UNSA: Održana 23. sjednica Senata Univerziteta

Na održanoj sjednici članovi Senata su upoznati sa aktivnostima u vezi sa predstojećom institucionalnom akreditacijom Univerziteta u Sarajevu te posjetom Komisije za eksternu evaluaciju Univerziteta u Sarajevu u periodu od 30. juna do 3. jula 2014. godine.


univerzitet u sarajevu cover2

Senat Univerziteta u Sarajevu je 25. juna 2014. godine održao redovnu 23. sjednicu sa 14 tačaka dnevnog reda.

Na održanoj sjednici članovi Senata su upoznati sa aktivnostima u vezi sa predstojećom institucionalnom akreditacijom Univerziteta u Sarajevu te posjetom Komisije za eksternu evaluaciju Univerziteta u Sarajevu u periodu od 30. juna do 3. jula 2014. godine.

Članovi Senata Univerziteta u Sarajevu su usvojili Prijedlog Finansijskog plana za 2015, 2016. i 2017. godinu Univerziteta u Sarajevu. Prijedlog Finansijskog plana bit će upućen Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu na usvajanje.

Utvrđen je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu. Prijedlog Odluke prosljeđuje se Vladi Kantona Sarajevo na konačno odlučivanje.

Senat Univerziteta u Sarajevu je donio Odluku o produženju roka za izradu općih i pojedinačnih akata Univerziteta u Sarajevu/organizacionih jedinica (pravilnici, poslovnici itd.) za dodatnih dvanaest mjeseci i isti traje do 28. 6. 2015. godine. Odluka je donijeta shodno preporukama Odbora za normativna pitanja Senata Univerziteta u Sarajevu, a uvažavajući činjenicu kasnog formiranja Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu (isti je konstituiran 17. 1. 2014. godine), kao i nedonošenje provedbenih podzakonskih akata nadležnog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, što je iz objektivnih razloga onemogućilo izradu općih i pojedinačnih akata Univerziteta/organizacionih jedinica u roku utvrđenom članom 214. Statuta Univerziteta.

U okviru realiziranih obaveza predviđenih Statutom Univerziteta u Sarajevu kojima je propisano formiranje odbora kao stručnih i savjetodavnih tijela Senata Univerziteta, na održanoj sjednici usvojen je Prijedlog sastava Odbora za međunarodnu saradnju, Odbora za fondove i stipendije, Odbora za univerzitetska priznanja i Odbora za sport i tjelesni odgoj.

Na održanoj sjednici je izvršen izbor u akademska zvanja za 18 nastavnika sa pet fakulteta i dvije akademije Univerziteta u Sarajevu.

Senat Univerziteta u Sarajevu je donio Odluku o raspisivanju konkursa za izbore akademskog osoblja na: Ekonomskom fakultetu, Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Filozofskom fakultetu, Mašinskom fakultetu, Medicinskom fakultetu, Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu i Stomatološkom fakultetu sa klinikama.

Data je prethodna saglasnost na Listu kandidata koji ispunjavaju uvjete Konkursa za izbor direktora Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu.

Date su saglasnosti na angažman nastavnika sa drugih univerziteta iz zemlje i inozemstva.

Na održanoj sjednici donijete su odluke za 26 kandidata u postupku stjecanja doktorata nauka na jedanaest fakulteta.

Senat Univerziteta u Sarajevu je u okviru tačke „Saglasnosti na nastavne planove i programe“ dao saglasnosti na:
• izmjene nastavnog plana i programa trećeg ciklusa studija (doktorski studij) lingvističke bosnistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu;
• nastavni program za prvi i drugi semestar doktorskog studija na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu;
• izmjene i dopune nastavnog plana prvog ciklusa studija na Odsjeku za računarstvo i informatiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;
• izmjene i dopune nastavnog plana i nastavnog programa za prvi ciklus studija na svim odsjecima Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;
• izmjene nastavnog plana i programa na Odsjeku za mašinske konstrukcije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Senat Univerziteta u Sarajevu je u okviru tačke „Raspisivanje konkursa za upis kandidata na treći ciklus studija“ dao saglasnosti na:
• raspisivanje konkursa za upis studenata na treći ciklus studija (doktorski studij) pod nazivom „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2014/2015. godini;
• raspisivanje konkursa za upis studenata na treći ciklus studija (doktorski studij)
pod nazivom „Doktorski studij stomatologije” na Stomatološkom fakultetu sa klinikama u Sarajevu u studijskoj 2014/2015 godini;
• raspisivanje ponovljenog konkursa za upis studenata na treći ciklus studija (doktorski studij) pod naslovom „Farmaceutska istraživanja” na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2014/2015. godini;
• raspisivanje konkursa za upis studenata trećeg ciklusa (doktorski studij) iz lingvističke bosnistike na Odsjeku za bosanski, hrvatski, srpski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini;
• raspisivanje konkursa za upis druge generacije studenata trećeg ciklusa studija po bolonjskoj shemi (doktorski studij) književnost i kultura na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini;
• raspisivanje konkursa za upis druge generacije studenata trećeg ciklusa studija po bolonjskoj shemi (doktorski studij) iz historije (smjerovi: Prostor Bosne i Hercegovine u kontekstu antičke Evrope i Mediterana, Historija srednjovjekovne Bosne, Historija Bosne i Hercegovine u osmanskom periodu (1463–1839), Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini;
• raspisivanje konkursa za upis druge generacije studenata trećeg ciklusa studija po bolonjskoj shemi (doktorski studij) iz matične oblasti germanistika – njemački jezik i njemačka književnost u kontekstu medijske kulture na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini;
• raspisivanje konkursa za upis studenata na treći ciklus studija (doktorski studij) na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2014/2015. godini;
• raspisivanje konkursa za upis druge generacije studenata na treći ciklus studija (doktorski studij) na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini.

