Pogledajte tekst Uredbe o poticanju zapošljavanja u Federaciji BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavila je tekst Uredbe o poticanju zapošljavanja. Podsjetimo, Uredba je donesena na 32. sjednici Federalne vlada održanoj 3.12.2015. godine, a koja je stupila na snagu danom donošenja.


Foto: Zgrada Vlade FBiH
Foto: Zgrada Vlade FBiH

Uredba o poticanju zapošljavanja uređuje uvjete za korištenje i postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, te dugotrajno nezaposlenih osoba.

Advertisements

Ova uredba dio je Reformske agende u okviru tržišta rada, odnosno poticanja zapošljavanja.

Uredbu o poticanju zapošljavanja možete pogledati u nastavku.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 32. sjednici, održanoj 03.12.2015. godine, donosi

UREDBU

O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA

Član 1.

(Predmet)

Ovom uredbom se u cilju poticanja zapošljavanja uređuju uslovi za korištenje i postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale ili u nivou stručne spreme, i osoba koje se same zapošljavaju, izvori sredstava, kriteriji za raspored sredstava, nadzor nad korištenjem sredstava, kao i druga pitanja od značaja za osiguravanje efektivnog i odgovornog raspolaganja sredstvima koja se za ove namjene izdvajaju iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Budžet Federacije).

Član 2.

(Definicije)

(1) Nezaposlena osoba u smislu ove uredbe je osoba u životnoj dobi od 15 do 30 godina, bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala ili u nivou stručne spreme; koja se u evidenciji nadležne službe za zapošljavanje vodi kao nezaposlena osoba duže od trideset dana i koja, bez obzira na period, nema ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne godine u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog radnog staža ostvarenog po toj osnovi kod domaćeg ili inostranog nosioca obaveznog penzionog osiguranja.

(2) Osoba koja se sama zapošljava je osoba u životnoj dobi od 18 ili više godina, koja se vodi u evidenciji nadležnog organa za zapošljavanje kao nezaposlena osoba neprekidno duže od 30 dana i koja pod uslovima iz ove uredbe koristi subvenciju kako bi radila sama za sebe.

(3) Poslodavac je fizička ili pravna osoba iz privatnog sektora koja može koristiti sufinansiranje pri zapošljavanju u smisiu ove uredbe, a koji zapošljava nezaposlenu osobu.

(4) Samozapošljavanje u smislu ove uredbe odnosi se na zapošljavanje nezaposlene osobe iz člana 2. stav 2. ove uredbe koja obavlja registriranu djelatnost u svoje ime i za svoj račun.

(5) Subvencija je oblik finansijske pomoći iz Budžeta Federacije koja se daje poslodavcu u privatnom sektoru na ime refundiranja obaveza po osnovu doprinosa, plaće i porez na dohodak novozaposlenih osoba ili osobi koja se sama zapošljava na ime refundiranja obaveza po osnovu doprinosa, plaće i poreza na dohodak.

(6) Doprinosi u smislu ove uredbe su: doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

(7) Najniža plaća u smislu ove uredbe je iznos utvrđen u skladu sa članom 78. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH”, broj 62/15), iznos utvrđen u skladu sa odredbama Općeg kolektivnog ugovora za područje Federacije Bosne i Hercegovine,(„Službene novine Federacije BiH”, br.54/05 i 62/08) i Odlukom o utvrđivanju najniže satnice u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj: 22/08).

Član 3.

(Osiguranje rodne ravnopravnosti)

Riječi koje imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u ovoj uredbi korištene u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod.

Član 4.

