Sud BiH: Javni oglasi za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Sud Bosne i Hercegovine raspisao je Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, do 2 (dvije) godine, za ukupno 9 radnih mjesta. Javni oglas je otvoren do 24.01.2014. godine.


Foto: BHRT
Foto: BHRT

Sud Bosne i Hercegovine raspisao je Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, do 2 (dvije) godine, za ukupno 9 radnih mjesta. Javni oglas je otvoren do 24.01.2014. godine.

[divider]

Bosna i Hercegovina
SUD BOSNE I HERCEGOVINE
Sarajevo, 15.01.2014. godine

Na osnovu člana 11. stav (1) Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 49/09, 74/09 i 97/09), člana 1. Poslovnika o radu Suda BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 82/05 i 60/11) i člana 4. Memoranduma o razumijevanju između Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i Suda Bosne i Hercegovine o realizaciji budžetske podrške sektoru pravosuđa, u vezi sa Operativnim memorandumom o razumijevanju potpisanim između Nadzornog tijela za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina i Evropske unije, a u vezi sa Odlukom o potrebi prijema broj Su: 03-13/14 od 15.01.2014. godine, raspisuje se

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, do 2 (dvije) godine, na sljedeća radna mjesta:

1. Pravni savjetnik-asistent u Pravnom odjeljenju – 3 (tri) izvršioca

 • vrši redovan pregled svih dokumenata vezanih za određeni predmet;
 • vodi evidencije i stara se o poštivanju zakonskih, kao i ostalih važnih rokova vezanih za efikasno i blagovremeno postupanje u predmetima;
 • preduzima sve radnje kako bi se zaštitila tajnost povjerljivih informacija i spriječilo otkrivanje takvih  informacija;
 • izrađuje nacrte sudskih odluka;
 • po zahtjevu sudija i rukovodioca/zamjenika rukovodioca Odjeljenja analizira domaće krivično zakonodavstvo i druge domaće propise kao i druge dokumente iz oblasti međunarodnog prava;
 • proučava propise koji se na konkretan slučaj imaju primijeniti, stručnu literaturu, zauzete pravne stavove, pravna shvatanja, kao i donijete načelne stavove i načelna mišljenja koja se odnose na pravna pitanja koja se postavljaju u konkretnom slučaju;
 • po potrebi pomaže u prikupljanju i analizi statističkih podataka, kao i u pripremi izvještaja;
 • redovno podnosi izvještaj o radu predsjedniku sudskog vijeća i rukovodiocu/zamjenika rukovodioca Odjeljenja;
 • pruža pomoć u radu sudijama i sudskim vijećima Odjela I i II Krivičnog i Apelacionog  odjeljenja;
 • po zahtjevu rukovodioca/zamjenika rukovodioca Odjeljenja  koordinira rad tima koji pruža podršku sudijama i sudskom vijeću i vrši nadzor nad radom stručnog saradnika i pripravnika;
 • obavlja i druge poslove po nalogu sudija  i rukovodioca/zamjenika rukovodioca Odjeljenja.
  USLOVI: završen pravni fakultet; položen pravosudni ispit; 1 (jedna) godina iskustva na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita; odlično poznavanje krivičnog zakona, zakona o krivičnom postupku i drugih propisa Bosne i Hercegovine, te posjedovanje znanja iz međunarodnog prava; poznavanje rada na računaru.

2. Stručni saradnik u Pravnom odjeljenju  – 3 (tri) izvršioca

 • pod direktnim nadzorom pravnog savjetnika i pravnog savjetnika- asistenta pomaže sudijama i vijećima u vođenju predmeta i pripremama za suđenja;
 • pruža pomoć stranama u postupku prilikom planiranja suđenja;
 • prisustvuje suđenju i koordinira podršku drugih službi za potrebe održavanja suđenja, vodi zapisnike i evidencije pitanja koja zahtijevaju dalja postupanja;
 • preduzima sve radnje kako bi se zaštitila tajnost povjerljivih informacija i spriječilo otkrivanje takvih  informacija;
 • vodi evidencije i stara se o poštivanju zakonskih, kao i ostalih važnih rokova vezanih za efikasno i blagovremeno postupanje u predmetima;
 • po potrebi pomaže u prikupljanju i analizi statističkih podataka, kao i u pripremi izvještaja;
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca/zamjenika rukovodioca Odjeljenja  i sudija.
  USLOVI: završen pravni fakultet (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova); položen stručni upravni  ispit; 1 (jedna) godina  radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; odlično poznavanje propisa iz krivične oblasti i propisa koji uređuju sudsku upravu.

