UNSA: Saopštenje za javnost nakon vanredne sjednice Senata

Senat Univerziteta u Sarajevu je na vanrednoj sjednici, održanoj 05.09.2012. godine, razmatrao Odluku Vlade Kantona Sarajevo u vezi sa nedavanjem saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo na imenovanje prof. dr. Muharema Avdispahića za rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2012–2016. godine zbog navodnih grešaka u proceduri.


pfsarajevo

Senat Univerziteta u Sarajevu je na vanrednoj sjednici, održanoj 05.09.2012. godine, razmatrao Odluku Vlade Kantona Sarajevo u vezi sa nedavanjem saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo na imenovanje prof. dr. Muharema Avdispahića za rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2012–2016. godine zbog navodnih grešaka u proceduri.

Saopštenje Službe za odnose s javnošću UNSA

“Tom prilikom članovi Senata su jednoglasno zauzeli stav i donijeli slijedeće Zaključke:

  • Autonomija Univerziteta mora biti sačuvana, a garantovana je članom 22. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju („Službene novine BiH“, br.: 59/07), članom 5. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 22/10) i članom 14. Pravila Univerziteta u Sarajevu i ne smije biti narušena.
  • Senat Univerziteta u Sarajevu ostaje pri stavu da je izabrao rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2012–2016. godine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i podzakonskim aktima, a što je potvrđeno i nalazom Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije Kantona Sarajevo br.: 14-09/10-38-7277-4/12 od 28. 08. 2012. godine.
  • Senat Univerziteta podržava Upravni odbor Univerziteta u provođenju Odluke o imenovanju koju je Upravni odbor ranije donio, br.: 02-34-362/12 od 12. 06. 2012. godine, te predlaže Upravnom odboru Univerziteta da odbije Odluku Vlade Kantona Sarajevo kao neosnovanu i nezakonitu.
  • Za Senat Univerziteta u Sarajevu legitimni rektor nakon 01. 10. 2012. godine je prof. dr. Muharem Avdispahić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te je jednoglasno zauzet stav da je on jedini rektor koji nakon 01. 10. 2012. godine može sazivati i predsjedavati sjednicama Senata Univerziteta u Sarajevu.
  • Zaključci Senata Univerziteta u Sarajevu bit će dostavljeni svim sredstvima javnog informiranja.”

Senat UNSA prolongirao odluku o produženju roka za upis na drugi ciklus studija

Na današnjoj vanrednoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, raspravljalo se i o inicijativi Studentskog parlamenta UNSA koja je imala za cilj produženje konkursa za upis na II ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu.

Iz SPUS-a je saopšteno da je Senat prepoznao problem i kroz raspravu senatori su pokušavali naći najbolje rješenje za sve studente i fakultete uključene u ovaj problem.

Zaključeno je da je problem kompleksan, jer se odnosi na veliki broj fakulteta članica Univerziteta, na kojima su situacije sa ispitnim i drugim obavezama, vezanim za prijavu na ovaj konkurs, potpuno različite. Na nekim fakultetima ispitni rokovi u septembarskom (popravnom) roku zakazani su u mjesecu oktobru, što je potpuno suprotno akademskom kalendaru UNSA, kao i Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, na drugim fakultetima ispiti su u zakonskim okvirima, ali studenti imaju odbranu diplomskih radova krajem septembra ili čak početkom oktobra, dok na nekim fakultetima rok konkursa ne stvara nikakve probleme.

Prema tome Senat je obavezao dekane fakulteta i Studentski parlament UNSA, kao i matične asocijacije fakulteta da jasno definišu probleme u vezi prijave na svakom fakultetu posebno i da skupa sa dekanima i upravnim tijelim tih fakulteta ponude najbolja rješenja. Preporučeno je da Studentski parlament UNSA zajedno sa studentskim asocijacijama definisane probleme pokuša riješiti sa dekanima tih fakulteta, gdje je naglašeno da dekani imaju slobodu da u ovim situacijama i donesu odluke o produženju konkursa, i tako otklone diskriminaciju kojoj su sadašnjim stanjem studenti izloženi.

Ukoliko se ovi zaključci Senata ne ispune, Studentski parlament UNSA će zakazati novu vanrednu sjednicu Senata, na kojoj će onda Senat Univerziteta u Sarajevu biti upoznat sa svim slučajevima i fakultetima na kojima se diskriminacija studenata javlja, te pritom donijeti odluke o rješenju situacije, navodi se u saopštenju SPUS-a.

 (STUDOMAT.ba)