Univerzitetu u Sarajevu dodijeljena institucionalna akreditacija

Analizirajući izvještaj Komisije stručnjaka, kao i preporuku Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je ocijenilo da su ispunjeni svi propisani uslovi za izdavanje institucionalne akreditacije, te je 18.09.2014. godine donijelo Rješenje kojim se Univerzitetu u Sarajevu dodjeljuje institucionalna akreditacija.


Analizirajući izvještaj Komisije stručnjaka, kao i preporuku Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je ocijenilo da su ispunjeni svi propisani uslovi za izdavanje institucionalne akreditacije, te je donijelo Rješenje kojim se Univerzitetu u Sarajevu dodjeljuje institucionalna akreditacija.

Advertisements

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Komisije za ocjenu usklađenosti rješenja o akreditaciji visokoškolske ustanove „Univerzitet u Sarajevu“, a na osnovu zaključka sa 17. sjednice Stručnog kolegija Agencije, održane 26. 9. 2014. godine, donijela Rješenje da se u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini izvrši upis visokoškolske ustanove „Univerzitet u Sarajevu“.

Univerzitet u Sarajevu je, u organizacionom pogledu, velika i složena javna ustanova čiju osnovnu strukturu danas čini trideset organizacionih jedinica – dvadeset i dva fakulteta, tri akademije i pet naučno-istraživačkih instituta, unutar šest grupacija iz područja društvenih, humanističkih, medicinskih, tehničkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka te umjetnosti. Među pridruženim članicama Univerziteta su Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka i Zemaljski muzej BiH, te druge univerzitetske jedinice.

Advertisements

– Osnovno strateško opredjeljenje Univerziteta u Sarajevu je da bude autonomna akademska zajednica nastavnika, istraživača, umjetnika i studenata, inkorporirana u međunarodnu univerzitetsku i akademsku zajednicu. Pored internacionalizacije kao jednog od ključnih strateških ciljeva, Univerzitet ima za cilj kontinuirano jačati svoju ulogu odgovorne institucije unutar društvene zajednice u kojoj djeluje te ulogu prepoznatljivog središta naučnog i umjetničkog rada koje okuplja timove domaćih i međunarodnih stručnjaka i umjetnika oko projekata relevantnih u domaćem, regionalnom te širem društvenom kontekstu i okruženju, naglašava prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu.

Kao vodeći univerzitet u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Sarajevu se ne ograničava samo na pitanje domaće institucionalne akreditacije, već je činio i značajne korake ka međunarodnoj akreditaciji studijskih programa. Kao uspješne primjere programske akreditacije, navodi se da je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu dobio akreditacije od nekoliko akreditacijskih kuća: Bureau Veritas (ISO 9001:2008), AQA, EFMD (EPAS), kao i uspješno okončan proces međunarodnog akreditiranja studijskih programa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od ASIIN-a, njemačke akreditacione agencije. Riječ je o četiri studijska programa prvog ciklusa studija: „Automatika i elektronika“, „Elektroenergetika“, „Računarstvo i informatika“ te „Telekomunikacije“. Također, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je poduzeo odgovarajuće korake ka međunarodnoj akreditaciji studijskih programa, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću Univerziteta u sarajevu.

(STUDOMAT.ba)