3.  Stručni saradnik za informisanje i saradnju sa zajednicom u Odjeljenju za informisanje javnosti – 1 (jedan) izvršilac

 • pomaže u radu i mijenja rukovodioca Odjeljenja u slučaju odsutnosti;
 • po nalogu rukovodioca Odjeljenja provodi mjere i aktivnosti sadržane u strateškim aktima Suda;
 • po nalogu rukovodioca Odjeljenja priprema odgovore u vezi sa zahtjevima za pristup informacijama, saopštenja za javnost, obavještenja za medije, članke i druge informativne materijale, u skladu sa internim aktima;
 • učestvuje u pripremi biltena, brošura i promo materijala i planira distribuciju pomenutog materijala predstavnicima medija i javnosti;
 • prikuplja i priprema za interno distribuiranje informacija koje su od značaja za rad Suda;
 • učestvuje u osmišljavanju i pripremanju press konferencija, javnih tribina, predavanja;
 • u okviru Outreach aktivnosti organizira posjete Sudu BiH;
 • prevodi materijale neophodne za rad Odjeljenja;
 • daje izjave i odgovara na pitanja predstavnika medija, pravnih i fizičkih lica u vezi sa radom Suda i konkretnim predmetima, u skladu sa internim aktima i instrukcijama rukovodioca Odjeljenja;
 • prati i analizira stav javnosti o radu Suda;
 • priprema materijale po nalogu rukovodioca Odjeljenja  za potrebe Suda;
 • po instrukciji rukovodioca Odjeljenja i po odobrenju predsjednice, javno istupa u ime Suda;
 • učestvuje u uspostavljanju i održavanju efikasnih linija komunikacije i saradničkog odnosa sa pojedincima, grupama i udruženjima zainteresiranim za predmete Suda;
 • učestvuje u pripremi izvještaja o radu Odjeljenja;
 • obavlja druge poslove u skladu sa internim aktima i po zahtjevu rukovodioca Odjeljenja.
  USLOVI: završen fakultet društvenog ili humanističkog smjera (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova); 2 (dvije) godine radnog iskustva; položen stručni upravni ipit; poznavanje rada međunarodnih i domaćih sredstava informisanja; dobre sposobnosti u pripremi pisanog materijala; poznavanje rada na računaru; poznavanje engleskog jezika, poznavanje pravosudnog sistema BiH

4. Stručni saradnik  za podršku svjedocima u Odjeljenju za podršku svjedocima – 1 (jedan) izvršilac

 • obezbjeđuje tehničku, psihološku  i druge vrste podrške svjedoku u i izvan Suda, prije, za vrijeme i nakon svjedočenja, na profesionalan i diskretan način;
 • osigurava psihološko savjetovanje za ugrožene svjedoke (djecu, svjedoke sa fizičkim ili psihičkim nedostacima, žrtve zločina, itd.)
 • obezbjeđuje brošure i ostali materijal svjedocima u kojima su sadržana pojašnjenja o sudskom postupku i ulozi svjedoka;
 • procjenjuje potrebe svjedoka i organizuje preduzimanje odgovarajućih mjera (briga za djecu i druge koji ovise o svjedoku za vrijeme njegovog boravka na Sudu)
 • obezbjeđuje da svjedoci imaju ugodan i siguran smještaj, jelo i druge odgovarajuće usluge, kao i odgovarajuću naknadu za dolazak na Sud u skladu sa zakonom;
 • stara se o čuvanju tajnosti podataka o svim pitanjima koja se odnose na žrtve i svjedoke;
 • surađuje sa strankama u postupku vezano za procjenu potreba i podršku svjedocima;
 • surađuje sa drugim odejeljenjima suda, kao i Jedinicom za zaštitu svjedoka pri SIPI u cilju organizovanja bolje podrške svjedocima u skladu sa njihovim psihifizičkim potrebama;
 • kontaktira odgovarajuće organizacije i institucije u Bosni i Hercegovini u cilju obezbjeđenja podrške svjedocima prije i poslije svjedočenja;
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odjeljenja.
  USLOVI: završen fakultet društvenog smjera – Odsjek psihologija ili Odsjek socijalni rad (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova); položen stručni upravni ispit; 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, poželjno iskustvo u radu sa klijentima koji su izloženi različitim vidovima ugroženosti; iskustvo u individualnom radu s klijentima; poželjeno poznavanje rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u oblasti podrške svjedocima; poznavanje rada na računaru.

