Transparency International BiH: Konkurs za popunu radnog mjesta “Istraživač/Analitičar”

Nevladina organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), je članica globalne koalicije za promociju vladavine prava i borbu protiv korupcije.


Nevladina organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), je članica globalne koalicije za promociju vladavine prava i borbu protiv korupcije.

Advertisements

U sklopu svojih aktivnosti, TI BiH, između ostalog provodi istraživanja zakonskog okvira i prakse u blasti borbe protiv korupcije, kao i istraživanja vezana za specifične slučajeve nepravilnosti i zloupotrebe na osnovu kojih TI BiH postupa prema relevantnim institucijama.

U sklopu navedenih aktivnosti, organizaciji je potrebna visoko motivisana osoba za poziciju istraživača/analitičara koji će provoditi aktivnosti istraživanja i analize podataka, i učestvovati na istraživačkim projektima TI BiH. Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, sa mogućnošću produženja ugovora o radu.

Broj izvršilaca: 1, Mjesto rada: Banja Luka/Sarajevo (u zavisnosti od mjesta boravišta odabranog kandidata)

Opis posla i zaduženja:

 • Samostalno provođenje istraživanja i učestvovanje u obavljanju istraživanja koje provodi TI BiH;
 • Analiza podataka i pisanje analitičkih izvještaja na osnovu prikupljenih podataka;
 • Prikupljanje i analiza dokumentacije i relevantnih informacija i činjenica u vezi sa slučajevima po kojima postupa TI BiH.

Neophodno je da kandidati ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Završen fakultet društvenog smjera (VII stepen)
 • Poznavanje pravnog okvira i političke i ekonomske situacije u zemlji
 • Minimum 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje metoda društvenih istraživanja
 • Izražene analitičke sposobnosti
 • Aktivno poznavanje i korištenje engleskog jezika (pismeno i usmeno)
 • Poznavanje rada na računaru-korištenje MS Office paketa,
 • Organizacijske sposobnosti, komunikativnost, profesionalnost i pouzdanost
 • Sposobnost rada u timu.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:

Advertisements
 • Curriculum vitae
 • Ovjerenu fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi (nostrifikovanu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u BiH),
 • Potvrdu ili uvjerenje kao dokaz o vrsti radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja (potvrda treba da sadrži  vrstu stručne spreme predviđene za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta I opis poslova, preciziran period radnog angažovanja, te ostale relevantne podatke za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva),
 • Izjavu datu pred nadležnim organom (jedinicom lokalne samouprave) da kandidat nije osuđivan za izvršenje krivičnog djela, te da se protiv njega ne vodi krivični postupak pred domaćim ili stranim sudom (kanditati ne moraju dostavljati uvjerenja o nekažnjavanju i nevođenju krivičnog postupka).
 • Primjerak članka/teksta/analize/istraživanja čiji je kandidat autor ili na kojem je učestvovao/la, s ciljem potvrde prethodnog iskustva u provođenju analiza i istraživanja.

Raspon plate: 1100 – 1300 KM.

Aplikacione prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa kandidati su dužni dostaviti poštanskim putem na adresu: Gajeva 2 u Banjaluci sa naznakom “Prijava na konkurs”. U aplikaciji je neophodno naglasiti preferirano mjesto rada (Sarajevo ili Banja Luka).

Za sve dodatne informacije, kandidati mogu kontaktirati organizaciju na email: info@ti-bih.org.

Konkurs je otvoren do 7.8.2014. godine.

Najviše rangirani kandidati će biti pozvani na razgovor najkasnije 14 dana od dana završetka konkursa.

Transparency International BiH zadržava sva prava prilikom odabira kandidata i nije obavezan dati komentar na pristigle prijave koje nisu zadovoljile kriterije konkursa. TI BiH zadržava pravo da poništi konkurs u slučaju da kandidati ne zadovolje uslove navedene u konkursu. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

(ti-bih.org)