Općina Zavidovići: Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima za akademsku 2021/2022. godinu

Objavljen je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području grada Zavidovići.


Foto: Envato

Na osnovu člana člana 12. Privremene Statutarne Odluke Grada Zavidovići („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 4/2022), člana 39. Statuta Općine Zavidovići (”Službeni glasnik Općine Zavidovići”, broj: 5/2008, 5/a/2008 i 11/2019) i Zaključka Općinskog načelnika o usvajanju Programa utroška sredstava prema Odluci o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2022.godinu u odjeljku „B“- „Rashodi i izdaci“ potrošačke jedinice 13208 – Služba za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu, broj: 04-45-15/22-AP-45 od 11.2.2022.godine i tačke III Odluke o korištenju sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa područja grada Zavidovići za akademsku 2021/2022.godinu, broj: 02-11-2163/22-AP-2 od 05.08.2022.godine Gradonačelnik Zavidovići raspisuje: konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području grada Zavidovići za akademsku 2021/2022.godinu.

Advertisements

Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija u akademskoj 2021/2022.godini imaju redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija (redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući) sa prebivalištem na području grada Zavidovići, koji studiraju na visokoškolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini pod uvjetima:

 • da nisu u radnom odnosu,
 • da ne koriste usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima,
 • da ne primaju stipendiju u/iz BiH po bilo kom drugom osnovu,
 • da ne obnavljaju godinu studija,
 • da nisu u statusu apsolventa,
 • da nisu studenti koji su u akademskoj 2020/2021.godini ostvarili pravo na stipendiju kao studenti prve godine studija a u akademskoj 2021/2022.godini su ponovo upisali prvu godinu studija na nekom drugom fakultetu,
 • da nisu pohađali istu godinu studija (ranije studiranje ili promjena fakulteta),
 • da student i njegovi roditelji ili bračni drug imaju prebivalište na području grada Zavidovići.

Uz uredno popunjenu prijavu na konkurs studenti su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava prebivališta (ne starija od šest mjeseci);
 • Uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta (obavezan podatak o ciklusu studija i semestru);
 • Za studente prve godine prvog ciklusa studija svjedodžbe I-IV razreda srednje škole;
 • Za studente prve godine prvog ciklusa studija dokaz o izboru učenika generacije u srednjoj školi;
 • Za studente druge i viših godina prvog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2021/2022.godini;
 • Za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija s izvedenom prosječnom ocjenom, uključujući i ispite položene u akademskoj 2021/2022.godini ( kao dokaz o položenim ispitima u prvom ciklusu studija moguće dostaviti dodatak diplomi, ukoliko postoji izvedena prosječna ocjena);
 • Izjava o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista (ovjerena u šalter sali grada, ne starija od 6 mjeseci)
 • Dokaz o statusu i primanjima za sve članove domaćinstva ( za zaposlene uvjerenje pravnog lica o prosjeku posljednje tri mjesečne plaće, za privatne poduzetnike uvjerenje nadležne porezne ispostave o izmirenim poreznim obavezama vlasnika samostalne djelatnosti i uvjerenje o ostvarenom dohotku za 2021. godinu; za penzionere kopija posljednjeg čeka od penzije; za nezaposlene uvjerenje Službe za zapošljavanje, za nezaposlene koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje kopija zdravstvene knjižice, za studente u domaćinstvu uvjerenje o statusu.

Napomena: Kandidati čija ukupna mjesečna primanja porodice po članu domaćinstva prelaze 300,00 KM, što znači da ne ostvaruju bodove po osnovu prihoda, nemaju obavezu dostavljanja dokaza o statusu i primanjima za svakog člana domaćinstva, a smatraće se da je dokumentacija potpuna.

Advertisements
 • dokaz o socijalnom statusu (studenti bez oba roditelja i studenti sa invaliditetom);
 • dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnosti (izvod iz MKR-ih);
 • ovjerena izjava kandidata da ne prima stipendiju po bilo kojem osnovu u/iz BiH, da nije u radnom odnosu i da ne koristi usluge smještaja i ishrane u studentskim domovima, te da nije pohađao istu godinu studija tokom ranijeg završenog ili prekinutog studija na nekom od fakulteta,
 • kopija bankovnog računa.

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginal ili ovjerene kopije osim za članove domaćinstva mlađe od 6 godina.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči i web stranici Grada Zavidovići.
Obrasci prijave (zahtjeva) i izjave mogu se preuzeti na INFO centru Grada Zavidovići i web stranici Grada.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljati putem Pisarnice Grada Zavidovići ili poštom na adresu: Grad Zavidovići, Služba za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu, ulica Safvet-bega Bašagića, 72220 Zavidovići, sa naznakom „stipendija“.

Nepotpuna i neblagovremeno prispjela dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.