Sporni studij na FPN u Sarajevu: Sud i definitivno proglasio nevažećim više od 300 diploma

Prema presudi Vijeća Kantonalnog suda u Sarajevu, studij koji je 2009. organiziran na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i definitivno je označen kao nevažeći, a izdate diplome su poništene. Ovim bi se mogla staviti tačka na aferu tešku najmanje dva miliona KM.


FPN UNSA cover

Vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu 6. oktobra 2015. u upravnom sporu tužitelja Javne ustanove Fakulteta političkih nauka u Sarajevu protiv tuženog Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo donijelo je pravosnažnu presudu.

Ključni dio presude

“Iz naprijed navedenog proizilazi da je tužitelj postupio suprotno citiranim odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Pravilnika o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo., broj 11-02-28928/08 od 14. oktobra 2009. godine, kao i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu, broj: 02-05-19288-9/09 od 11. juna 2009. godine, jer je u suprotnosti sa odredbama člana 9. Tačka i) i člana 81. Stav 1 Zakona o visokom obrazovanju objavio Konkurs za prijem kandidata na magistarski studij 4+1 (dakle drugi ciklus u trajanju od jedne godine), iako je nesporno da je od školske 2005/2006. godine na Fakultetu političkih nauka usvojen Model 3+2+3, odnosno tri godine dodiplomskog studija, dvije godine drugog ciklusa ili master studija i tri godine doktorskog studija (tvrdnja da se radi o zajedničkom studiju u smislu člana 44. Zakon o viskom obrazovanju također je neosnovan jer je za isti trebala saglasnost ministarstva, koja također nije pribavljena); da nije proveden pojedinačan postupak ekvivalencije ranije stečenih akademskih titula u skladu sa odredbom člana 167. Stav 1 i 2. Zakona o visokom obrazovanju, a kako bi se utvrdilo da li prijavljeni studenti pojedinačno ispunjavaju uslov za upis na drugi ciklus studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo. Na taj način omogućeno je nezakonito dodjeljivanje akademskog zvanja magistar, suprotno naprijed citiranim odredbama Zakona i Pravilnika, te je istovremeno utvrđena nezakonita cijena studija u iznosu od 5.500,00 KM iako je ista utvrđena u suprotnosti sa Odlukom o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu, a bez prethodno dobijene saglasnosti od Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo”.

Inače, ovo je presuda po tužbi FPN protiv nadležne prosvjetne inspekcije koja je već u svom nalazu studij proglasila nevažećim, kao i sve izdate diplome. FPN je upravnim sporom pokušao osporiti nalaz prosvjetne inspekcije, ali je Kantonalni sud žalbu odbio. Prošle godine FPN je iskoristio vanredni pravni lijek te se žalio Vrhovnom sudu FBiH koji je postupak vratio Kantonalnom sudu u Sarajevu. Ovom presudim Vijeće Kantonalnog suda ponovo je potvrdilo odluku da je studij nevažeći.

Poništeno najmanje 300 diploma

Teufik Hadžiahmetović, student pomenutog studija koji je i pokrenuo cijelu priču, za Klix.ba kaže kako je presudu dobio u petak te je ovim i definitivno utvrđeno da je studij organiziran suprotno važećim zakonskim odredbama.

Hadžiahmetović kaže da je presudom naloženo da se ponište nezakonski izdata zvanja, da se studentima vrati novac koji su uplatili, te je jasno preciziran rok u kojem se to mora učiniti. FPN sve to treba objaviti na oglasnoj ploči kao i na internet stranici Fakulteta.

– U ovoj presudi se kaže da je studij nevažeći, dok je sud po mojoj tužbi ustanovio da je studij ništavan, što je još teža kvalifikacija, navodi Hadžiahmetović.

Prema sudskim presudama ustanovljeno je da je FPN konkurs objavio protivno važećim zakonskim aktima, da je studentima studij naplaćivao 5.500 KM, što je mnogo više od propisane cijene, te da je konačno FPN dao studentima zvanje magistra iako su pohađali samo jednu godinu studija, a državni zakon propisuje da je za to zvanje neophodno da studij traje dvije godine.

Filandra: Žalit ćemo se

Šaćir Filandra, sadašnji dekan FPN, kaže za Klix.ba kako oni presudu još uvijek nisu dobili. Prema Filandrinim riječima ovaj magistarski programa
pohađala su ukupno 333 studenta.

– U magistarskom studiju iz 2009. koji se nastoji učiniti spornim mi smo upisali 333 studenta. U ovoj fazi je bio žalbeni postupak po upravnom sporu. Prema nezvaničnim informacijama spor je Fakultet izgubio. Ako je tačno da je naša žalba odbijena Fakultet će uputiti apelaciju Ustavnom sudu BiH, kaže Filandra za Klix.ba.

S obzirom na to da je studentima naplaćivano blizu 5.500 KM te da je na studij upisano više od 300 studenata ova afera “teška” je skoro dva miliona KM.

No, tek sada treba da se otvori pandorina kutija. Prvenstveno, nadležni organi trebaju istražiti sve osobe koje su odgovorne za pokretanje studija, ali se otvara i pitanje šta će biti sa pravima koje su pojedini studenti ostavrili na osnovu diploma koje su sada proglašene nevažećim.

(Klix.ba)