(Uslovi za ostvarivanje prava na subvenciju za zapošljavanje)

Pravo na subvenciju za zapošljavanje u skladu sa ovom uredbom može ostvariti poslodavac koji ispunjava sljedeće uslove:

a) obavlja djelatnost koja nije iz oblasti trgovine, ugostiteljstva ili priređivanja igara na sreću;

b) u skladu sa Zakonom o radu zaključi ugovor o radu o sa osobom iz člana 2. stav (1) ove uredbe;

c) u posljednjih osam mjeseci do dana potpisivanja ugovora o poticanju zapošljavanja u smislu ove uredbe nije smanjio broj zaposlenih osoba sa liste osiguranih osoba poslodavca, osim u slučajevima opravdano upražnjenih radnih mjesta (otkaz na vlastiti zahtjev radnika, penzionisanje, nesposobnost za rad),

d) isplaćuje radnicima dospjele plaće u skladu sa odredbama važećih propisa;

e) uplaćuje dospjele poreze i doprinose za obavezna osiguranja istovremeno sa isplatom plaće;

f) nije evidentiran u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka izrečenih radi učinjenog prekršaja jer sa zaposlenikom nije zaključio ugovor o radu – rad na crno.

Član 5.

(Uslovi za ostvarivanje prava na subvenciju za samozapošljavanje)

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje u skladu sa ovom uredbom može ostvariti osoba koja ispunjava sljedeće uslove:

a) dostavi dokaz o registraciji društva sa ograničenom odgovornosti u kojem je jedini osnivač ili obrta na vlastito ime koji su registrirani nakon stupanja na snagu ove uredbe i koji nisu u oblasti trgovine, ugostiteljstva ili priređivanja igara na sreću i

b) nema neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa.

Član 6.

(Obaveze poslodavca koji koristi subvenciju)

(1) Poslodavac koji koristi subvenciju u skladu sa ovom uredbom, ne može tokom perioda korištenja subvencije i nakon isteka dvostrukog perioda od dana novog zapošljavanja za koje je koristio subvenciju, smanjiti broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih koji je imao nadan 31.03.2015. godine, uvećan za broj novozaposlenih lica.

(2) Za vrijeme trajanja perioda za koji prima subvenciju, poslodavac ne može smanjiti broj zaposlenih osoba, osim iz razloga više sile (elementarne nepogode, požar, donošenje i izmjena propisa koji direktno utiču na poslovanje poslodavca), penzionisanja ili nesposobnosti za rad.

(3) Poslodavac koji novom zaposleniku isplaćuje plaću u iznosu većem od najniže neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), dužan je obračunavati i uplaćivati razliku iznosa doprinosa u odnosu na iznos koji se subvencionira u skladu sa članom 8. ove uredbe.

(4) U slučaju raskida ugovora o radu sa sufinansiranom osobom, tokom perioda za koji se osigurava subvencija, poslodavac je dužan u roku od tri dana o tome obavijestiti Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod za zapošljavanje) ili kantonalnu službu za zapošijavanje (u daljem tekstu: kantonalna služba), te može u roku od 15 dana od dana nastanka te okolnosti zaključiti ugovor o radu sa drugom (zamjenskom) nezaposlenom osobom koja ispunjava uslove navedene u člana 2. stav (1) ove uredbe, na preostali period ugovorne obaveze.

(5) U slučaju zaključivanja ugovora o radu, odnosno ugovora o obavljanju pripravničkog staža, sa drugom (zamjenskom) nezaposlenom osobom poslodavac je dužan odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana zaključenja ugovora dostaviti kopiju ugovora o radu i kopiju prijave na obavezna osiguranja (Obrazac JS 3100) kantonalnoj službi.

Član 7.

(Obaveze osobe koja se sama zapošljava)

(1) Osoba koja se sama zapošljava dužna je vršiti redovan obračun i uplatu poreza i doprinosa u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima, a refundactja će se vršiti u iznosima iz člana 8, stav 2.

(2) U slučaju prestanka rada registrirane djelatnosti po osnovu koje je ostvarila pravo na subvenciju tokom perioda korištenja subvencije i nakon isteka dvostrukog perioda od dana dobijanja subvencije, osoba koja se sama zapošljava dužna je u roku od tri dana od dana prestanka rada, o tome obavijestiti kantonalnu službu.

Član 8.