Usvojena je rang-lista primljenih kandidata na treći ciklus studija (doktorski studij) pod nazivom „Farmaceutska istraživanja” na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Data je saglasnost na program edukacije iz oblasti viktimologije (necikličnog obrazovanja) u okviru programa cjeloživotnog učenja na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

Senatori su upoznati sa aktivnostima na realizaciji Ugovora o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, te je usvojen Izvještaj Komisije za raspodjelu sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o rezultatima drugog internog poziva.

U okviru tačke „Međunarodna saradnja“ Senat je upoznat da su na sastanku održanom 17. 4. 2014. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu, i gospodin Quan Xiaohui, direktor Ureda za međunarodnu saradnju Northwest Normal univerziteta, Kina, potpisali Pismo namjere kojim su se saglasili da svako sa svoje strane zajednički i sistematski radi na stvaranju uvjeta koji bi vodili osnivanju Konfučijevog instituta u Bosni i Hercegovini u okviru Univerziteta u Sarajevu, s ciljem promocije kineske kulture i jezika i jačanja kulturno-obrazovne saradnje između Bosne i Hercegovine i NR Kine.

Senat Univerziteta u Sarajevu je podržao pokretanje aktivnosti kako bi se stvorile pretpostavke za potpisivanje ugovora o osnivanju Konfučijevog instituta.

Senat je usvojio Izvještaj Komisije za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Univerziteta u Sarajevu.

Na održanoj sjednici Senata senatori su informirani o Evropskom samitu mladih: 100 za narednih 100 u Dunavskoj regiji, koji je održan u periodu od 4. do 8. juna 2014. godine na Univerzitetu u Sarajevu. Evropski samit mladih okupio je 100 mladih ljudi, profesionalaca iz ukupno 17 zemalja, koji su uz podršku 40 predavača, predstavnika političkog, javnog i akademskog života, analizirali problematičnu sadašnjost i zajedno tražili način kako pisati bolju budućnost. Samit je održan uz podršku Univerziteta u Sarajevu, Danube Competence centra te Evropskog foruma Alpbach. Također, članovi Senata su informirani i da je u organizaciji Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu od 18. do 21. juna 2014. godine održana međunarodna naučna konferencija organizirana povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata The Great War: Regional Approaches and Global Contexts, te da se na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu od 24. do 28. juna održava međunarodna naučna konferencija „Pucnji iz Sarajeva, 1914: Događaj. Narativ. Pamćenje.“ koja je okupila oko 100 naučnika, istraživača i studenata iz 20 zemalja.

Predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu su informirali članove Senata o završetku ovogodišnje Univerzitetske sportske lige (UNSA liga).

Senatori su informirani da je u sklopu implementacije Tempus projekta BIHERIT 2. jula 2014. godine planirano održavanje radionice za studente i akademsko osoblje iz oblasti arheologije i naslijeđa na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a da će se 3. jula 2014. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu održati završna regionalna konferencija o temi Izvođenja nastave iz oblasti arheologije kroz Bolonjski proces. Cilj radionice jeste predstavljanje projekta široj javnosti, studentima, zaposlenicima na Univerzitetu u Sarajevu te javnim ustanovama. Regionalna konferencija će kroz tematiku Bolonjskog procesa u oblasti arhitekture predstaviti iskustva u implementaciji Bolonje u oblasti arhitekture i naslijeđa, kao i iskustva studenata kroz projekat, saopšteno je iz Univerziteta u Sarajevu.

(unsa.ba)