Prilika za posao: Javni poziv za sekretara/icu Vijeća mladih Brčko distrikta BiH

Javni poziv za sekretara/icu, tajnika/icu Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.


vijece mladih brcko

Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH, u skladu sa Statutom te internim odlukama i procedurama organizacije, raspisuje 5.2.2021. godine Javni poziv za sekretara/icu, tajnika/icu.

Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH je Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH definirano tijelo, koje predstavlja krovnu organizaciju omladinskih udruženja u Brčko distriktu BiH i kao takvo učestvuje u kreiranju politika, programa i strategija za mlade u suradnji/saradnji sa zakonodavnim tijelima.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH je formalno osnovano krajem studenog/novembra 2018. godine, te u svom sastavu trenutno broji 12 omladinskih udruženja upisanih u Registar omladinskih organizacija Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, sa tendencijom širenja.

Opis pozicije

 • Naziv pozicije: Sekretar/ica, tajnik/ica Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH.
 • Tip angažmana: Ugovor o privremenim i povremenim poslovima.
 • Vrijeme rada: Od 1.3. do 30.9.2021. godine.
 • Uslovi rada: Pola radnog vremena.
 • Radno mjesto: Brčko.
 • Naknada/honorar: 450KM neto.

Za sekretar/icu, tajnika/icu Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH može biti izabran/a kandidat/kinja koji ispunjava sljedeće:

Opće uvjete/uslove:

 • Državljanin/ka BiH
 • Punoljetna je mlada osoba (do 30 godina starosti),
 • Spreman/na na timski rad, kreativan/na i otvoren/a osoba.
 • Posebne uvjete/uslove:
 • Nije član/ica neke političke partije ili neke organizacije povezane sa nekom političkom partijom,
 • Upoznat/a je sa radom Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH (strukturom i organizacijom, načinom rada, dosadašnjim aktivnostima),
 • Minimalno dvije godine iskustva u omladinskom ili volonterskom radu,
 • Iskustvo u tehničkim pripremama i organizaciji rada,
 • Poznavanje engleskog jezika,
 • Dobro poznavanje rada na računaru,
 • Poznavanje poslovne korespodencije.

Odgovornosti i zaduženja

Sekretar/ica, tajnik/ica Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH pomaže predsjedniku/ci Skupštine i predsjedniku/ci Vijeća/Savjeta mladih u tehničkoj pripremi sjednica Skupštine i Upravnog odbora i s time u vezi:

 • Brine se o osiguravanju uvjeta za rad Skupštine, Upravnog odbora i radnih tijela;
 • Zaprima inicijative i prijedloge upućene Vijeću/Savjetu mladih i osigurava daljnju obradu;
 • Odgovoran/na je za pravno-tehničku obradu akata i zaključaka usvojenih na sjednici;
 • Odgovoran/na je za obavljanje poslova koje mu nalaže Vijeće/Savjet mladih, za dostavljanje zaključaka i pitanja nadležnim tijelima i službama;
 • Vodi zapisnike sa sjednica;
 • I izvršava druge poslove za koje ga ovlasti predsjednik upravnog odbora.

Mogućnosti:

 • Rad u stručnom i kreativnom timu,
 • Sticanje novih vještina i znanja,
 • Osobno usavršavanje i usavršavanje na polju omladinskog rada,
 • Sticanje poznanstva i umrežavanja.

Svi zainteresirani kandidati/kinje mogu se prijaviti na Javni poziv slanjem:

 • biografije,
 • dva pisma preporuke,
 • popunjenog obrasca prijave (nalazi se uz Javni poziv na Web stranici Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH).
 • izjavom da nije član/ica neke političke partije ili organizacije povezane sa političkom partijom, do 15.2.2021. godine (do 16.00h) poštom na adresu Omladinski centar, Ul. Bosne srebrene br. 6, Brčko 76100, Bosna i Hercegovina.

*Napomena: Na omotnici/koverti napisati: NE OTVARATI, OTVARA KOMISIJA. Omotnicu/kovertu čvrsto zapečatiti.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. Kandidati koji ispunjavaju osnovne kriterije bit će pozvani na informativni razgovor koji će se održati od 16. do 21.2.2021., nakon čega slijedi žalbeno razdoblje od 22. do 28.2.2021. godine.

Komisija zadržava pravo otkazati javni poziv. Dokumentacija zaprimljena od kandidata neće se vratiti.

Konačna lista bodova bit će objavljena na web stranici Vijeća mladih Brčko distrikta BiH.

Više informacija o Vijeću/Savjetu mladih Brčko distrikta BiH možete pronaći na www.vsmbd.org.