(Visina subvencije)

(1) Poslodavac iz člana 2. stav 3. ove uredbe koji zaposli nezaposlenu osobu iz člana 2. stav (1) nezavisno o stepenu stručne spreme na period od 12 mjeseci, ima pravo na refundiranje troškova u iznosu koji odgovara ukupnom iznosu obaveznih doprinosa na najnižu piaću u Federaciji i iznosu za sufinansiranje plaće u visini od 100% najniže plaće u Federaciji, uključujući i porez na dohodak.

(2) Osoba koja se sama zapošljava nezavisno o stepenu stručne spreme na period od 12 mjeseci, ima pravo na refundiranje troškova u iznosu koji odgovara ukupnom iznosu obaveznih doprinosa na najnižu plaću u Federaciji i iznosu za sufinansiranje plaće u visini od 100% najniže plaće u Federaciji, uključujući i porez na dohodak.

(3) Za zaposlenike kojima se isplaćuje najniža plaća u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće, kao i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih zanata, iznos za sufinansiranje obaveznih doprinosa refundira se u zakonom propisanom iznosu, koji ne može biti veći od iznosa iz st. 1 i 2. ovog člana.

Član 9.

(Ograničenje u pogledu korištenja prava)

(1) Poslodavac koji koristi sredstva poticaja u smislu ove uredbe, ne može za istu osobu koristiti mjere aktivne politike u zapošljavanju koje se provode prema posebnom propisu, niti po toj osnovi ostvariti druga prava.

(2) Posiodavac ne može koristiti subvencije u smislu ove uredbe za drugu novozaposlenu osobu u periodu od godinu dana od dana prestanka radnog odnosa za zaposlenika za kojeg je subvenciju koristio, osim ako je do prekida radnog odnosa došlo iz razloga navedenih u članu 6. stav 2.

(3) Osoba koja se sama zapošljava ne može koristiti mjere aktivne politike u zapošljavanju koje se provode prema posebnom propisu, niti po toj osnovi ostvarivati druga prava.

Advertisements

Član 10.

(Trajanje radnog odnosa sufinansirane osobe)

Radni odnos zaposlenika koji se zapošljavaju i osoba koje se same zapošljavaju uz subvencioniranje u smislu ove uredbe traje koliko i period za koji se osigurava subvencija u skladu sa članom 8. ove uredbe i još najmanje isti period nakon isteka tog roka.

Član 11.

(Postupak za dodjelu subvencije)

(1) Postupak za dodjelu subvencije pokreće se na osnovu javnog poziva koji objavljuje Zavod za zapošljavanje i koji ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava.

(2) Javni poziv se objavljuje na internetskoj stranici Zavoda za zapošljavanje, i u najmanje dva dnevna lista dostupna na cijelom području Federacije.

(3) Javni poziv sadrži uslove za prijavu (uključujući i uslove za predaju dokumentacije elektronskim putem), dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz prijavu, rokove za podnošenje prijave i naznaku da se dokumentacija podnosi Zavodu za zapošljavanje.

(4) Obrazac zahtjeva za subvenciju će propisati Zavod za zapošljavanje i isti će biti dostupan na internetskoj stranici Zavoda za zapošljavanje, te u prostorijama kantonalnih službi.

(5) Zavod za zapošljavanje provjerava kvalificiranost poslodavaca i osoba koje se same zapošljavaju za učešće na javnom pozivu na osnovu podataka iz prijave kao i podataka koje pribavlja po službenoj dužnosti. Zavod za zapošljavanje dostavlja kantonalnoj službi spisak prijavljenih poslodavaca sa provjerenim podacima.

(6) Na zahtjev Zavoda za zapošljavanje, Porezna uprava je dužna dati podatke o poslodavcu od značaja za verifikaciju kvalificiranosti poslodavca.

