2015. godini Fond Bošnjaci raspisao je konkurs za dodjelu stipendija u školskoj/akademskoj 2014/2015. godini učenicima i studentima iz Bosne i Hercegovine. 90 stip...