5. Stručni saradnik – prevodilac u Administrativnom odjeljenju  – 3 (tri) izvršioca

 • obavlja poslove simultanog i konsekutivnog prevođenja za potrebe suđenja;
 • obavlja poslove simultanog i konsekutivnog prevođenja za potrebe sastanaka;
 • prevodi i ovjerava prevode pisanih dokumenata;
 • po zahtjevu stručnog saradnika-koordinatora za informacionu tehnologiju, web stranicu i biblioteku vrši prevođenje svih sadržaja objavljenih na web stranici Suda na engleski jezik;
 • obavlja i druge poslove po nalogu sudija, predsjednika vijeća i registrara.
  USLOVI: završen filozofski fakultet, Odsjek za engleski jezik (visoka stručna sprema ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova), položen stručni ispit, položen ispit za sudskog tumača  i 3 (tri) godine iskustva na poslovima prevođenja.

6. Referent specijalist za podršku korisnicima u Odjeljenju za informaciono komunikacione tehnologije –  1 (jedan) izvršilac

 • neposredno pruža informatičku podršku krajnjim korisnicima uz korištenje specijaliziranih aplikacija, te vrši hardverske i softverske popravke;
 • vrši informatičku obuku korisnika;
 • pravovremeno i adekvatno održava računarsku opremu i printere;
 • radi i druge poslove u skladu sa internim aktima i po zahtjevu rukovodioca Odjeljenja.
  USLOVI: završena srednja škola IV stepena; najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje kompjuterske infrastrukture te korisničkih aplikacija i alata

7. Referent specijalist za upravljanje predmetima u Odjeljenju za sudsku pravu – 1 (jedan) izvršilac

 • vodi opštu administraciju vezanu za vođenje elektronskih i fizičkih predmetnih spisa (otvaranje predmetnih spisa, zavođenje primljenjih dokumenata pripremanje indeksa predmetnih spisa, distribucija dokumentacije, redovno ažuriranje predmetnih spisa itd);
 • skenira primljene dokumente, pohranjuje ih na server (Zylab baza) i distribuira elektronskim putem;
 • dodjeljuje sigurnosne postavke za pristup skeniranim dokumentima za korisnike;
 • osigurava integritet i sigurnost podataka u javnim i povjerljivim spisima;
 • prima zahtjeve za pristup informacijama i dokumentima i pruža pomoć prilikom vršenja uvida u spise od strane učesnika u postupku ili drugih lica;
 • upravlja predmetima (prati kretanje spisa, na dnevnoj osnovi iz baze podataka povlači distribucijsku listu i prema istoj dostavlja predmete sudijama za sljedeći dan/izdvaja spise po datumima evidencija i internom dostavnom knjigom dostavlja u rad sudijama,  zadužuje sudije, ulaže dokumente u spis, odlaže spise po rastućem broju/po datumu slijedećih ročišta ili drugoj evidenciji);
 • koristi  informatičku bazu podataka –softwer za  CMS (vrši pohranjivanje i ažuriranje u bazi podataka, vrši redovnu provjeru predmeta spisa, arhivira spise, vrši spajanje i razdvajanje predmeta);
 • vrši redovnu provjeru predmetnih spisa da bi se osiguralo njihovo pravilno vođenje;
 • ostvaruje kontakte sa eksternim institucijama kako bi se obezbijedilo blagovremeno obavljanje poslova po predmetima (Tužilaštvo, branioci, KPZ-ovi,  SIPA, MUP, granična policija itd) ;
 • učestvuje u izradi redovnih statističkih izvještaja za potrebe suda i drugih institucija;
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odjeljenja.
  USLOVI: završena srednja škola IV stepena; položen stručni upravni ispit; 1 (jedna) godina radnog iskustva  na istim ili sličnim poslovima; odlično poznavanje rada na računaru, te osnovno znanje u radu sa bazama podataka; poželjno poznavanje engleskog jezika.

8. Referent specijalist-administrativno-tehnički asistent za sudske prepise u Odjeljenju za sudsku pravu – 1 (jedan) izvršilac