(7) Nakon utvrđivanja potpunosti i validnosti dokumentacije, kantonalna služba potpisuje i ovjerava sve primjerke ugovora o sufinansiranju i dostavlja ih Zavodu za zapošljavanje, koji također potpisuje i ovjerava sve primjerke ugovora o sufinansiranju, te zadržava jedan primjerak, a ostale vraća kantonalnoj službi. Kantonalna služba zadržava jedan primjerak ugovora o sufinansiranju, a jedan prosljeđuje poslodavcu, odnosno osobi koja se sama zapošljava.

Član 12.

(Nadzor nad ispunjavanjem uslova za subvencije)

(1) Nadzor nad ispunjavanjem uslova iz člana 4., 5., 6. i 7. ove uredbe za vrijeme korištenja subvencije, vršit će Zavod za zapošljavanje u saradnji s Poreznom upravom, na mjesečnoj osnovi i o tome informirati Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

(2) Zavod za zapošljavanje će putem Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, dostavljati Vladi Federacije Bosne i Hercegovine kvartalni izvještaj o napretku u implementaciji, korištenju subvencija i dostignutim ciljevima.

(3) Radi praćenja uslova za korištenje subvencija u smislu ove uredbe Porezna uprava osigurava da se prilikom prijave za upis osiguranja u Jedinstveni sistem označi poslodavac koji koristi subvenciju u smislu ove uredbe, kao i da je osoba zaposlena putem subvencije u radnom odnosu.

(4) Ako poslodavac i osoba koja se sama zapošljava ne postupaju na način utvrđen članovima 4., 5., 6. i 7. ove uredbe, Porezna uprava će obavijestiti Zavod za zapošljavanje koji će pokrenuti proceduru povrata iskorištenog iznosa subvencije.

Član 13.

(Obaveze poslodavca u slučaju neispunjavanja ugovornih obaveza)

Ako tokom trajanja radnog odnosa iz člana 10. ove uredbe nastupe okolnosti uslijed kojih poslodavac ne ispunjava neki od uslova iz člana 4. ove uredbe, poslodavac gubi pravo na subvenciju danom prestanka ispunjavanja uslova, te je dužan u roku od 30 dana od dana prestanka ispunjavanja uslova obračunati i uplatiti Zavodu za zapošljavanje iznos u visini ukupno iskorištenih sredstava subvencije.

Ako u toku korištenja subvencije poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih u skladu sa članom 4. stav 1. tačka c) uvećan za broj novozaposlenih lica za koja ostvaruje subvenciju, poslodavac gubi pravo na subvenciju pri čemu u slučaju kada je subvencija korištena za više novozaposlenih lica prvo gubi subvenciju za onog novozaposlenog sa kojim je ranije zasnovao radni odnos.

Ako Zavod za zapošljavanje, Federalna uprava za inspekcijske poslove ili Porezna uprava utvrde da je došlo do smanjenja broja zaposlenih i da poslodavac nije postupio u skladu sa članom 6. ove uredbe, poslodavac je dužan da uplati, pored novčanog iznosa iz stava 2. ovog člana i pripadajuću zakonsku kamatu u skladu sa važećim propisima, počev od dana isteka roka definiranog stavom lovog člana.

Član 14.

(Obaveze osobe koja se sama zapošljava u slučaju neispunjavanja ugovornih obaveza)

Ako tokom trajanja radnog odnosa iz člana 10. ove uredbe, nastupe okolnosti uslijed kojih dođe do prestanka registrirane djelatnosti iz člana 5. stav a) uredbe, osoba koja se sama zapošljava je dužna u roku od 30 dana od dana prestanka rada registrirane djelatnosti iz člana 5. stav a) ove uredbe, obračunati i uplatiti Zavodu za zapošljavanje iznos u visini ukupno iskorištenih sredstava subvencije sa pripadajućom zakonskom kamatom.

Član 15.

