Tuzlanski kanton uvodi nova pravila za privatne univerzitete

Najveći fokus je stavljen na rad privatnih univerziteta, koji će po pravilima sada biti u istoj ravni kao i Univerzitet u Tuzli.


Foto: Envato
Foto: Envato

Pred zastupnicima u Skupštini Tuzlanskog kantona do kraja ovog mjeseca bi se trebao naći novi oblik zakona o visokom obrazovanju, koji predviđa nekoliko krucijalnih izmjena. Najviše ih se odnosi na privatne univerzitete koji će morati funkcionirati po novim pravilima.

Advertisements

U cilju nadogradnje postojećih zakonskih rješenja te razvoja i unapređenja visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, Kantonalna vlada je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kantonalnog zakona o visokom obrazovanju, koji se sada upućuje u skupštinsku proceduru.

Kantonalni ministar obrazovanja i nauke Elvis Baraković za Klix.ba kaže da je stručna grupa sastavljena od univerzitetskih profesora, predstavnika inspekcija i sindikata visokog obrazovanja, u proteklih godinu i po aktivno radila na kreiranju izmjena i dopuna zakona.

Nacrt zakona je u junu ove godine usvojen od Vlade TK, nakon čega je upućen Kantonalnoj skupštini koja ga je jednoglasno usvojila u julu. Ovo zakonodavno tijelo uspostavilo je rok javne rasprave od 45 dana, koji je istekao 30. augusta, nakon čega je naše ministarstvo, sumirajući primjedbe i sugestije, formiralo prijedlog zakona, koji je dobio jednoglasnu podršku vlade te je upućen dalje prema Skupštini TK, pojasnio nam je Baraković.

Jača kontrola privatnih univerziteta

Na izmjene zakona čekalo se duži period, a najveći fokus je stavljen na rad privatnih univerziteta, koji će po pravilima sada biti u istoj ravni kao i Univerzitet u Tuzli, što se prvenstveno odnosi na poštivanje svih standardnih normativa, zakonskih propisa i zaštite prava studenata.

Mi smo dosad imali takvu praksu da je visokoškolska ustanova sa sjedištem izvan Tuzlanskog kantona za organizranje nastave u našem kantonu morala imati samo saglasnost vlade i resornog ministarstva. Sada se to prebacuje na skupštinu, jer želimo da ona raspravlja o opravdanosti osnivanja nove visokoškolske ustanove, odnosno dislociranog odjeljenja, pojašnjava nam Baraković.

Nakon što budu usvojene izmjene zakona, Kantonalna skupština će također imati ingerenciju da utvrđuje postojanje društvene opravdanost za organizaciju takvog studija u Tuzlanskom kantonu.

Pod društvenom opravdanošću podrazumijeva se nepostojanje sličnog studijskog programa na nekoj od visokoškolskih ustanova ili postojanje potrebe za određenim kadrovima na tržištu rada na području kantona, navodi resorni ministar.

Izmjenama i dopunama, između ostalog, uređuje se i segment koji se tiče roka za podnošenje zahtjeva za akreditaciju novoosnovane visokoškolske ustanove koja ima licencu, odnosno dozvolu za rad.

Minimalan rok u kojem je licencirana visokoškolska ustanova ovlaštena i dužna podnijeti takav zahtjev je tri, a maksimalan pet godina po dobijanju licence. Ova oblast prethodno nije bila definisana. Također, propisuje se da se visokoškolskoj ustanovi koja nije dobila institucionalnu akreditaciju oduzima dozvola za rad (licenca), uz naglasak da je ta ustanova upisanim studentima obavezna omogućiti završetak studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi i na odgovarajućem studijskom programu. Ovim se pruža pravna i socijalna sigurnost studentima koji su svoj studij započeli na visokoškolskoj ustanovi koja nije dobila institucionalnu akreditaciju, pojašnjava Baraković.

Izmjene zakona u dijelu koji se odnosi na jačanje pravne i socijalne sigurnosti studenata poučene su, između ostalog, kroz primjer Američkog univerziteta u Tuzli, koji se nalazi u okovu brojnih afera, a status studenata trenutno nije razriješen.

Predmet u vezi s Američkim univerzitetom je u Tužilaštvu TK koje će odlučiti o njegovoj daljnjoj sudbini. Oni u ovom trenutku imaju akreditaciju, a mi ćemo uskoro pokrenuti postupak ispitivanja uslova te akreditacije koju je dodijelila Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, kaže Baraković, istaknuvši da u Tuzlanskom kantonu trenutno djeluju dvije neakreditovane visokoškolske ustanove.

Zakon o visokom obrazovanju u novom obliku također će donijeti i nove ovlasti inspekcijama koje će skupa s resornim ministarstvom provjeravati zakonitost rada svih visokoškolskih ustanova.

Regulisanje problema studenata

U Tuzlanskom kantonu trenutno postoji samo jedna javna visokoškolska ustanova, a to je Univerzitet u Tuzli, koji će nakon izmjena zakona u cijelosti preuzeti finansiranje plaća, naknada plaća i drugih naknada zaposlenicima u javnoj visokoškolskoj ustanovi.

Također, izmjenama je predviđena i nova norma, a to je da Univerzitet u Tuzli postaje visokoškolska ustanova od posebnog značaja za kanton.

Ono što je također novina je da se regulišu brojni problemi studentske populacije, pa tako studenti koji studij nisu okončali do kraja akademske 2019/2020. godine imaju mogućnost to učiniti do 2024/2025. godine, dodaje Baraković.

Zakonom u novom obliku stvorit će se i pravni osnov za uspostavljanje Kantonalnog savjeta za visoko obrazovanje, čiji je zadatak razvoj i unapređenje visokog obrazovanja na području kantona.

Ovo tijelo imenovat će vlada, a činit će ga predstavnik Ministarstva obrazovanja i nauke TK, uz pet predstavnika akreditovanih visokoškolskih ustanova sa sjedištem u kantonu, od čega minimalno tri predstavnika javne visokoškolske ustanove te jedan predstavnik privrede.