 • obavlja daktilografske i stenografske poslove za potrebe sudije na službenim jezicima Suda Bosne i Hercegovine, kao i na engleskom jeziku po potrebi;
 • koristi informatičku bazu podataka –softwer za  CMS (vrši pohranjivanje i ažuriranje u bazi podataka, vrši redovnu provjeru predmeta spisa);
 • učestvuje u izradi redovnih internih statističkih izvještaja za potrebe suda i drugih institucija;
 • razmjenjuje informacije elektronskim putem, prati kretanje spisa putem kartona kontrole kretanja, dostavlja spis sudiji i učestvuje u planiranju ročišta;
 • pregleda transkripte i zapisnike da bi se osigurala njihova tačnost i obezbijedila zaštita povjerljivih informacija;
 • vrši redigovanje povjerljivih dijelova zapisnika kako bi se obezbjedila zaštita povjerljivih podataka;
 • vrši arhiviranje transkripta i drugih zapisa po potrebi;
 • vrši po  zahtjevu rukovodioca administrativne i druge uredske poslove vezane za vođenje sudskih spisa, te obavlja i druge poslove vezane za opštu administraciju Odjeljenja;
 • izvršava druge poslove po zahtjevu rukovodioca Odjeljenja.
  USLOVI: završena srednja škola IV stepena; položen ispit za daktilografe I a ili I b klase; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru; 1 (jedna) godina radnog iskustva na daktilografskim poslovima; poželjno iskustvo u radu na sudu kao i poznavanje engleskog jezika.

9. Referent specijalist audio-video tehničar u Odjeljenju za sudsku pravu – 1 (jedan) izvršilac

 • pod direktnim nadzorom stručnog saradnika-koordinatora za informacionu   tehnologiju, web stranicu i biblioteku i rukovodioca Odjeljenja:
 • instalira, upravlja i održava audio i video opremu;
 • odgovoran je za fino podešavanje i prilagođavanje sistema nakon instalacije, testiranje sistema prije suđenja, obuku osoblja za upotrebu sistema, kao i za servisiranje i manje opravke sistema;
 • obezbjeđuje snimanje sudskih procesa, konferencija i drugih događaja opremom za audio i video snimanje;
 • vrši sve neophodne pripreme sudnica, posebno priprema ročišta u kojima se pojavljuju zaštićeni svjedoci (tehnička priprema svjeočenja iz posebne prostorije, iza paravana, distorzija slike i tona, korištene pseudonima itd.)
 • pružanje tehničke pomoći pri relazaciji video linka sa drugim zemljama;
 • vrši redigovanje povjerljivih dijelova snimaka kao i izdavanje audio video materijala strankama i medijima;
 • upućuje učesnike u suđenju kako koristiti audio opremu, uključujući mikrofone i sistem monitora u sudnici;
 • prisustvuje i pruža tehničku podršku prilikom uviđaja za potrebe predmeta
 • izvršava manje opravke i rutinsko čišćenje audio i video opreme, obavještava svog nadležnog ukoliko se ukaže potreba za većim opravkama opreme;
 • kontroliše audio-video procese u toku suđenja,
 • radi na  jednostavnijem održavanju računara u sudnici;
 • organizuje i upravlja pohranjivanjem audio snimaka na mrezne resurse Suda (AV arhiva snimaka – server)
 • priprema izvještaja o dužini trajanja ročišta i povjerljivosti pojedinih ročišta koristeći bazu podataka (kalendar suđenja)
 • obavlja i druge poslove po nalogu koordinatora za informacionu tehnologiju, web stranicu i biblioteku i rukovodioca Odjeljenja.
  USLOVI: završena srednja škola IV stepena; položen stručni upravni ispit; 1 (jedna) godina iskustva na istim ili sličnim poslovima; rad na računaru i dobro poznavanje hardware-a.

Javni oglas je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama (do 24.01.2014.).

Uz prijavu na javni oglas, koja sadrži kratku biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati trebaju dostaviti ovjerene kopije slijedećih dokumenata:

 • Diploma fakulteta, odnosno svjedočanstvo o završenoj stručnoj spremi;
 • Uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu za poziciju broj 1,
 • Uvjerenje o položenom ispitu za sudskog tumača za poziciju broj 5,
 • Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu;
 • Potvrdu o radnom iskustvu;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od šest mjeseci;
 • Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ;
 • Izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i  Hercegovine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim oglasom Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti putem pismenog testiranja, te obaviti usmeni razgovor sa kandidatima sa uže liste.

Po završetku izborne procedure, odabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje  o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Sva oglašena radna mjesta popunjavaju se u okviru projekta budžetske podrške sektoru pravosuđa za procesuiranje predmeta ratnih zločina, u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije, a čemu će biti prilagođen angažman izabranih kandidata u okviru gore navedenih opisa radnih mjesta.

Ugovor o radu sa izabranim kandidatima zaključiće se na period do 2 (dvije) godine, a može se raskinuti i prije isteka ovog roka, zavisno od trajanja Projekta, odnosno budžeta odobrenog u okviru Projekta.

Prijave na javni oglas podnose se na adresu:

Sud Bosne i Hercegovine
Ulica Kraljice Jelene br. 88
71 000 Sarajevo, BiH
sa naznakom:
“Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta br. __”

(sudbih.gov.ba)