(Osiguranje povrata sredstava u slučaju neispunjenja uslova za korištenje subvencije)

Povrat isplaćenih sredstava na ime subvencije zbog neispunjavanja uslova od strane poslodavca i osobe koja se sama zapošljava, garantira se bjanko potpisanom i ovjerenom mjenicom, sa naznakom ,,bez protesta”, koju su poslodavac, odnosno osoba koja se sama zapošljava, dužni dostaviti, zajedno sa mjeničnom izjavom – ovlaštenjem za popunjavanje mjenice i bjanko potpisanim i ovjerenim nalogom za plaćanje, prilikom zaključivanja ugovora o sufinansiranju sa Zavodom za zapošljavanje odnosno kantonalnim službama.

Član 16.

(Izvori sredstava za subvencije)

(1) Sredstva za subvencije u smislu ove uredbe osigurana su u Budžetu Federacije, na poziciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, a realizirat će se putem Zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi.

(2) Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će dostaviti na usvajanje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Plan raspodjele sredstava po kantonima u zavisnosti od broja nezaposlenih osoba iz člana 2. stav (1) ove uredbe. O svim budućim preraspodjelama unutar kantona, odlučuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, prema ukazanim potrebama.

Član 17.

(Obračun subvencija i način podnošenja zahtjeva)

(1) Zavod za zapošljavanje će izvršiti refundaciju sredstava za svakog poslodavca pojedinačno, kao i za osobu koja se sama zapošljava, na način da refundira ugovoreni iznos za protekli mjesec.

(2) Nakon potpisivanja ugovora o sufinansiranju, poslodavac, odnosno osoba koja se sama zapošljava, je u obavezi da, najdalje do kraja mjeseca za protekli mjesec, kantonalnoj službi dostavlja specifikacije plaće ovjerene u Poreznoj upravi, ovjerene i potpisane platne liste osobe za koju se osigurava subvencija, uplatnice za pojedinačne isplate plaća, a u slučaju zbirne uplate plaća, kopije izvoda banke iz kojih je vidljiva isplata pojedinačne plaće za sufinansiranu osobu.

(3) Kantonalna služba priprema izvještaj o ispunjavanju uslova za isplatu poslodavcu u pisanoj formi i dostavlja ga Zavodu za zapošljavanje, te o tome vodi evidenciju u odgovarajućoj bazi.

(4) Zavod za zapošljavanje, na osnovu dostavljenog izvještaja kantonalne službe o ispunjavanju uslova za isplatu, podnosi zahtjev za refundaciju Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Nakon odobrenja zahtjeva, Zavod za zapošljavanje će korisniku sredstava mjesečno refundirati ugovoreni iznos za protekli mjesec, do isteka ugovorene obaveze sufinansiranja.

Član 18.

(Nadzor nad primjenom Uredbe)

(1) Upravni nadzor nad primjenom ove uredbe vrši Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

(2) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove uredbe vrše Porezna uprava i Federalna uprava za inspekcijske poslove, svako u skladu sa svojim propisanim nadležnostima.

Član 19.

(Kaznene odredbe)

(1) Novčanom kaznom u visini trostrukog iznosa obaveze po sufinansiranoj osobi koja proizilazi na osnovu subvencije iz člana 8. ove uredbe, kaznit će se za prekršaj poslodavac i osoba koja se sama zapošljava ukoliko manje obračuna ili ne uplati doprinose, porez i neto plaću na način i u rokovim propisanim ovom uredbom, odnosno ukoliko ne osigura trajanje radnog odnosa u smislu člana 10. ove uredbe.

(2) Visina novčane kazne u trostrukom iznosu iz stava 1. ovog člana ne može preći 10.000,00 KM.

(3) Novčanom kaznom od 3.000 KM za prekršaj iz stava 1. ovoga člana kaznit će se posiodavac fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(4) Novčanom kaznom od 3.000,00 KM za prekršaj u smislu čl. 10. i 14. ove uredbe, kaznit će se osoba koja se sama zapošljava.

Član 20.

(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH”.

V.broj: 1668/2015

03.12.2015. godine, Sarajevo

PREMIJER
Fadil Novalić

(STUDOMAT.ba)